HELSENORGE
Internasjonal dag for kliniske studier 20. mai

Kliniske studier utvikler morgendagens behandling

20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier. Vi ønsker å vise at kliniske studier er en forutsetning for å utvikle ny og bedre behandling for befolkningen.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tekst: Erlend B Smeland, direktør Stab FIU, Oslo universitetssykehus

Vi vil takke og oppmuntre alle som bidrar til gjennomføringen av kliniske studier, både ved OUS, regionalt og nasjonalt, og ikke minst pasientene som deltar i studier. Gjennom dette arbeidet utvikler vi morgendagens behandling.

Satsingen for å øke antallet kliniske studier og antall pasienter som deltar i kliniske studier, er en viktig styrking av pasienters muligheter til å få rask tilgang til nye behandlingsformer og til å bedre kunnskapsgrunnlaget for effekten av nye behandlinger.  Gjennom Nasjonal handlingsplan for kliniske studier har Helse- og omsorgsdepartementet satt opp ambisiøse mål om å doble antall kliniske studier i Norge innen 2025, enten de er initiert av forskere i offentlige institusjoner eller av ulike biotech/medtech/farmasøytiske bedrifter. Kliniske studier krever godt lagarbeid og vedvarende innsats. Det er gledelig å se at antallet søkte legemiddelstudier til Statens Legemiddelverk viser en 18 prosents økning for landet som helhet fra 2020 til 2021.

Under pandemien opplevde mange fagmiljøer i OUS forsinkelser i oppstart av nye og fremdrift i pågående kliniske studier, men aktiviteten var likevel totalt sett god i 2021, og initiativene til nye studier mange.

Innsats og oppmerksomhet

For å sikre økning fremover kreves fortsatt innsats og oppmerksomhet fra ledelsen. Rapporter fra høsten 2021 presenterer tiltaksforslag fra tre arbeidsgrupper i OUS. Disse vurderte mulighetene for å øke omfanget av kliniske studier på kort sikt, med de rammer vi har til rådighet. Implementering av disse gruppenes arbeid er godt i gang. Forventningen er at dette arbeidet bidrar til at flere pasienter kan delta i kliniske studier.

OUS betydelig nasjonal aktør

OUS er en betydelig nasjonal aktør innenfor klinisk forskning og en viktig samarbeidspartner for andre sykehus og industrien. OUS har sterke utprøvningsmiljøer i flere klinikker, som både gjennomfører egne forskerinitierte studier og har et aktivt samarbeid med industrien. Det er spesielt gledelig å se at også nye utprøvere og miljøer takker ja til å delta i nye studier. Inven2 er en sentral aktør i dette bildet, som katalysator for samarbeid mellom forskere og industrien.

Sykehuset har mange viktige nasjonale fagmiljøer, som også har omfattende internasjonalt samarbeid. Vi må være bevisst på at denne rollen forplikter. Vi må medvirke til at målene i den nasjonale handlingsplanen nås fordi det er viktig for pasientene.

Studier kan øke kompetansen

Deltakelse i studier kan bidra til å øke kompetansen til studiepersonalet og gi nyttige erfaringer både for videre pasientbehandling og forskning. OUS har sekretariatet for det nylig etablerte NorTrials, som er et partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og næringsliv med mål om å øke antall studier på oppdrag fra industri i hele Norge. OUS vil også ha et eget NorTrials-senter innen kreft.