HELSENORGE

Håndbok til støtte for rusbehandling av personer med Asperger syndrom

Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter. En håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer som ble lansert i mai 2018, kan øke forståelsen av slike underliggende problemer og øke effekten av rusbehandling for de det gjelder.

Sissel Berge Helverschou,, Joachim Svendsen, Espen Ajo Arnevik og Anette Ræder Brunvolc
Fra venstre Sissel Berge Helverschou, NevSom, Joachim Svendsen Autismeforeningen/referansegruppen for boka, Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Anette Ræder Brunvold, Seksjon ruspoliklinikker, Oslo universitetssykehus. Foto: Marit Skram.

I mai 2018 ble håndboka presentert for fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus og Autismeforeningen. Den er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB), Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og med medvirkning fra blant andre Autismeforeningen. 

Alternative tiln​ærminger

Bakgrunnen for prosjektet var pårørende, brukere og fagmiljøers felles erfaringer med at tradisjonell rusbehandling kan være dårlig egnet for personer med Asperger syndrom. Asperger syndrom er en diagnose i autismespekteret. Problemer med gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon og språk gjør at de ofte trenger alternative tilnærminger for å få utbytte av terapien. 

Som ledd i samarbeidsprosjektet har pasienter med denne dobbeltproblematikken fått poliklinisk behandling utført av rusbehandlere ved Seksjon ruspoliklinikker, der behandlerne har fått veiledning fra fagfolk med kompetanse på Asperger syndrom/autisme.

Ikke prøv dette alene​​​

– Det spørs om denne håndboka er for god, sa nestleder Joachim Svendsen i Autismeforeningen under lanseringen. – Rusbehandlere bør ikke forledes til å tro at man kan greie å utføre behandlingen helt på egenhånd. Denne gruppen er så vanskelig å kommunisere med, at det er helt nødvendig å trekke inn andre behandlings- og ressursmiljøer i arbeidet med hver enkelt. Finn noen som kan støtte dere og lag et team rundt pasientene! oppfordret han. Han understreket også et annet poeng i boka – hvor viktig det er at pasientene ikke blir overlatt til seg selv men får hjelp på hjemmebane når behandling i spesialisthelsetjenesten er avsluttet.

– Stikkord for en vellykket behandling er at den er helhetlig, langsiktig, individuelt tilrettelagt og helhetlig, sa Joachim Svendsen.

I forbindelse med behandlingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus fikk pasientene 30–40 konsultasjoner. De ble intervjuet før og etter behandlingen. Også terapeutenes erfaringer ble samlet og systematisert. – Det vi har funnet er det ingen som tidligere har gjort noe systematisk arbeid på, sa Sissel Berge Helverschou som ledet prosjektet.

«Tror jeg kan hjelpe»

En av terapeutene som ble intervjuet i etterkant av en terapi sier «Jeg har aldri følt meg så dum noen gang som i møte med denne pasienten. Samtidig tror jeg virkelig at jeg kan hjelpe ham.»

Foto av Anette Ræder Brunvold
Psykolog Anette Ræder Brunvold er en av terapeutene som har jobbet med utviklingen av håndboken for Asperger syndrom og rusbehandling. Foto: Tone Øiern.
– I møte med disse pasientene måtte rusbehandlerne skifte «stil», fortalte psykolog Anette Ræder Brunvold ved Seksjon ruspoliklinikker som oppsummerte erfaringene. – I rusbehandling er vi ofte fleksible, men i arbeid med disse pasientene måtte vi snu om til en mye mer støttende og instruerende stil. Mens det er vanlig i rusbehandling å snakke om å utforske følelser, måtte disse terapiene dreie seg mer om sak – hva rusen fører til og hva den ikke fører til for den enkelte.

Oppsummeringen av terapeutenes erfaringer dreide seg også om å ta seg god tid, lage skriftlige planer og oppgaver og bruke kognitive metoder som ledd i den integrerte behandlingen. 

Alle k​​​an hjelpes

Espen Ajo Arnevik er leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB og var med på å starte opp prosjektet der klinisk erfaring, brukererfaringer og forskning ble koplet sammen for å nå en oversett gruppe med bedre hjelp. Etter hvert vil artikler fra prosjektet bli å lese i vitenskapelige publikasjoner. I den nypubliserte håndboka kan klinikere få pekepinner på virksomme metoder og pårørende få informasjon om hva de kan forvente av rusbehandling.

– Vårt mål er å hindre at denne pasientgruppen blir oversett i rusbehandling. Forekomsten er lav, men det er ingen grunn til å tro at personer med Asperger syndrom og rusproblemer «slutter av seg selv». Å komme til med behandling er viktig for de det gjelder: Med en allerede svekket relasjonell kompetanse kan samtidig rusmisbruk skape mer alvorlige hindringer for å fungere i samfunnet, men ved riktig behandling kan også denne pasientgruppen lære å mestre rusproblemene sine. sa Espen Ajo Arnevik.

– Håndboka markerer slutten på et prosjektsamarbeid mellom rusfeltet og autismefeltet, sa Sissel Berge Helverschou. Samtidig er det starten på en forbedret klinisk praksis til beste for en spesielt sårbar gruppe. 

Last ned eller bestill håndboken​​

bilde av håndbokens forside
Klikk på bildet og last ned digital utgave av håndboken
Dersom du ønsker å få tilsendt håndboken i posten, ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo Universitetssykehus.

E-post: tsb@ous-hf.no, eller tlf 469 59 791.

Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt.

Til NevSom forside