HELSENORGE

Får 15 millioner euro til MS-forskning

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet 

​Målet for dette store prosjektet som starter 1.1.2017, er ny og bedre behandling for den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS)

MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus deltar i ledelsen av dette arbeidet, som koordineres av det Karolinska Instituttet (KI) i Sverige. Til sammen 21 partnere fra 12 land skal samarbeide for å identifisere molekylære mekanismer bak sykdommen og derved finne metoder som kan skreddersy behandlingen av MS pasienter.

Dette er MS

MS er en immunmediert sykdom som rammer det sentrale nervesystemet. MS rammer over 2 millioner verden over og er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming blant den yngre befolkingen i Europa. MS er en mangeartet sykdom. Det finnes ikke helbredende, men sykdomsbremsende behandlings-muligheter for de fleste pasienter, og utfallet av etablerte behandlinger er svært varierende. Prosjektets navn «MultipleMS» refererer til at MS både har mange ulike symptomer og forløp, og at det trengs ulike nye metoder for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.

Unik størrelse

"Det som er unikt i dette prosjektet er størrelsen på forskningsnettverket og at man vil slå samme mange ulike datatyper innhentet av forskningsgrupper over hele verden. Vi vil søke etter nye metoder for å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient basert på studier og undersøkelser av MS-pasientene og biomarkører i ulike prøver", sier professor og overlege Hanne Flinstad Harbo. Hun leder det norske bidraget i «MultipleMS»-prosjektet, som skal utføres av MS-forskningsgruppen ved Universitet i Oslo/Oslo universitetssykehus."

Prosjektet springer ut fra eksisterende samarbeid i «The Nordic MS Genetics Consortium», «The International MS Genetics Consortium»(IMSGC) og «The International Human Epigenome Consortium» (IHEC). Prosjektet vil etablere et stort datasett med kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI- og miljø-data fra over 50.000 MS pasienter og 30.000 friske kontroller fra mange deler av verden. I tillegg skal det samles data fra nydiagnostiserte MS-pasienter, for å kunne bekrefte resultater av analysene av det meget omfattende, allerede etablerte datasettet.