Ligger an til 50-50 fordeling av fødsler mellom regionsykehuset og Aker

22. mai sender OUS en rapport som beskriver fødetilbudet i de framtidige sykehusene.

Selv om fagmiljøet siden 80-tallet har ønsket å samle føde og nyfødt på ett sted, er det nå enighet om at en jevn fordeling av fødsler mellom det framtidige regionsykehuset og lokalsykehuset på Aker kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 

Det er også enighet om grensen for prematuritet på Aker da må være 32 uker (og ikke 28 uker). Dersom denne rapporten, som er utarbeidet av en sammensatt gruppe (fagfolk og ledere fra flere klinikker) i OUS går igjennom i styret i både OUS og HSØ i juni, ligger det an til at det framtidige fødetilbudet blir som beskrevet under. Se for øvrig hele rapporten som er vedlagt.

Barnesykehus

Rapporten beskriver at døgnvirksomhet for barn etter nyfødtperioden samles på et barne- og ungdomssykehus på regionsykehuset. Prosjektgruppen som har utarbeidet rapporten mener det vil gi et styrket, samlet tilbud til alvorlig syke barn i Oslo, Helse Sør-Øst og Norge.

Fordeling av fødevolum

Prosjektgruppen mener at 5-6000 fødsler på begge avdelinger vil kunne gjennomføres på forsvarlig måte. Færre fødsler enn dette til regions- og landsfunksjonsavdelingen på Gaustad anser gruppen  som ikke faglig eller driftsmessig hensiktsmessig.

Idefaserapporten la opprinnelig til grunn fordeling av fødsler med 60 % til Gaustad og 40 % til «lokalsykehuset». I konseptfaserapporten ble det foreslått å flytte hele fødevolum fra dagens Ullevål (7000 fødsler) til Aker samt å legge videre vekst der, dvs. å ha opp mot 10.000 fødsler på Aker, mens Rikshospitalet ble foreslått videreført med dagens fødevolum på 2700 fødsler.

Fødeavdelingen på lokalsykehuset Aker

En rekke saker knyttet til byggeprosjektene skal styrebehandles i OUS og HSØ i juni. Dersom saken går igjennom slik prosjektgruppen anbefaler vil fødeavdelingen på Aker bli slik:
Fødeavdeling med maks 5-6000 fødsler selektert til > 32 ukers gestasjonsalder og hvor det ikke er øket risiko alvorlig sykdom hos den nyfødte. ABC enhet vil legges til Aker

 • Føde-gyn mottak
 • Observasjonspost for gravide
 • Gynekologisk avdeling med døgndrift og alle funksjoner
 • Reproduksjonsmedisinsk avdeling med tilhørende nasjonale behandlingstjenester
 • Fostermedisinsk service fra hovedavdelingen på Gaustad
 • Nyfødtintensivavdeling (nivå 2)
 • Nyfødtoverlege i tilstedevakt med rotasjon og sykepleiebemanning som inkluderer erfarne sykepleiere i rotasjon fra Gaustad
 • Medisinske støttefunksjoner inkl. radiologi, barnekardiologi, anestesi/intensivlege og transporttjeneste

Fødeavdelingen på regionsykehuset

Rapporten beskriver en fødeavdeling på regionsykehuset med minimum 5-6000 fødsler med ekstremt premature, alle fødsler med øket risiko for eller forventet alvorlig sykdom hos den nyfødte, regions- og landsfunksjoner innen fødselshjelp samt et stort volum av antatt normale fødsler.

 • Fødemottak
 • Observasjonspost for gravide
 • Fostermedisinsk avdeling
 • Nyfødtintensivavdeling på høyeste nivå (3c) med alle funksjoner og 47-50 senger

Barneavdeling for barn etter nyfødt med alle øvrige senger og tilbud for syke barn inklusive sosialpediatri og «BUP koblet til somatisk sykdom», men ikke øvrig BUP og foreløpig ikke barn fra SSE (spesialsykehuset for epilepsi), habilitering og en del kompetansetjenester som blir igjen på Ullevål frem til etappe 2.

Rapporten er et svar etter Helse Sør-Øst sitt styremøte 31. januar 2019 og en konkret bestilling 4. mars 2019. Helse Sør Øst sitt styre skal behandle saken 20.juni.