HELSENORGE

Ny klinikkleder Petter Andreas Ringen: -Vi må selv finne løsningene

Den ferske lederen for Klinikk psykisk helse og avhengighet, Petter Andreas Ringen, har fått mange store oppgaver på sitt bord. Selv er han optimist og mener mange av utfordringene kan løses. - Men vi må selv finne løsningene, de kommer ikke av seg selv, sier han. 

​Den første tiden som ny leder for klinikken har vært travel for Petter Andreas Ringen. For 2023 har klinikken en foreløpig økonomisk utfordring på over 200 millioner kroner. Vi er pålagt omfattende tiltak for å spare på kostnadene. Dette kommer i tillegg til samfunnsutfordringene med en økende andel av befolkningen som har behov for og ønsker helsehjelp for sine psykiske plager og avhengighet. 
 
- Vi bruker i sum mer ressurser enn vi har i budsjett. Årsaken til dette er sammensatt. Det er stor pågang av pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Parallelt skal vi effektivisere driften og skape rom for nye bygg.
 
- Som klinikkleder skal jeg gjøre det jeg kan for at denne klinikken skal finne de beste måtene å løse vårt oppdrag på.

Ny organisering av tjenestene

- Det er ikke noe tvil om at den økonomiske situasjonen kommer til å føre til vanskelige avgjørelser og store endringer i klinikken ved OUS. Men den gir oss også muligheter, sier Ringen.

- Det er ingen medarbeider som skal miste jobben sin​ i denne prosessen, det er viktig å understreke. Men vi må være innstilte på at arbeidsoppgavene våre kan endres, sier han.

Det ligger muligheter i å omorganisere deler av tjenestene vi tilbyr, mener han.

- Jeg har en ambisjon om å utvikle behandlingstilbudet og finne nye og bedre løsninger. Klinikken er ikke optimalt organisert i dag. Eller for å si det sånn, hadde man skulle bygge opp klinikken helt på nytt, hadde den nok sett annerledes ut. 

Svaret ligger i pasientløpet

- Jeg tror at en god tilnærming i arbeidet som står foran oss er å se på pasientforløpene. Pasientbehandlingen er vår kjernevirksomhet. Hvis vi klarer å organisere tjenestene rundt pasientene på best mulige måte, så vil også ressursbruken bli mer målrettet og effektiv.  

- Klinikken har høy faglig kvalitet og en enorm bredde, sier klinikklederen

- Vi har behandlingstilbud for de fleste tilstander og høy spisskompetanse. Det gir oss også et ansvar, vi skal selv bidra til å utvikle behandlingen som finnes ved OUS. Vi kan ikke vente på at andre skal finne løsninger. Klinikken må selv finne bedre måter å jobbe på ved innovasjon og også bli enda bedre på å ta i bruk gode løsninger funnet andre steder. Forskning og innovasjon må integreres i klinikken i større grad. Det er en fane jeg holder høyt. På dette området er somatikken bedre enn oss. 

Økning i antall pasienter 

Det er økt tilstrømning av pasienter til klinikken, med både lettere og mer alvorlige tilstander. Det gir utslag på flere områder. En av bekymringene til Ringen er økningen av pasienter inn i barne- og ungdomspsykiatrien. 

- Vi ser økning i antall unge pasienter, og psykisk helsevern for barn og unge har måttet omstille seg raskt for å kunne gi et tilbud til alle som trenger vår hjelp. Vi har en stor økning av forekomst av spiseforstyrrelser. 

- Det bekymrer meg. Vi må gi tjenester innen tilstrekkelig tid til denne pasientgruppen. Dette jobber vi med hele tiden. Nå er vi i gang med et samarbeid med Oslo kommune hvor vi sammen skal finne løsninger som sikrer raskere hjelp til barn og unge. 
 
I den voksne delen av befolkningen øker også behovet for behandling. Akuttpsykiatriske avdelinger over hele Oslo melder om en større pågang. 

- Akuttmottaket vårt på Ullevål er ikke noe unntak, dette gjør at kapasiteten i døgnbehandling settes på strekk.  Da svekkes mulighetene for lage gode pasientforløp og arbeidsbelastningen for medarbeiderne øker. Særlig økning er det av pasienter med kombinasjonslidelser av rus og psykiske lidelser, det ser vi også i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Vi utfordres på å tenke enda mer integrerende på rus og psykiatri. 

- Årsakene til at stadig flere trenger behandling i vår klinikk er nok sammensatte. Klinikklederen peker spesielt på problemene med å få pasienter som har hatt lange sykehusopphold videre til bydel og bolig. 

Han mener at her burte vi også kunne fått til et enda tettere samarbeid med kommunen. 

- En annen utfordring for klinikken er økningen av pasienter på dom. Dette er en pasientgruppe som krever mye ressurser og er vanskelig å finne gode løsninger for i samarbeid med justissektor og kommuner. I disse tilfellene er det snakk om komplekse sykdomsbilder og behov for ivaretakelse av samfunnsvernet. 

Flytting til nye bygg vil gi positive effekter både for medarbeidere og pasienter

Allerede i 2025 skal deler av klinikken inn i Ny sikkerhetspsykiatri på Ila. Og det er på høy tid, mener klinikklederen. 

- I dag har vi veldig nedslitte bygg i klinikken som er uegnede til å brukes i behandling av de sykeste pasientene med behov for lange opphold. Særlig med tanke på hvordan de gamle bygningene utfordrer både de som jobber der og de som mottar behandling.  Både pasienter og medarbeidere fortjener bedre bygg.

- Det er et stort potensiale i de nye byggene. Ny sikkerhetspsykiatri har nå muligheten til å bli et kraftsentrum for fag og forskning innen sikkerhetspsykiatri med samling av lokale og regionale funksjoner i samme bygg.

Nye bygg gir nye muligheter, sier klinikklederen.

- For eksempel er vi i ferd med å utvikle nye, digitale løsninger som kan integreres i byggene. Trygg Natt er en sensorløsning som gir mulighet for raskere og bedre oppfølging av pasienter i døgnenheter. Løsningen kan måle pust, søvn og bevegelser hos pasienter innlagt på sykehus.

- Et nytt sykehus på Aker (se forprosjektrapporten her)​ vil gi oss en unik mulighet til å samhandle bedre internt og med somatikken. Samlokalisering gir kortere vei mellom behandling og ulike fagmiljøer. At fagfolk kan gå tørrskodd over til hverandre for å utveksle kunnskap, kan komme behandlingen av pasienter til gode og det er potensiale for å styrke fagmiljøene på en gjensidig måte. 

Behandling av pasienter med psykoselidelser

Psykisk helse-feltet er i stor utvikling og de nye sykehusbyggene vil først stå klare om ti år. Ringen har vært opptatt av at pasientene som PHA skal gi et godt tilbud til, har varierte utfordringer – og at både behovet og endrede rammer vil kunne endre seg i årene som kommer.  

– Vi arbeider spesielt med hvordan tilbudet til pasienter med psykoselidelser som er under døgn- og langtidsbehandling kan bli enda bedre. Psykoselidelser tar tid å behandle. I samarbeid med våre sterke fagmiljøer vil vi jobbe systematisk med å skape rammer rundt behandlingen som vil fungere best for våre pasienter.

Kan nye bygg bidra til å gjøre OUS til en mer attraktiv arbeidsplass?

Den nye klinikklederen håper og tror at sterke fagmiljøer og innovasjon i de nye byggene skal bidra til at sykehuset oppleves som et enda mer attraktivt sted å jobbe.
 
Ambisjonen er både å beholde dyktige medarbeideres spisskompetanse og trekke til seg ny arbeidskraft. I alle faggrupper.  

-Vi ønsker å være Norges mest attraktive arbeidsplass for våre fagområder for hver enkelt medarbeider, avslutter Ringen.