Oppdatert status VRE-utbrudd

(Oppdatert per 24. juli) Det har i vår vært utbrudd med to forskjellige vankomycinresistente Enterococcus faecium (VRE) ved Oslo universitetssykehus. Det ene utbruddet er med VRE vanA, det andre med VRE vanB. 

Elektronmikroskopbilde av enterokokker. Foto: CDC/Janice Haney Carr

Status per 24. juli:

Det er ikke påvist nye pasienter med VRE siden 12. juni, men utbruddet anses likevel ikke som over.

Det er totalt 54 pasienter som har vært innlagt i OUS i 2017 med VRE. (Dette er en pasient mindre enn tidligere meldt, fordi en prøve med antatt VRE senere viste seg å være negativ). 41 av disse pasientene hadde vært innlagt i kortere eller lengre tid uten at de var isolert, noe som har gjort det nødvendig med smitteoppsporing.

Antall eksponerte pasienter

Til sammen 1689 pasienter har vært eksponert, dvs. innlagt på samme sengepost samtidig med en pasient som senere fikk påvist VRE (en indekspasient), og som ikke var isolert under oppholdet.  Det gjenstår å screene vel 400 eksponerte pasienter. De fleste av disse ble utskrevet til hjemmet, enten direkte fra OUS eller fra en helseinstitusjon de var overført til, før det var kjent at de var eksponert.


Hvordan får man VRE?

Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr. Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er enterokokker som er motstandsdyktige (resistente) mot et antibiotikum som heter vankomycin.

Smitten overføres vanligvis via hendene til munnen. God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.

Vancomycinresistente enterokokker skilles ut med avføringen og kan finnes på huden. Bakteriene kan også finnes i omgivelsene rundt en person som er smittet, f.eks. på nattbord, sengetøy, dørhåndtak og baderomsinventar. Derfra kan de overføres til dem som berører dette.

Les mer om VRE og behandling av dette her.


Oversikt over sengeposter som har hatt pasienter med VRE

Det er ingen endringer siden oppdateringen 5. juli. Til sammen 23 sengeposter i OUS har hatt pasienter med VRE som ikke var isolert under hele oppholdet. Det har gjort det nødvendig med smitteoppsporing av medpasienter.  Det gjelder pasienter som har ligget i følgende enheter:


Tabelltittel mangler.
​Enhet Fra dato​Til dato
​Gastrokirurgisk sengepost 1, Ullevål​12.03​25.05
​Gastrokirurgisk sengepost 3, Ullevål​25.05​25.05
​Gastrokirurgisk sengepost 2, Ullevål12.03​​09.05
​Onkologisk engepost 2.etg, Ullevål20.03​25.05​
​Akuttmottak, Rikshospitalet​26.0422.05​
​Akuttmedisinsk intensiv, Ullevål​11.0126.04​
​Akuttmedisinsk observasjonspost, Ullevål08.05​02.06​
​Dialyseenheten, Rikshospitalet​04.0405.05​
​Sengepost for nyre og gastorenterologi, Rikshospitalet​26.0419.05​
​Sengepost transplantasjon, Rikshospitalet03.04​03.05​
​Gastromedisinsk sengepost, Ullevål10.0302.06​
Geriatrisk rehabilitering, Aker27.03​03.04​
​Indremedisinsk sengepost, Ullevål10.05​15.05​
​Infeksjonsmedisinsk sengepost, Ullevål11.02​21.04​
​Isolatposten, Ullevål​05.0402.06​
​Generell intensiv 1, Rikshospitalet18.04​22.05​
​Generell intensiv 2, Ullevål14.03​15.03​
​Nevrokirurgisk sengepost, Ullevål​01.0613.06​
​Dialyseenheten, Ullevål30.03​15.04​
​Nyremedisinsk sengepost, Ullevål26.02​12.05​
​Ortopedisk sengepost 1, Ullevål09.03​31.05​
​Ortopedisk sengepost 2, Ullevål​09.0331.05​
​Kirurgisk mottagelse, Aker​10.0311.03​

 

Tiltak for eksponerte pasienter som ikke er screenet minst 7 dager etter siste eksponering

 

Eksponerte pasienter som kommer til poliklinisk konsultasjon eller dagbehandling

Pasienter som har vært innlagt i de 23 enhetene på listen ovenfor i de angitte tidsperiodene, og som ikke er screenet minst 7 dager etter siste eksponering, skal screenes ved poliklinisk besøk eller dagbehandling. Pasientene håndteres med kontaktsmitteforholdsregler.  Se også nedenfor om forhåndsvarsling av pasienter med planlagte kontakter.

 

Eksponerte pasienter som innlegges fra hjemmet

Ved reinnleggelse av eksponerte pasienter som ikke er ferdig screenet, anbefales det kontakt­smitte­isolering inntil det foreligger negativt resultat på screeningprøven. Se også nedenfor om forhåndsvarsling av pasienter med planlagte kontakter.

 

Forhåndsvarsling om eksponerte pasienter som kommer til planlagt poliklinisk time eller innleggelse

Avdeling for smittevern kan på forespørsel fra avdelingene/poliklinikkene lage lister over planlagte kontakter for eksponerte pasienter som ennå ikke er ferdig screenet.  Listene lages på mandager, og gjelder planlagte kontakter 1 uke frem i tid (t.o.m. påfølgende mandag). Klinikker som ønsker spesifiserte lister over sine egne pasienter kan derfor kontakte Avdeling for smittevern for nærmere avtale om hvor/hvordan slike lister skal leveres, tlf. 480 16 240. Av praktiske grunner, må dette begrenses til én liste per klinikk (men listen kan eventuelt spesifiseres per avdeling/poliklinikk).

VRE ved andre institusjoner – konsekvenser for innleggelser i OUS

Sykehjem i Oslo

Flere sengeposter ved Ryen helsehus og Lilleborg helsehus er nå klarert for VRE. Men inntil videre må pasienter fra post 1 og 5 på Ryen, og fra post 1 og 4 på Lilleborg, håndteres som potensielt smittede, dvs. isoleres og screenes ved overflytting direkte til OUS.

Det gjelder også hvis de har vært inneliggende i disse sengepostene etter 1. april 2017 og ikke har vært screenet minst 7 dager etter utskrivelsen.

Bærum sykehus

Det er ikke kommet melding om at utbruddet med VRE på Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus er over. Pasienter som innlegges derfra må derfor screenes og isoleres.

Eksponerte pasienter som utskrives til andre institusjoner og der screeningresultatet ikke foreligger

Hvis det er tatt en screeningprøve på en eksponert pasient, men resultatet ikke foreligger før utskrivelse, må utskrivende avdeling informere mottagende institusjon om at de må ta forholdsregler mot potensiell smitte frem til resultatet er klart. Ansvaret for å formidle resultatet ligger hos utskrivende avdeling.