HELSENORGE

Legionellautbrudd ved Avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet

Det er i perioden 5.-8. september påvist Legionella micdadei hos fire pasienter innlagt ved Avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet, samt hos en utskrevet pasient som var innlagt i avdelingen i midten av august. Pasientenes opphold strekker seg over perioden 30. juli – 8. september.

​Vi antar at pasientene er blitt smittet under oppholdet ved sykehuset. Inkubasjonstiden for Legionella (pneumophila) angis vanligvis til 2-10 dager. Oslo universitetssykehus har valgt å bruke fire uker som mulig inkubasjonstid ved smitteoppsporing.

Vi er i ferd med å informere pasienter som har vært innlagt ved avdelingen i det aktuelle tidsrommet. Det blir også gitt informasjon til sykehus som pasienter er blitt overført til.

Denne bakterien rammer først og fremt personer med sterkt svekket immunforsvar. Symptomer kan være feber kombinert med hoste, tung pust og brystsmerter. Lungebetennelse med Legionella kan være alvorlig, og må behandles med antibiotika.

Vanligvis kommer smitten fra ferskvann, og smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Legionella smitter ikke mellom mennesker.

Tiltak som er iverksatt:

  • Filter på vannkraner og dusjhoder. Dette er en bakterie som kan finnes i vannet, og som kan smitte ved f.eks. dusjing, drikking, tannpuss og annen personlig hygiene der det brukes vann i ansiktet. For at vannet skal kunne brukes trygt, er det derfor satt på spesielle filtre på dusjer og vannkraner på sengeposten. Disse filtrene renser vannet og fjerner bakterien.
  • Det er startet prøvetakning av vannkraner og dusjhoder. For den avdelingen dette gjelder er det i overkant av 100 slike. Det testes for Legionella både ved påvisning via PCR teknikk og ved dyrkning.
  • I tillegg vil sykehuset vurdere filter og testing ved andre sengeposter som har særlig utsatte pasientgrupper. Dette gjelder spesielt pasienter med sterkt svekket immunforsvar, transplanterte og pasienter som mottar høy dose steroider.
  • Pasienter som har spørsmål bes kontakte den avdelingen de har vært til behandling ved.

Hvordan skal ansatte forholde seg?

  • Det er liten risiko for friske personer
  • Det er viktig at vannet i kranene brukes, slik at vi unngår stillestående vann

Se generell informasjon  om Legionella på Folkehelseinstituttets nettsider