Kan man flytte Rikshospitalet til Ullevål sykehus?

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 31. januar å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Rikshospitalet/Gaustad. HSØ har bedt OUS om å vurdere hvordan man kan flytte Rikshospitalet til Ullevål. 

Svein Petter Raknes fra Metier OEC
- Når man skal vurdere risiko, må vi spørre oss: risiko i forhold til hva, sa Svein Petter Raknes fra Metier OEC og listet opp følgende: 1. Forsvarlig pasientbehandling, 2. Forsvarlig arbeidsmiljø, 3. God forskning og 4. Bærekraftig økonomi

​Framtidens OUS har som mål: Et nytt lokalsykehus på Aker og at Rikshospitalet blir et komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner. Det medfører å flytte ut virksomheten fra Ullevål. Nå skal en motsatt flytting belyses.

Dette arbeidet er påbegynt. Mandag 1. april var det heldagsmøte med 30 deltakere som vurderte risikoen ved å flytte trinnvis fra Rikshospitalet. Rammen for møtet var identisk med arbeidet som ble gjennomført sommeren 2018, med nærmest nøyaktig de samme deltakere, samme vurderingskriterier og Svein Petter Raknes fra Metier OEC som ledet prosessen.

Utfordringen er den samme

Uansett hvilket sykehus som skal bygges, er utfordringen den samme: At det skal bygges i to etapper, og det blir splittede fagmiljø i en lang mellomperiode mens man venter på at byggeetappe to er ferdig.

Hvis én enhet flytter fra Rikshospitalet, mens en annen blir igjen – hvilken betydning har det for pasientbehandlingen? Det er den typen spørsmål som diskuteres og skal besvares gjennom  en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Tillitsvalgte, leder for Brukerutvalget, vernetjenesten, klinikkledere og et utvalg sentrale ledere møtte sammen med HSØ og OUS prosjektledelse for å vurdere risikoforhold ved en gradvis/trinnvis flytting av Rikshospitalet til Ullevål.

Raknes fra Metier OEC ledet en systematisk gjennomgang der deltakerne diskuterte ulemper dersom enkelte avdelinger blir liggende igjen på Rikshospitalet i årene fram til byggeetappe to er ferdig.

Risikofylt å splitte et etablert Rikshospital

Før møtet hadde deltakerne fått tilsendt to alternative løsninger: Der man a) flytter en relativt stor del fra Rikshospitalet til Ullevål eller b) flytter en relativt liten del fra Rikshospitalet til Ullevål i en første byggeetappe.

Møtet var todelt. Før lunsj ble løsning a) diskutert: risiko ved å flytte en relativt stor del fra Rikshospitalet til Ullevål i et første trinn.

Nærmest uten unntak, ble det påpekt at ethvert fagmiljø avhenger av et tett samarbeid med andre. Risiko er definert som produktet av «sannsynlighet» og «konsekvens». Diskusjonen belyste relativt høy risiko for en rekke fagmiljø. Det ble også belyst mulige risikoreduserende tiltak. I noen tilfeller klarte ikke deltakerne å finne mulige risikoreduserende tiltak.

(Til sammenligning var det risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjennomført sommeren 2018 som viste at det var en rekke store ulemper ved å la barnemiljøet være igjen på Ullevål i årene frem til man på Rikshospitalet/Gaustad og Aker var ferdige med andre bygge-etappe. Resultatet var at HSØ besluttet å utvide første byggeetappe slik at barnemiljøet og føde kunne inkluderes i denne.)

Utfordrende med et tredelt sykehus

Etter lunsj ble løsning b) diskutert, altså risikoforhold ved å flytte kun en liten del fra Rikshospitalet til Ullevål.

For Rikshospitalet medfører det færre risikoforhold sammenlignet med flytting av en større del. Men diskusjonene avdekket andre risikoforhold, som tredelt sykehus, tre akuttmottak, uklart hvor pasientene skal sendes i akutte situasjoner, splitting av fagmiljø på tre i stedet for to.

Hovedverneombud, Per Oddvar Synnes, snakket om arbeidsmiljø, organisatoriske forhold og behov for stedlig ledelse.

- Mange risikoforhold er ganske like som ved forrige konklusjon. Når det gjelder bygg og fasiliteter, er forutsetningen at du flytter inn i nye og bedre bygg. Da skal det være ivaretatt uansett. Det er mange paralleller, som ble beskrevet forrige gang, sa Synnes.

Rapport leveres 12. april

Etter møtet 1. april skal Metier OEC sammenfatte innspillene i en rapport som oversendes OUS. Rapporten blir diskutert i dialog mellom OUS prosjektledelse, OUS ledergruppen og tillitsvalgte før den ferdigstilles.

ROS-analysen og en oversiktlig redegjørelse over tidligere utredninger som er gjort angående Ullevål-tomta som et alternativ til Gaustad (Rikshospitalet)-tomta leveres fra OUS til Helse Sør-Øst 12. april.

Helse Sør-Øst skal styrebehandle saken om belysning av Ullevål (ref. styrevedtak 31.1.19) 20. juni. Den 29. mai vil relevante tema knyttet til saken legges frem for OUS styre.