HELSENORGE

Hvordan behandler vi akutt funksjonssvikt hos eldre?

En eldre person blir fraktet til akuttmottaket etter å ha falt. Han eller hun er gjerne forvirret og har dårlig allmenntilstand. Ved første undersøkelse finner legene at det er en infeksjon i kroppen, som bør behandles med antibiotika. Altså kan det ved første øyekast virke som en lite akutt situasjon. Videre utredning viser derimot at pasienten også har et hjerteinfarkt.

Bilde av kvinne på baderom
FALL: Ofte er det fall hjemme som fører til innleggelse på sykehus. Foto: Shutterstock.

​Dette er en situasjon overlege Marc Ahmed kjenner godt til fra sitt arbeid på Akuttgeriatrisk avdeling på Ullevål.

- På universitetet lærer vi at brystsmerter kan være et tegn på hjerteinfarkt. Det er imidlertid ikke uvanlig at eldre pasienter kommer til akuttmottaket hvor det mest tydelige symptomet er noe mer intetsigende, forteller han.

 - Dette kan være forvirring, nedsatt allmenntilstand ledsaget av anoreksi, og fall. Men at det er et hjerteinfarkt det faktisk dreier seg om.

Portrett av Marc Ahmed
AKUTTGERIATRISK AVDELING: Marc Ahmed, overlege, OUS. Foto: OUS

Når multiorgansvikt oppstår

Akutt funksjonssvikt defineres ut fra en endring i fire kriterier. Disse endringene gjelder mental funksjon, motorisk funksjon (balanse), eliminasjon (avføring/vannlating) og inntak av fast føde eller drikke.

Dersom det oppstår svikt eller stor endring i en eller flere av disse funksjonene i løpet av to uker har man en akutt funksjonssvikt. Akutt funksjonssvikt forårsakes alltid av sykdom eller skade.

- Siden tilstanden er akutt må vi være raske, gå inn med målrettet diagnostikk og sette i gang. Dersom pasienten er svekket nok kan enhver utløsende årsak føre til en uheldig eskalasjon, og i verste fall være dødelig.

Pasientene våre er multisyke med blant annet påvirket immunforsvar og en akuttilstand kan derfor være en stor trussel, sier Ahmed.

Eldre pasienter

- Faren her er at man gir seg med undersøkelsene når man har avdekket én utløsende årsak. Det er kjent og dokumentert at mange har flere tilstander som gjerne har fått utvikle seg over tid. Så vi har radaren ute og undersøker bredt, forteller han videre.

Det dreier seg som regel om eldre pasienter med en rekke underliggende, kroniske sykdommer, som gjerne tar mange medikamenter og kan ha ledsagende kognitiv svikt. Ofte har de ernæringsproblemer. På toppen av dette får man en akutt sykdom.

Det starter gjerne med en lett infeksjon, medikamentendring eller dehydrering, som videre kan føre til at hjerte, lunger, hjernen og nyrene svikter samtidig. Dette er multiorgansvikt.

Lege og detektiv

Ved mottak av pasienter med akutt funksjonssvikt må man noen ganger prioritere å stabilisere pasientenes livsviktige funksjoner, som hjerte-lungefunksjoner først. For øvrig starter personalet først med en samtale med pasienten og eventuelle pårørende.

Informasjonskilder som familie, omsorgspersoner eller helsepersonell er spesielt viktige dersom pasienten er forvirret og har vansker med å gjøre rede for seg og sin situasjon, noe som ofte er tilfellet.
Ofte må det letes grundig for å komme til bunns i hver enkelt sykdomshistorie hos pasientene.

- Og du må alltid ta en titt på legemiddellisten, som i seg selv kan være utfordrende, for det sirkulerer ofte flere versjoner av denne. Årsaken til sykdommen og symptomene kan muligens ligge der. Det er oftenødvendig med detektivarbeid, forteller Ahmed.

Den første samtalen og innhenting av tilstrekkelig informasjon følges så av en grundig indremedisinsk undersøkelse med nevrologisk status før nødvendig behandling starter.

Viktigheten av å jobbe tverrfaglig

Alle geriatriske pasienter som blir lagt inn med akutt funksjonssvikt burde bli lagt inn på akuttgeriatrisk sengepost i henhold til nasjonal veileder og fagprosedyrer. Det er imidlertid ikke nok senger slik at disse pasientene også blir innlagt på andre medisinske sengeposter.

 Bilde av Akuttrom
AKUTTSTUE: Bilde fra Ullevål. Foto: Katrine Lunke Apeland.

Overlegen påpeker hvor viktig det er for pasientenes bedring at de møter et tverrfaglig team under innleggelsen; her finnes ikke bare leger og sykepleiere, men et fullt team som jobber samtidig og bidrar til tidligere rehabilitering, mindre dødelighet og bedring av funksjon i etterkant av innleggelsen.

Det tverrfaglige teamet består fast av pleiepersonalet, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. I tillegg tilkalles logoped, ernæringsfysiolog og sosionom ved behov.

- Det å arbeide tverrfaglig er nøkkelen til alt og det foreligger god nasjonal og internasjonal vitenskapelig dokumentasjon for denne arbeidsmetoden. Pasientene profiterer, livskvaliteten og uavhengighet kan bedres, altså tydelige gevinster for individer og samfunnet.

Utfordringer med psykiatri og rus også blant eldre

Å være flere fagpersoner om jobben i en akutt og kritisk situasjon kommer også godt med på andre områder, for eksempel t hvis en pasient har psykiske plager eller problemer rundt medisinbruk eller alkohol.

De medisinske utfordringene er gjerne ledsaget av psykiske belastninger som angst og depresjon. Noen kan være plaget fra tidligere med angst og sorg etter tap av ektefelle eller barn og har dermed fått resepter på beroligende piller for å behandle dette.

Ved å ha slike medisiner liggende hjemme i ettertid kan det bli vanskelig å slutte med de.
Enkelte utvikler i stedet psykiatriske symptomer og reaksjoner mens de er innlagt. Disse symptomene kan oppstå i forbindelse med delirium, en akutt forvirringstilstand utløst av fysisk sykdom.

Mange utfordrende situasjoner

20 % av pasientene har denne tilstanden ved innleggelse og i tillegg utvikler enkelte delirium under sykehusoppholdet.
Ahmed forteller at fagpersonellet møter mange følelser, både hos pasienter som er desorienterte og forvirret, men også hos pårørende. Ikke minst kan det oppstå mange komplikasjoner og utfordringer når livets slutt nærmer seg.

Han legger likevel vekt på at det er trivsel blant kollegene til tross for stort ansvar:
- Det er en flott jobb og veldig givende, for man kommer sjelden så nær et menneske. Det å møte så eksistensielle situasjoner motiveres de aller fleste som jobber her for selve faget og jobben.

Så vi trives godt, selv om det er krevende arbeid.

Her kan du lese mer om Akuttgeriatrisk seksjon på Oslo universtietssykehus.