Nytt og bedre tilbud til hoftebruddpasienter

I 2014 startet Ortopedisk klinikk et såkalt fast-track forløp for å forbedre behandlingen av hoftebruddpasienter. Nå er behandlingen for disse pasientene endret. I oktober 2018 startet Medisinsk klinikk og Ortopedisk klinikk et samarbeid med ortogeriatri-oppfølging av pasienter med hoftebrudd.

Fra venstre: Dagens tverrfaglige visitt bestod av: Nina Ommundsen, geriater, Hege Thrygg, fysioterapeut, Ingvild Hestnes, sykepleier og koordinator, Inge Østvoll, ortoped.

​Inntrykket er at pasientene har en klart bedret oppfølging med en ortogeriatrisk behandlingsmodell.

– Med en geriater til stede for pasientene er det lettere å følge opp delirium, ernæring, legemiddelsamstemming, fall og andre medisinske utfordringer som er vanlige hos geriatriske pasienter, sier Ingvild Hestnes, koordinerende sykepleier ved Ortopedisk sengepost.

Frede Frihagen, ortoped og Hestnes ved Ortopedisk sengepost er sammen med resten av teamet stolte av den nye modellen og samarbeidet på tvers av yrkesgrupper og klinikker.

Fast-track-forløpet sørget for at eldre pasienter med mistanke om hoftebrudd kom raskere inn på sykehuset via et eget mottaksrom på ortopedisk sengepost. Tilbudet har vært godt. Men ikke godt nok.

– Vi kortet riktignok ned tiden fra pasientene ankom sykehuset til de var tatt imot på sengepost. Hoftebruddpasienter er ofte gamle og skrøpelige med mange tilleggsdiagnoser, noe som kan føre til utfordringer i det postoperative forløpet. Derfor ønsket vi å gi denne pasientgruppen et enda bedre og mer helhetlig tilbud, forteller Hestnes.

Trenger tilsyn av geriater

Nå har Ortopedisk klinikk inngått et samarbeid med Medisinsk klinikk slik at hoftebruddspasienter får daglig tilsyn av et tverrfaglig team. Både ortopeder (kirurgene), geriatere (spesialister i eldre), fysioterapeuter og sykepleiere vurderer og følger opp hoftebruddpasientene som er samlet på Ortopedisk sengepost 3. Gruppen møtes hver morgen til tverrfaglig visitt.

I tillegg har anestesileger vært aktivt med på arbeidet med å heve kvaliteten på behandlingsforløpet for disse pasientene. De er naturlig nok mest involvert de første par dagene av innleggelsen. Men med felles retningslinjer for tiden før, under og like etter operasjonen gir også dette samarbeidet et bedre grunnlag for at pasientene kommer seg fort på bena.

– Ortogeriatri-oppfølging er et veldig godt tilbud. Det er gjort mye forskning på ulike behandlingsmodeller ved hoftebrudd. Forskning viser at den beste behandlingen for denne skjøre pasientgruppen er daglig visitt av geriater der pasientene er innlagt på ortopedisk sengepost, påpeker Hestnes.

Etterlengtet tilbud

– Vi har ønsket å få til dette tilbudet i mange år, sier koordinatoren.

Høsten 2018 kom samarbeidet med Geriatrisk avdeling i gang. Det nye tilbudet har snart eksistert i ett år samtidig som fast-track-forløpet ble avviklet 1. juli 2019.

– Ved å omdisponere personalressursene prioriterer vi denne pasientgruppen under hele oppholdet, ikke bare ved innleggelsen, sier Hestnes.

Teamet er strålende fornøyd med samarbeidet på tvers av klinikkene til pasientenes beste. Dedikerte sykepleiere på sengeposten har blitt eksperter på ortogeriatri og passer på at alle hoftebrudd inkluderes. En annen viktig faktor for at vi har lykkes med gjennomføringen er at det har hatt forankring hos ledelsen, både i ortopedisk og geriatrisk klinikk.

Fakta om ortogeriatri til hoftebruddspasienter

  • Daglig tverrfaglig visitt bestående av:
    Geriater, ortoped, sykepleier og fysioterapeut
  • Ortogeriatri til hoftebrudd ble planlagt av en arbeidsgruppe bestående av ortopeder, sykepleiere, fysioterapeuter, anestesileger og geriatere.
  • Fysioterapitjenesten sørger for tidlig mobilisering og prioritering i helger.
  • Det nærmer seg ett år med drift av ortogeriatrisk til hoftebrudd, og teamet planlegger en grundig gjennomgang av resultatene etter årets innsats.