Helsenorge

Færre organdonasjoner

I årets ni første måneder er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. Det er ikke like stor nedgang i antall meldte potensielle organgivere i samme periode, og avslagsfrekvensen holder seg stabilt lav.

Nedgangen i antall realiserte donasjoner gir reduksjon i antall transplantasjoner av alle organer. Spesielt er tallene lave i forhold til nyrer. Av 224 potensielle donorer ble 68 realisert.
Det er ikke registrert spesielle hendelser som kan forklare nedgangen i antall realiserte donasjoner.

I denne perioden er det registrert 14 potensielle cDCD- donorer (controlled donation after circulatory death) som ikke har latt seg gjennomføre da nasjonal protokoll ikke er implementert. Kunnskapssenteret har fått i oppdrag av Bestillerforum om å gjennomgå alle aspekter ved cDCD prosedyren (etikk, jus, medisinske faktorer mm). De vil komme med sin rapport i april 2019, deretter vil beslutningsforum vurdere nasjonal implementering.

De eneste tallene som har holdt seg relativt stabile er hjerte og levende giver av nyre, hvor nedgangen er svak.

Se statistikken så langt i år (pdf).