HELSENORGE
Konseptfase for Rokadeprosjektet på Rikshospitalet C1 er i gang

Flytte – rive – bygge på Rikshospitalet

For å starte byggingen av Nye OUS skal C1 på Rikshospitalet rives. Men før rivning må driften i nåværende bygg flyttes. Det er utredning og planlegging av dette som er Rokadeprosjektet på Rikshospitalet C1.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock/For å sikre fortsatt sikker og god pasientbehandling er planlegging av flytting viktig og arbeidet i konseptfasen skal utrede muligheter for rokade ved rivning av C1 Rikshospitalet, forklarer Bjerke.

​– Pasientene kommer først. Og hele bakgrunnen for Rokadeprosjektet er behov for moderne sykehusbygg til pasientene - og dermed prosessen med nye bygg for OUS igjennom Nye OUS, sier prosjektleder Catherine Bjerke.

Rikshospitalet skal utvikles til ett samlet funksjonelt sykehus med både lands, regions- og lokalsykehusfunksjoner.

– Nye bygg skal ligge der C1 ligger og rekkefølgen på byggingen medfører at C1 må rives før nye bygg er ferdig.  Dette gir også raskest ferdigstilling av alle endringene på Rikshospitalet, forklarer Bjerke.

For å sikre fortsatt sikker og god pasientbehandling er planlegging av flytting viktig og arbeidet i konseptfasen skal utrede muligheter for rokade ved rivning av C1 Rikshospitalet, forklarer Bjerke.

Hvordan starte rokade?

For at pasientene skal få nye og moderne bygg må flytte – rive – bygge-prosessen planlegges bit-for-bit.

Prosjektgruppen skal i denne fasen finne ulike konsepter for Hvem som skal «bo» hvor og når. Og ikke minst - hvor lenge?

– Vårt fremste mål nå er å finne gode areal. I tillegg må vi sørge for løsninger der alle berørte får best mulig forhold. Vi håper at klinikkene selv kommer med gode og nytenkende forslag til nye konsepter som bidrar i rokaden. Alle klinikkene arbeider nå med dette og høsten er satt av til dette. Mange vurderinger skal gjøres for å se på konsekvenser av det som må flyttes, forteller Bjerke.

Prosjektgruppen vil se på klinikkenes virksomhet og areal som samlet ressurs. Løsninger vil med stor sannsynlighet innbefatte flyttinger til andre lokalisasjoner både internt på Rikshospitalet og til andre OUS areal. Derfor kan avdelinger og enheter som ligger utenfor C1 på Rikshospitalet berøres i like stor grad som virksomhet i C1. Prinsipper om nødvendig nærhetsbehov og avhengigheter uavhengig av klinikk blir viktig i arbeidet.

Klinikkene skal bidra

– Hver klinikk har nå fått ansvar for å beskrive tiltak i egen klinikk som kan bidra til løsninger i rokaden. Erfaringene fra dette arbeidet kan gi sykehuset verdifull kunnskap også til fremtidige rokadeprosjekter i Nye OUS.

– Ved god hjelp av medarbeidere med kunnskap om OUS, gjennomfører vi en detaljert kartleggingsprosess av behov, muligheter, kostnader og risiko ved en rokade, forteller prosjektleder Catherine Bjerke.

Bjerke forteller at prosjektgruppen skal bruke erfaringslogg i konseptfasen. Slik sikrer de at kunnskap blir dokumentert og videreført i nye prosjekter.

Konseptfasen skal resultere i ett anbefalt alternativ. Prosjektgruppen skal sørge for et gjennomarbeidet og detaljert prosjektforslag. Dette skal danne et godt beslutningsunderlag for beslutningspunkt 2 (BP) – før overgang til Planleggingsfasen. Leveransen i konseptfasen beskriver i tillegg til anbefalt alternativ en overordnet plan for aktivitetene i neste fase, men mandatet omhandler ikke selve gjennomføringen av konseptet.

Fakta om prosjektet

  • Konseptfaserapporten for nytt sykehus på Gaustad inneholder en fremdriftsplan for utvikling og utbygging av det nye sykehuset. Planen viser at for å nå ferdigstillelse som ønsket i 2030, må rivning og grunnarbeider påbegynnes første halvår 2022.
  • Rokadeprosjektet gjennomføres som en del av Porteføljen Forbedring av driften 
  • Begrunnelse for rekkefølge og plan for arbeidet finnes i dokument Revidert skisseprosjekt – Nytt Sykehus på Gaustad.
  • Utredningen i konseptfasen skal beskrive mulighetsrommet for flytting og rokade av de berørte funksjoner i C1, og sørge for et gjennomarbeidet og detaljert prosjektforslag, og ved det et godt beslutningsunderlag til et beslutningspunkt 2 (BP) - overgang til Planleggingsfase.
  • Prosjektgruppen består av deltakere fra alle klinikker, tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalget og Universitetet i Oslo:
    Nils Wilhelmsen HLK, Arne Karlsen KRN, Hakon Haugaa AKU, Trine Ertzeid KIT, Hanne Akselsen KLM, Astrid Ellingsberg MED, Angelika Sorteberg NEV, Morten Syversen BAR, Guttorm Haugen KVI, Trygve Holm Glad ORT, Marianne Hægh Martinussen HHA, Turid Birgitte Boye PHA, Pål Andre Holme KRE, Anders Halden PRE, Øivind Skotland Brukerrådet OUS, Rolf-Andre Oxholm NSF, Bjørn Wølstad Knudsen Fagforbundet, Rune Andersen DNLF, Jonathan Faundez NITO, Anne Gro Valla VO, Jorun Ur UIO.