Ny leder på NevSom med ønske om å gi sjelden-feltet et løft

Cathrine Monrad Hagen startet 1. august som seksjonsleder på NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Hun er spesialist i barnesykdommer og har jobbet mye med barnenevrologi og habilitering.
Cathrine Monrad Hagen, ny seksjonsleder på NevSom. Her på kontoret i bygg 31 på Ullevål.

Cathrine Monrad Hagen har arbeidet ved Barne- og ungdomsklinikkene ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus de senere årene. Hun brenner for de kronisk syke, kompliserte, sammensatte og sårbare pasientene. Monrad Hagen har bred erfaring i tverrfaglig arbeid og ivrer for systemarbeid og bedret samhandling mellom ulike institusjoner og etater. Hun har hatt flere ulike lederroller innenfor helse- og omsorgsfeltet tidligere, har lederutdanning via flere kursrekker gjennom Den norske legeforening, samt at hun er midt i det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon og ledelse ved Medisinsk fakultet på UiO. Formelt tiltrådte hun seksjonslederstillingen ved påsketider, og hadde overlegepermisjon for å ta videreutdanning i helseledelse frem til august.

Monrad Hagen har spesialisering innen barnesykdommer, og har jobbet mye med barnenevrologi og habilitering, samt barn som utsatt for omsorgssvikt. Hun har bred erfaring fra tverrfaglig arbeid i spesialisthelsetjenesten, samt samhandling med førstelinjen og nettverket rundt pasienten. Mange av hennes pasienter har hatt sjeldne diagnoser og tilstander, og hun har erfart at kompleksitet kan gjøre det krevende å se helheten.


– Kompleksitet er en spennende og viktig utfordring som vi i dagens travle hverdag ikke må glemme, sier Monrad Hagen. Koordinering og helhet er stikkord den nyansatte lederen stadig nevner.


– Brukere med nevroutviklingsforstyrrelser og andre sammensatte vansker må bli skikkelig utredet og forstått av hjelpeapparatet. Differensialdiagnostisk tankegang og kunsten å fange opp hva som er brukerens hovedproblem kan være krevende. Jeg er opptatt av at utredning og oppfølging foregår på riktig omsorgsnivå, og at vi i Helse-Norge blir flinkere til å samarbeide på en effektiv og god måte til felles glede for oss alle, sier Monrad Hagen, som legger til at hun er veldig glad for å ha fått stillingen som seksjonsleder på NevSom.
Den nye seksjonslederen er opptatt av å jobbe med gode strategier for kompetansebygging, kompetansespredning og likeverdige tjenester i sjeldenfeltet.

– Kunnskap er omsorg, sier Monrad Hagen. Med det mener hun at kunnskap om utredning, behandling og oppfølging på riktig nivå ­– og samhandling mellom de ulike institusjonene er nøkkelen til suksess på mange nivåer. - De sjeldne og lite kjente diagnosene og tilstandene stiller ekstra krav til nettopp dette, derfor er det så spennende å ha fått muligheten til jobbe innenfor sjeldenfeltet!

Engasjement for sjeldenfeltet

Allerede da Monrad Hagen var 18 år startet hun å jobbe i avlastningsavdelingen i Oslo kommune, først som støttekontakt og sommeravlaster, og siden som gruppeleder for avlastningstilbudet i kommunen. Hun har arbeidet som nattevakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA), og kjenner helse- og omsorgsfeltet fra mange ulike vinkler. Videre nevner Monrad Hagen at hun har vokst opp med en lillesøster med cerebral parese som har store fysiske funksjonsnedsettelser.

– Jeg er vant til å se etter ressurser og muligheter. Lillesøsteren min har lært meg mye, sier Monrad Hagen.

I de senere år, etter endt legestudie, har hun jobbet innen barnenevrologi og habilitering. Derfra har hun bred tverrfaglig erfaring med kronisk syke barn, og har mye erfaring med livsløps- og søskenperspektiv, samhandling med Nav, lovverk og rettighetsperspektiv og mye annet som kan komme til nytte i den nye jobben innen sjeldenfeltet.

– Å jobbe for å gi de svakeste pasientgruppene – og deres pårørende – en stemme, har alltid opptatt meg. Når venner og tidligere kollegaer spør meg om det ikke blir trist å forlate pasientene og faget mitt, svarer jeg at å jobbe på NevSom blir en fantastisk mulighet til nå enda flere pasienter ved å jobbe med faget og oppfølging på et nivå som når enda flere enn det jeg klarte som «vanlig» barnelege. Å jobbe for kompetansebygging og kunnskapsspredning om sjeldne diagnoser til fagfolk over det ganske land, det er virkelig en drømmejobb for meg, sier Monrad Hagen.

Ønsker å gi sjeldenfeltet et løft

 Av de spesifikke diagnosene NevSom har ansvar for, har Monrad Hagen mest erfaring med autisme og ADHD hos pasienter med psykisk utviklingshemming. Hun har også jobbet mye med sykelig overvekt hos barn, og en del av denne pasientgruppen har andre diagnoser i tillegg. Erfaringene fra jobben som lærervikar i Oslo Kretsfengsel kan sikkert også komme til nytte i hennes nye jobb.

De ansatte på NevSom har gledet seg til å bli kjent med Cathrine, og er spente på hvordan hun vil ta fatt på oppgavene som venter. Blant annet er det satt i gang et arbeid med evaluering rundt hvilke diagnoser senteret skal ha et nasjonalt ansvar for, noe som skal skje hvert femte år for nasjonale kompetansesentre.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte, senteret, nye fagområder og alle prosjektene som drives av NevSom. Det er mye å sette seg inn i, både organisatorisk og faglig. Foreløpig vil jeg ikke gjøre noen store endringer, men etterhvert vil jeg nok ta noen grep, slik at vi best mulig kan gi sjelden-feltet et løft, et løft som jeg synes feltet både trenger og fortjener. Det blir også spennende å se på hvordan vi på NevSom, sammen med de andre sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, kan nå målene om å spre kunnskap, opprettholde og starte nye nettverk og bidra i undervisning i årene som kommer.

Ellers kan vi nevne at Cathrine Monrad Hagen er 42 år, er fra Oslo og bor på Kjelsås sammen med Eskil, deres tre barn fra syv til tolv år, og en hund. Da gjenstår det bare, på vegne av mine kollegaer og meg selv, å ønske den nye seksjonslederen velkommen til bygg 31 på Ullevål!

Til NevSoms forside