HELSENORGE

Inviterer til møte om det framtidige fødetilbudet

Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth har sammen med ledelsen ved Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus invitert Barselopprøret til møte 28. mars for å diskutere det framtidige fødetilbudet ved sykehuset. 

Bilde av gravi mage
Foto: Photodisc

Det har den siste tiden vært flere medieoppslag om det framtidige føde/barsel-tilbudet ved Oslo universitetssykehus, særlig knyttet til framtiden for ABC-enheten.

Barselopprøret har engasjert seg sterkt i saken. Administrerende direktør har derfor ønsket å invitere dem til en diskusjon om hva som kan være gode løsninger i de nye sykehusene som planlegges. Det planlegges også møte mellom sykehusledelsen og de ansatte ved ABC-enheten.

- ABC-enheten står for mange gode prinsipper i fødselsomsorgen, som vi skal ha med oss i de nye sykehusene. Alle fødende skal få et tilpasset tilbud ut fra egne ønsker og behov. Både friske og syke fødende skal ivaretas på en god måte, sier Bjørnbeth. 

OUS skal i nye sykehus fortsatt legge til rette for naturlig fødsel.

De nye fødeavdelingene skal stå klar i 2030. Planleggingen er ikke kommet så langt at det er satt av egne arealer dedikert noen spesiell pasientgruppe i fødeavdelingen, hverken for friske eller syke kvinner. I tiden framover vil man gjennom medvirkningsarbeidet planlegge bruken av arealene slik at de kan benyttes på best mulig måte. I medvirkningsgruppene deltar representanter for både ansatte og brukere, tillitsvalgte, verneombud og ledere i fødeavdelingen.