Kan vi håndtere en viruspandemi og planlegge sykehus – samtidig?

Også i en normal driftssituasjon vil utviklingsarbeid prioriteres etter akutt og elektiv pasientbehandling. Nå er dette satt på spissen med samfunn og sykehus i beredskap for å håndtere en alvorlig viruspandemi.

Tekst: Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og Prosjektdirektør Nye OUS Just Ebbesen.

I møte med en truende pandemi er det satt i verk inngripende tiltak i samfunn, kommunehelsetjeneste og sykehus. Sykehuset omdisponerer ressurser og arealer for mottak, isolering og økt intensivkapasitet, akutt og kritisk aktivitet blir skjermet, mens annen planlagt aktivitet blir redusert og/eller gjort på avstand. Samtidig er det innført strenge restriksjoner på besøk, og det pågår et omfattende arbeid med smittevern blant våre ansatte - i en situasjon med begrensninger på smittevernutstyr. I sykehuset er det få ansatte med påvist smitte, men ganske mange i karantene.

Bjørn Atle Børnbeth

Bjørn Atle Børnbeth, administrerende direktør ved OUS.

Nød lærer naken kvinne å spinne

Midt i en alvorlig situasjon der vi på alle nivåer håndterer en krise med stor usikkerhet, er det vanskelig å finne positive nyheter. Likevel er det et faktum at sykehuset (som mange andre) på svært kort tid har snudd seg rundt og blant annet satt i verk nye former for mer effektiv ledelse, samarbeid, informasjon og møter, utstrakt avstandsoppfølging av pasienter gjennom telefon og videokonferanse, omdisponering og fordeling av oppgaver mellom personale og utprøving/implementering av praktiske, organisatoriske løsninger.

Noen av disse tiltakene er midlertidige og vil avsluttes når samfunn og sykehus vender tilbake til en normalsituasjon, mens andre vil vise seg holdbare og bli videreførte i "fredstid".

Just Ebbesen

Just Ebbesen, prosjektdirektør for Nye OUS.

Samtidig planlegger og bygger vi nye sykehus

Det pågår arbeid med 5 store sykehusprosjekter i samarbeid med henholdsvis Helse Sør-Øst og Oslo kommune. Storbylegevakt på Aker, Nye Radiumhospitalet, Nye Aker og Nye Rikshospitalet samt Ny Sikkerhetspsykiatri er i ulike stadier. På Storbylegevakta er byggearbeidet startet opp, rivning og klargjøring til byggestart pågår på Radiumhospitalet, mens de øvrige prosjektene er i en tidligfaseplanlegging. Medvirkning i det videre planleggingsarbeidet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil skje fra utpå høsten 2020. Utredninger og diskusjoner vi gjør nå handler om forberedelser til dette.

Mange har fått med seg debatten om smitte og nye sykehus de siste dagene. Helseministeren påpekte at vi skal lære av de erfaringene vi gjør nå. For Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det allerede gjort mange vurderinger knyttet til smittproblematikk.

Vi er per i dag ikke kjent med empiri som tilsier at fasongen på sykehuset, om det er høyt eller lavt, har noen betydning for smittevern. Likevel vil vi gå ekstra nøye inn på disse problemstillingene i forprosjektet for å sikre gode framtidige løsninger. Nettopp på bakgrunn av at vi fortsatt kan påvirke hvordan arealene skal driftes og utformes i de nye byggene er det viktig at vi ikke stopper opp med forberedelsene.

Det pågår nå arbeid med både smittevern, løsning for intermediærsenger, kontorløsninger, prinsipper for logistikk, prøvetaking og så videre. I tillegg startes det i disse dager opp et bredt anlagt prosjekt for å se på akuttfunksjonene i de nye sykehusene, både medisinsk og kirurgisk, inkludert traume. Prosjektet ledes av Tina Gaarder, med bred sammensetning fra ulike fagmiljøer, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjonene.

I alt arbeidet vi gjennomfører nå tar vi hensyn til at sykehuset er i en beredskapssituasjon, tilpasser og utsetter aktiviteter, og søker løsninger gjennom nye arbeidsformer for ikke å forstyrre beredskap og drift. Byggeprosjektene som er i gang må likevel holde fremdrift, det samme gjelder arbeid med avklaringer og forberedelser til vår deltakelse i videre planleggingsarbeid.

I styremøtet i OUS den 27. mars var styreleder tydelig på at vi som offentlig institusjon også har et ansvar for at byggeprosjekter gjennomføres som planlagt, ikke minst av hensyn til å opprettholde arbeidsplasser i en vanskelig tid. I samarbeid med fagmiljøene gjør vi det vi kan for å legge et godt grunnlag for gode driftsløsninger i de nye sykehusene, men ikke på bekostning av fagmiljøenes kapasitet og pasientbehandling.