Motedop har krevd 35 liv i Norge siden 2010

Det nye psykoaktive stoffet PMMA, para-metoksymetamfetamin, er giftigere enn det lignende rusmidlet MDMA, også kjent som ecstasy. Men årsaken til denne forskjellen er ukjent. I sitt doktorgradsarbeid har Merete Vevelstad, forsker og overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag, undersøkt hvorfor inntaket av dette stoffet har dødelig utfall hos noen.

Beslag av PMMA, Kripos
PMMA: Fra et beslag fra Kripos. Slik kan motedopet se ut. Foto: Kripos

I 2010-2012 ble det i Norge registrert 27 dødsfall forbundet med PMMA-inntak, og samtidig ble det registrert mange  levende personer som var påvirket av PMMA.

Ved analyse av blodprøver fra døde og levende PMMA-brukere, og gjennomgang av obduksjonsrapporter, fant Vevelstad og hennes medarbeidere ut at de viktigste risikofaktorene for dødelig utfall var høy eller gjentatte doseringer av PMMA.

Bilde av Merete Vevelstad

FORSKER PÅ MOTEDOP: Overlege Merete Vevelstad. Foto: Privat

Uvitende om hvilket stoff

- En annen risikofaktor var samtidig bruk av andre rusgivende stoffer som (met)amfetamin, eller heroin/morfin, forteller Vevelstad, som er forsker og overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS.

Søvn uten tilsyn av andre var også et tredje faremoment.

- Vi gjorde også funn som tydet på at brukerne var uvitende om PMMA-inntaket, og at de hadde trodd det var «amfetamin» eller «ecstasy», forklarer Vevelstad

- Vi fant ingen sammenheng mellom medfødt nedbrytningsevne for PMMA i kroppen og dødelig utfall.

Giftige omdanningsstoffer

Ved studier av PMMA-nedbrytning i levervev (humane levermikrosomer) har forfatterne vist at PMMA delvis omdannes til et potensielt skadelig omdanningsstoff, dihydroksymetamfetamin, men i mindre mengde enn hva som dannes fra MDMA.

Vevelstads forskning støtter derfor ikke tidligere forskningsrapporter om at forgiftningsfaren for ecstasy-lignende rusmidler som PMMA skyldes dannelse av giftige omdanningsstoffer i kroppen.

Bilde av motedop MDMA

MOTEDOP: Dette er bilde av MDMA, ecstasy. Foto: Shutterstock

Sterke symptomer

Ved de dødelige PMMA-forgiftningene ble det av vitner observert forgiftningstegn som svært forhøyet kroppstemperatur, pustevansker, bevisstløshet, skjelving, kramper og hjertestans.

- Symptomene kan tilskrives den ekstreme økning av de naturlige signalstoffene serotonin og noradrenalin i hjernen, som utløses av høye doser PMMA, utdyper Merete Vevelstad.

Budskapet fra studien er at ulovlig anskaffet «amfetamin» kan inneholde PMMA, et lite rusgivende og giftig motedop som raskt gir dødelig forgiftning ved overdosering eller i kombinasjon med andre sterke rusmidler.

- Ved mistanke om forgiftning kreves det rask sykehusbehandling for overlevelse, understreker doktorstipendiat Merete Vevelstad.

Registrerte dødsfall

Siden 2012 er det i Norge registrert ytterligere 6 PMMA-relaterte dødsfall, hvorav de to siste nå i sommer.

Sammenlagt med 2 dødsfall registrert ved St.Olavs hospital i 2011 har vi derfor totalt registrert 35 PMMA-relaterte dødsfall i Norge fra 2010 til i dag.

- Så vidt jeg kjenner til har ingen andre land i verden registrert så mange PMMA-relaterte dødsfall som Norge, avslutter Merete Vevelstad.

Du kan lese mer om behandling og overdose ved motedop her:

Her er flere artikler som Merete Vevelstad og forskere har skrevet om PMMA:

Tidsskriftet.no: Forgiftning med parametoksymetamfetamin

Tidsskriftet.no: Klinisk oversikt, nye psykoaktive stoffer

Tidsskriftet.no: Kronikk - nye rusmidler rett fra nett