Hvordan blir krefttilbudet ved sykehusene i Oslo de neste 5-15 årene?

Forberedelsene til nytt Radiumhospital er godt i gang. I 2018 startet vi med å bygge om og flytte flere enheter og ansatte internt i byggene for å kunne sikre en forsvarlig drift gjennom bygge perioden. I mai 2019 startet vi med å rive flere av de gamle byggene på tomten for å forberede bygging av et nytt klinikkbygg og protonsenter. 

Kvinne, illustrasjonsfoto
Kvinne, illustrasjonsfoto.

​ Samtid planlegger Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus et nytt Rikshospital og et nytt sykehus på Aker.  Radiumhospitalet er først ut og vil være ferdig i 2023. Første etappe for de sykehusene på Rikshospitalet og Aker der det også vil foregå mye kreftbehandling, vil etter planen være ferdige rundt 2030.

Får vi nok senger på Radiumhospitalet?

På Radiumhospitalet har vi i dag 137 senger fordelt på tre avdelinger og fem etasjer. Vi har redusert antall senger på Radiumhospitalet de siste fire årene. På grunn av innføring av blant annet nye behandlingsformer, som medfører færre innleggelser og lavere dødelighet av kreft, tror vi ikke at sengebehovet vil øke i tiden framover selv om vi får flere kreftpasienter. På grunn av befolkningsveksten skal vi likevel i det nye Radiumhospitalet ha 153 senger, noe som vil innebære en stor forbedring fra i dag.

Kreftbehandlingen i Oslo

Takket være Kreftregisteret har vi en meget god oversikt over kreftområdet og antall nye krefttilfeller og utviklingen over år. Vi kan derfor gjøre gode beregninger når vi skal planlegge krefttilbudet i fremtiden.

Vi forventer økt forekomst av kreft fremover, og spesielt for de som er eldre enn 75 år. Eldrebølgen vil føre til flere pasienter og økt bruk av helsetjenester i denne aldersgruppen, men vi ser samtidig at vi har en lavere forbruksrate av helsetjenester for kreftpasienter over 80 år. Det skyldes blant annet at eldre pasienter ikke har nytte av mer intensiv kreftbehandling på grunn av økt risiko for bivirkninger. I tillegg vil den medisinske utviklingen føre til at vi får flere pasienter som vil ha en lengre behandlingsfase, oftere over flere år, og derfor vil medføre flere polikliniske fremmøter. Dette medfører også økt behov for laboratorietjenester (patologi) og radiologi.

Nye Aker sykehus kan størrelsesmessig sammenlignes med sykehuset i Østfold (Kalnes). Nye Aker sykehus vil være et lokalsykehus med en bred samlet medisinsk kompetanse. Dette er en velprøvd modell for norske sykehus der medisinske og kapasitetsmessige avhengigheter for kreftområdet og grensesnittet mot regionssykehuset er avklart.
Kreftbehandling (onkologi og hematologi) blir betydelig på Aker og vi bør planlegge med en felles onkologisk/hematologisk/palliativ sengepost etter samme mal som på Kalnes.

I fremtiden vil Lovisenberg og Diakonhjemmet overta en del av kreftbehandlingen som i dag gjøres ved Oslo universitetssykehus. Diakonhjemmet og Lovisenberg skal tilby medikamentell kreftbehandling, kontroller og palliasjon for lokalsykehuspasientene. Vi antar at vi kan overføre 25 prosent av OUS sin polikliniske aktivitet til Lovisenberg og Diakonhjemmet.

Kreftbehandling på Rikshospitalet

Rikshospitalet skal fortsatt ha omfattende Regionfunksjoner innen kreftkirurgi som er knyttet til deler av gastrokirurgi, nevrokirurgi, ØNH kirurgi, lungekirurgi og barnekirurgi. På det nye Rikshospitalet vil vi fortsette med medikamentell behandling av blodsykdommer og barnekreft som i dag.  Den mest intensive behandlingen som allogene benmargstransplantasjoner både for barn og voksne vil foregå på Rikshospitalet. Generell indremedisinsk sengepost som i dag befinner seg på Ullevål vil etableres på Rikshospitalet og skal være et tilbud for lokalsykehuspasienter fra Oslo innen blodsykdommer.

Kreftbehandling i regionen

Helse Sør Øst skal etablere flere stråleterapisentre i regionen. Det er primært begrunnet i at tilgjengelighet og bruk av stråleterapi er for lav i visse sykehusområder i HSØ og at kortere avstand til stråleterapisenter er en avgjørende faktor for å bedre dette. Det betyr at Oslo universitetssykehus kan redusere antall stråleterapimaskiner i forhold til det de har i dag. Når kapasiteten er bygget opp i regionen kan vi avvikle stråleterapibehandlingen på Ullevål sykehus.  Planen er at sentrene vil bli etablert allerede før den første byggeetappen for Aker/Gaustad OUS er ferdig.Nå har vi mulighet til å tenke nytt og nøye gjennom hvor denne pasientgruppen skal behandles i framtiden.

Nye sykehusbygg gir nye muligheter 

Kreftbehandlingen i fremtiden vil være drevet av den medisinske utviklingen, nye medikamenter og nye behandlingstyper. Vi vil se flere pasienter, ha bedre behandlingsresultater og lavere dødelighet. Hvordan vi skal drifte virksomheten i fremtiden bør ikke være låst til dagens organisasjonsmodell.

Et eksempel er kreft i skjoldbruskkjertelen som i dag behandles i Kreftklinikken på Aker og i Øre-nese-hals-avdelingen på Rikshospitalet.

Nå har vi mulighet til å tenke nytt og nøye gjennom hvor denne pasientgruppen skal behandles i framtiden.
Nå har vi mulighet til å tenke nytt og nøye gjennom hvor denne pasientgruppen skal behandles i framtiden. I det nye Radiumhospitalet vil vi få samlet komplette behandlingsmiljøer inkludert diagnostikk og støttefunksjoner for brystkreft og prostatakreft, såkalt brystsenter og prostatasenter. Vi vil skape «én dør inn» for pasientene våre. Nedre abdominal kirurgi/bekkenkirurgi vil være er en del av virksomhetsmodellen for Radiumhospitalet (inkludert gynekologisk kreft), som tilsvarende vil ha tverrfaglige miljøer av ulike kirurgiske spesialiteter, onkologer og med dette komplette, flerfaglige og sammensatte team som også inkluderer radiologer og patologer.

Oslo universitetssykehus akkreditert som Comprehensive Cancer Center

I april 2017 ble Oslo universitetssykehus akkreditert som Comprehensive Cancer Center. Det plasserer oss i selskap med flere av de fremste kreftsentrene i Europa, og er et uttrykk for både omfang og høy kvalitet i pasientbehandling og forskning.

Det nye sykehuset med sine sterke kliniske forskningsmiljøer på klinisk side, i instituttene og Kreftregisteret, gir oss en unik posisjon- også internasjonalt- til å utvikle kreftbehandlingen, styrke kreftforskningen og medvirke til at vi får oppfylt vår visjon om at OUS er et ledende kreftsenter i Europa.