Konseptrapport for Aker og Gaustad ferdig

Oslo universitetssykehus fikk mandag kveld oversendt en rykende fersk konseptrapport for Aker og Gaustad fra Helse Sør-Øst. OUS skal styrebehandle rapporten 6. desember. HSØ skal styrebehandle saken 13. desember.

​Det er nå utredet hva som vil være de beste konseptuelle løsningene for Aker og Gaustad. Konseptrapporten viser at Oslo universitetssykehus har evne til å bære kostnadene for de nye byggene. Aker og Gaustad skal bygges i to etapper og det er etappe 1 som presenteres i konseptrapporten nå.


Les rapporten og tilhørende dokumenter på Helse Sør-øst sin nettside


En egen prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført arbeidet, ledet av Dag Bøhler ved Sykehusbygg. OUS sine medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter- over 350 personer har deltatt i totalt 19 «fokusgrupper». OUS sin rolle og fokusgruppenes arbeid har vært å sørge for gode funksjonelle løsninger i de planlagte byggene.

Tilleggsutredninger
Da det er planlagt å bygge i to etapper, vil Ullevål sykehus fortsette en god del av dagens virksomhet inntil etappe 2 er ferdig. Den opprinnelige planen, som prosjektet har jobbet med i hovedsak, er at en rekke funksjoner, deriblant «barn» og «fødselshjelp» skal være på Ullevål inntil etappe 2 er ferdig. Men en risikovurdering av «gjenværende» virksomhet viser høy risiko for « barn og fødselshjelp».
Prosjektet har derfor utredet muligheter og belyst konsekvenser av å endre den opprinnelige planen ved å inkludere fødevirksomhet, gynekologi og barnevirksomhet i første etappe.

Videre prosess
Oslo universitetssykehus sitt styre skal behandle sak om utbygging på Aker og Gaustad 6. desember. Styret for Helse Sør-Øst RHF vil få saken i møtet 13. desember. Forutsatt godkjent konseptrapport vil det bli sendt søknad om lån til Helse- og omsorgsdepartementet. Når statsbudsjettet behandles høsten 2019, vil Stortinget ta stilling til om det kan gis lån.