HELSENORGE

Oppdatert status VRE-utbrudd

(Oppdatert per 15. september) Det har over flere måneder vært utbrudd med to forskjellige vankomycinresistente Enterococcus faecium (VRE) ved Oslo universitetssykehus. Det ene utbruddet er med VRE vanA, det andre med VRE vanB.   

Elektronmikroskopbilde av enterokokker. Foto: CDC/Janice Haney Carr

Status per 15. september:

Det er påvist 7 nye pasienter med VRE siden 24. juli, men trolig har ingen av disse vært smittet ved OUS.

Det er totalt 61 pasienter som har vært innlagt i OUS i 2017 med VRE. 44 var innlagt i kortere eller lengre tid uten at de var isolert, noe som har gjort det nødvendig med smitteoppsporing.

Antall eksponerte pasienter

Til sammen 1719 pasienter har vært eksponert, dvs. innlagt på samme sengepost samtidig med en pasient som senere fikk påvist VRE (en indekspasient), uten å være isolert under oppholdet. Det gjenstår å screene i underkant av 300 eksponerte pasienter. Alle pasienter som har vært eksponert for VRE ved OUS, og som ikke er fanget opp på annen måte, er nå varslet per brev om å ta kontakt med egen lege for å få tatt prøve til screening på VRE.


Hvordan får man VRE?

Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr. Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er enterokokker som er motstandsdyktige (resistente) mot et antibiotikum som heter vankomycin.

Smitten overføres vanligvis via hendene til munnen. God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.

Vancomycinresistente enterokokker skilles ut med avføringen og kan finnes på huden. Bakteriene kan også finnes i omgivelsene rundt en person som er smittet, f.eks. på nattbord, sengetøy, dørhåndtak og baderomsinventar. Derfra kan de overføres til dem som berører dette.

Les mer om VRE og behandling av dette her.


Oppdatert oversikt over sengeposter som har hatt pasienter med VRE

Til sammen 23 sengeposter i OUS har hatt pasient(er) med VRE som ikke var isolert under hele oppholdet. Det er samme antall som tidligere, men Ortopedisk sengepost 2 hadde én pasient som ikke var isolert fra 3. – 4. august.


Oversikt over sengeposter som har hatt pasienter med VRE
​Enhet Fra dato​Til dato
​Gastrokirurgisk sengepost 1, Ullevål​12.03​25.05
​Gastrokirurgisk sengepost 3, Ullevål​25.05​25.05
​Gastrokirurgisk sengepost 2, Ullevål12.03​​09.05
​Onkologisk engepost 2.etg, Ullevål20.03​25.05​
​Akuttmottak, Rikshospitalet​26.0422.05​
​Akuttmedisinsk intensiv, Ullevål​11.0126.04​
​Akuttmedisinsk observasjonspost, Ullevål08.05​02.06​
​Dialyseenheten, Rikshospitalet​04.0405.05​
​Sengepost for nyre og gastorenterologi, Rikshospitalet​26.0419.05​
​Sengepost transplantasjon, Rikshospitalet03.04​03.05​
​Gastromedisinsk sengepost, Ullevål10.0302.06​
Geriatrisk rehabilitering, Aker27.03​03.04​
​Indremedisinsk sengepost, Ullevål10.05​15.05​
​Infeksjonsmedisinsk sengepost, Ullevål11.02​21.04​
​Isolatposten, Ullevål​05.0402.06​
​Generell intensiv 1, Rikshospitalet18.04​22.05​
​Generell intensiv 2, Ullevål14.03​15.03​
​Nevrokirurgisk sengepost, Ullevål​01.0613.06​
​Dialyseenheten, Ullevål30.03​15.04​
​Nyremedisinsk sengepost, Ullevål26.02​12.05​
​Ortopedisk sengepost 1, Ullevål09.03​31.05​
​Ortopedisk sengepost 2, Ullevål​09.0331.05​
​og 03.0804.08​
​Kirurgisk mottagelse, Aker​10.0311.03​

 

Tiltak for eksponerte pasienter som ikke er screenet minst 7 dager etter siste eksponering

 

Eksponerte pasienter som kommer til poliklinisk konsultasjon eller dagbehandling

Pasienter som har vært innlagt i de 23 enhetene på listen ovenfor i de angitte tidsperiodene, og som ikke er screenet minst 7 dager etter siste eksponering, skal screenes ved poliklinisk besøk eller dagbehandling. Pasientene håndteres med kontaktsmitteforholdsregler.  Se også nedenfor om forhåndsvarsling av pasienter med planlagte kontakter.

 

Eksponerte pasienter som innlegges fra hjemmet

Ved reinnleggelse av eksponerte pasienter som ikke er ferdig screenet, anbefales det kontakt­smitte­isolering inntil det foreligger negativt resultat på screeningprøven. Se også nedenfor om forhåndsvarsling av pasienter med planlagte kontakter.

 

Forhåndsvarsling om eksponerte pasienter som kommer til planlagt poliklinisk time eller innleggelse

Avdeling for smittevern kan på forespørsel fra avdelingene/poliklinikkene lage lister over planlagte kontakter for eksponerte pasienter som ennå ikke er ferdig screenet.  Listene lages på mandager, og gjelder planlagte kontakter 1 uke frem i tid (t.o.m. påfølgende mandag). Klinikker som ønsker spesifiserte lister over sine egne pasienter kan derfor kontakte Avdeling for smittevern for nærmere avtale om hvor/hvordan slike lister skal leveres, tlf. 480 16 240. Av praktiske grunner, må dette begrenses til én liste per klinikk (men listen kan eventuelt spesifiseres per avdeling/poliklinikk).

VRE ved andre institusjoner – konsekvenser for innleggelser i OUS


Sykehjem i Oslo

Siden forrige oppdatering er det påvist 2 nye pasienter på Ryen helsehus. Situasjonen på Ryen helsehus er for øyeblikket derfor uoversiktlig, og derfor skal inntil videre alle pasienter som overflyttes fra Ryen helsehus isoleres og screenes ved innleggelse i OUS. Lilleborg helsehus har ikke lenger pasienter med VRE, og pasienter derfra behøver derfor ikke lenger screenes og isoleres.


Oslo kommune har ellers informert om at hvert av følgende sykehjem har 1 pasient med VRE pr 14. september:

  • Oppsalhjemmet, post 2 syd
  • Nordberghjemmet, avd. 1
  • Stovnerskogen sykehjem, avd. 2 B
  • Kingosgate bo og rehab. avd. 4 etg.


Her oppfattes situasjonen under kontroll, og andre pasienter som innlegges fra disse sykehjemmene behøver ikke screenes.


Bærum sykehus

Bærum sykehus har meldt at de foreløpig ikke har helt kontroll over situasjonen ved Ortopedisk avdeling. Pasienter som har vært innlagt ved Ortopedisk avdeling må derfor screenes og isoleres. Dette er et separat utbrudd, som ikke har sammenheng med utbruddet ved OUS.


Diakonhjemmet

Diakonhjemmet har også et separat utbrudd som omfatter postene Nord 2, Nord 3 og Sør 4. Disse tre postene er nå

Eksponerte pasienter som utskrives til andre institusjoner og der screeningresultatet ikke foreligger

Hvis det er tatt en screeningprøve på en eksponert pasient, men resultatet ikke foreligger før utskrivelse, må utskrivende avdeling informere mottagende institusjon om at de må ta forholdsregler mot potensiell smitte frem til resultatet er klart. Ansvaret for å formidle resultatet ligger hos utskrivende avdeling.