HELSENORGE
Transtudien

Kan tran forebygge korona?

Forskere ved Oslo universitetssykehus ser tegn til at tran kan redusere risikoen for koronasmitte, men er det fordi tran forebygger koronasykdom eller er det andre forhold hos tran-brukerne som gir dem redusert risiko? Nå skal dette undersøkes nærmere i det som blir en av tidenes største kliniske studier i Norge.

 

(For an English version, please scroll down)

Foto av Arne Søraas
Forsker og infeksjonsmedisiner Arne Søraas.

​Denne høsten starter Oslo universitetssykehus et forskningsprosjekt som skal undersøke om tran virker forebyggende på koronavirus. Bakgrunnen er basert på funn gjort i den store Koronastudien som ble startet opp i vår.

- Vi ser tegn til at tranbrukere har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom man skulle bli smittet. Dataene våre kan ikke si om dette skyldes noe med livsstilen til de som tar tran eller om det er tranen i seg selv. Dette ønsker vi nå å undersøke, sier Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Transtudien vil inkludere minst 70.000 deltakere – noe som vil gjøre den til en av de største kliniske studiene som noensinne er gjennomført i Norge. Studien vil være stor også i internasjonal sammenheng.

I studien vil deltakerne fordeles i to grupper ut ifra loddtrekning. Den ene halvparten av deltakerne vil daglig ta tran mens den andre halvparten får et placebo-produkt (maisolje). Deltakerne får ikke vite hvilken gruppe de tilhører. De vil få tran eller maisolje tilsendt i posten. Rekruttering av deltakere pågår nå.

– Jeg håper mange vil se på dette som en mulighet til å være med på den store dugnaden for å bekjempe korona. Resultatene kan gi oss verdifull innsikt i hvordan vi kan forebygge å bli smittet av korona og andre virussykdommer som sesonginfluensa og forkjølelse, sier Søraas.

I forskningsprosjektet vil det bli brukt Möller’s Tran. Studien er delfinansiert av Orkla som eier Möller’s. Orkla har ingen annen rolle i gjennomføringen av studien.

– Vi ble kontaktet av Oslo universitetssykehus, og så på dette om en mulighet til å bidra i kampen mot pandemien og samtidig få ny innsikt i de positive effektene ved å ta tran. Tran inneholder både vitamin D og omega-3 fettsyrer, sier Gunnhild Aarstad, som er leder for forskning, utvikling og innovasjon i Orkla Helse.

Se påmeldingsside for Transtudien her.
https://transtudien.no


Les mer om den kliniske studien her

 

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF's nettside

Text in English:

Research project:  Can cod liver oil prevent Covid-19?


Researchers at Oslo University Hospital haveindications that cod liver oil may reduce the risk of COVID-19 infection, but is it because cod liver oil prevents COVID-19 disease or are there other factors associated with persons who take cod liver oil that place them at lower risk?This question will now be investigated in greater depth in what will be one of the largest clinical studies ever conducted in Norway.


This autumn, Oslo University Hospital will start a research project to examine whether cod liver oil is effective in preventing COVID-19. Cod liver oil is rich in vitamin D and omega-3 fatty acids and the Cod Liver Oil Study will be based on findings from the major COVID-19 study (“Koronastudien”) that was begun this spring.

- Preliminary data from our ongoing COVID-19 study (“Koronastudien”) suggest that cod liver oil users may have a reduced risk of COVID-19 and a lower risk of severe disease outcomes if they are infected. This finding supports existing literature on omega-3 fatty acids, and vitamin D on respiratory tract infections and COVID-19.

However, the results from the associative study can not rule out that cod  liver oil users have other protective characteristics in their way of living. To find out whether cod liver oil itself actually offers a protection against COVID-19, a properly designed randomized study is needed, says Arne Søraas, physician-scientist at the Department of Microbiology, Oslo University Hospital.

The Cod Liver Oil Study will include at least 70,000 participants, making it one of the largest clinical studies ever conducted in Norway. The study will also be extensive by international standards.

During the study, half of the participants will take a daily dose of cod liver oil, while the other half will be given a placebo product. The participants, who will not be told which group they have been placed in, are currently being recruited.

- I hope that many people will see this as an opportunity to be part of the great collective effort to combat COVID-19. The results can give us valuable insight into how we can prevent infection by COVID-19 and other viral diseases such as seasonal influenza and colds, says Søraas.

Möller’s Cod Liver Oilwill be usedin the research project. The study will be partially funded by Orkla, which owns Möller’s.

- We were contacted by Oslo University Hospital, and saw this as an opportunity to contribute to the fight against the pandemic while also gaining new insight into the positive effects of taking cod liver oil. Cod liver oil contains both vitamin D and omega-3 fatty acids,” says Gunnhild Aarstad, head of Research, Development and Innovation at Orkla Health.

Click here to access the registration form for the Cod Liver Oil Study:
https://transtudien.no