Nå kan du lese journalen din på nett

Nå blir det enklere for alle å lese journalen, for nå er den tilgjengelig over internett gjennom minjournal.no.

Bilde av logoen til MinJournal

​1.desember åpnet sykehuset for at pasienter kan lese en stor del av sin pasientjournal på nett. Tidligere har epikriser, polikliniske notater og sammenfatninger vært tilgjengelig. Nå får pasientene også tilgang til å lese kontinuerlig journal, korrespondanse, attester/erklæringer, meldinger og vedtak om observasjon og behandling.
Dette gjelder for dokumenter som er godkjent i OUS’ journalsystem etter 1.4.16.

Journalnotatene vil bli tilgjengelige på Internett 24 timer etter de er godkjent i journalsystemet på sykehuset.

Slik fungerer det

Innsyn i journal på nett er stadig i utvikling, og det er fortsatt noen tekniske og juridiske begrensninger på tjenesten.

  • Alle pasienter over 16 år vil kunne få tilgang til pasientjournal på nett
  • Innlogging foregår via IDporten (BankID, BuyPass eller Commfides kan brukes)
  • Tjenesten gjelder kun journaldokumenter som er skrevet på Oslo universitetssykehus
  • Foreløpig får man ikke tilgang til røntgenbilder, blodprøvesvar, svar på genetiske tester, resultater fra psykologiske tester, innsynslogg eller behandlingsplan på nett
  • Dokumenter som er scannet inn eller sendt inn til journalsystemet fra andre sykehus eller spesialistsystemer kan ikke vises elektronisk ennå.
  • Noen dokumenter fra psykisk helsevern for barn og fra rettsmedisinsk avdeling er unntatt innsyn over nett
  • Det er mulig for behandler å nekte pasienten innsyn i enkeltdokumenter dersom innholdet kan være til fare for liv og helse for pasienten eller pasientens nærstående, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

Få journalen tilsendt på papir

Dersom du ønsker å lese journaldokumenter som foreløpig ikke kan vises elektronisk, kan du fylle ut skjema på www.minjournal.no og bestille journalen tilsendt på papir i posten. Da kan man også få tilsendt dokumenter som er skrevet før 1. april 2016.

Innsynsloggen forteller hvem som har åpnet journalen din på sykehuset. Etter 2001 har alle pasienter i Norge rett til å se sin egen innsynslogg. Denne jobbes det med å få gjort tilgjengelig på nett, men foreløpig kan man bestille denne tilsendt på papir.

Det kan også hende at du finner feil i journalen din, og da kan man fylle ut et skjema for å be om å få rettet eller slettet informasjon i journalen.

Foto av mann som ser på en skjerm

Ingenting om meg uten meg

En av målsetningene for å gi alle tilgang til sin egen journalinformasjon er at det blir lettere for pasienten å ta del i beslutninger om egen behandling på sykehuset. Dette er noe helsepersonell på OUS har opplevd i lengre tid, nemlig at pasienten i større grad tar en aktiv rolle i sitt behandlingsforløp, og ønsker å være informert og involvert.

Det at alle som går til behandling ved OUS kan lese sine journalnotater vil kunne øke samarbeidet mellom behandler og pasient. De må snakke sammen og gjøre tydelige avtaler om hva som skal skje på sykehuset og hva som skrives i journalen.

Journalnotatene man får tilgang til på nett vil være de samme som ligger i journalsystemet på sykehuset. Dette betyr at noen av journalnotatene vil kunne inneholde ord og uttrykk på latin og engelsk som ikke brukes i dagligtale på norsk. Ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven §5-1 har pasient etter forespørsel til behandler, rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende. Forskning gjort i både Norge og Sverige viser at pasientene ønsker å få lese journalen sin likevel, og er forberedt på at de ikke vil forstå alle ordene som blir brukt. Disse resultatene har bidratt til at journalen nå blir tilgjengelig på nett i flere deler av Norge.

Tilgang til egen journalinformasjon vil være nyttig for mange, men det kan hende noen ikke ønsker å lese i journalen sin selv. Det er selvfølgelig en helt frivillig tjeneste, og man vil ikke få dårligere behandling på sykehuset dersom man ikke benytter seg av tjenesten.

Om du lurer på noe mer om å lese journalen din på nett, gå inn på minjournal.no og les mer.

Du finner også informasjon på sykehusets egne nettsider.