HELSENORGE

Fremtidig tilbud for føde/barsel ved Oslo universitetssykehus

Det har vært flere medieoppslag om det framtidige tilbudet for føde/barsel ved Oslo universitetssykehus. OUS planlegger fortsatt å gi fødekvinner et jordmorstyrt fødselstilbud, og at alle kvinner skal få et tilpasset tilbud.

I jordmorstyrte fødeenheter tilbys fysiologisk/naturlig fødsel med minst mulig intervensjon. ABC-enheten er en jordmorstyrt fødeenhet i fødeavdelingen ved OUS (Ullevål). I 2021 sto ABC-enheten for 5.3 % av det totale fødetallet ved OUS (501 av totalt 9.405 fødsler). Friske kvinner med ukompliserte svangerskap kan føde ved ABC om de ønsker det. Om det skulle oppstå komplikasjoner under fødselen slik at det er behov for aktive behandlingstiltak må kvinnen flyttes til en av de andre fødeenhetene på Ullevål. Dette gjelder også dersom kvinnen har behov for mer smertelindring enn det ABC-enheten tilbyr.

I Nye OUS planlegges det fødeseksjoner både på Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Et sentralt mål ved planleggingen av fødetilbudet i nye sykehusbygg er at alle fødende skal få et tilrettelagt tilbud ut fra egne ønsker og behov. Fødselsforløpet skal støttes med de tiltak som er nødvendig, styrt av pasienten og det medisinske behovet, i hele forløpet.

Skal fortsatt tilby jordmorstyrt fødsel

I dagens OUS blir den fødende flyttet rundt – fra mottaksrom, til fødestue og videre til barselavdeling eller barselhotell. Ved Nye OUS skal helsepersonell i større grad forflytte seg til den fødende. Det betyr at vi vil sikre bedre kontinuitet i forløpet. Fødeavdelingen ved Nye OUS vil fortsatt tilby jordmorstyrt fødsel til de som ønsker det. Det vil være fødestuer og mulitifunksjonsrom for fysiologiske/naturlige fødsler på Nye Aker. Fødestuene vil være utstyrt for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak om det for eksempel skulle bli nødvendig med epiduralbedøvelse eller forløsning med tang eller sugekopp.

I de planlagte multifunksjonsrommene vil kvinnene også kunne tilbringe tiden før aktiv fødsel og barseltiden i sykehuset sammen med sin partner. Alle barselkvinner vil få enerom i Nye OUS.

Det er nå vanskeligere enn tidligere å rekruttere jordmødre til fødeavdelingene i Norge. Vi vet ikke hvordan tilgangen på jordmødre blir i 2030, men ved å planlegge med fleksibilitet legger vi til rette for optimal anvendelse av fødeavdelingens personell. Dette kommer også våre brukere til gode.

Fødsler er øyeblikkelig hjelp og aktiviteten svinger betydelig både gjennom døgnet og året. Ved å legge til rette for størst mulig fleksibilitet vil bemanningen være mer robust slik at vi kan tilby best mulig fødselsomsorg også ved «fødetopper».

Nye bygg og bedre fasiliteter vil bedre forholdene for fødende og deres partnere når Nye OUS står klar. Mer fleksible løsninger vil gi et tilbud om en differensiert fødselsomsorg for alle.