HELSENORGE

Oslo trenger nye sykehusbygg

Flikking på gamle og slitte sykehusbygg på Ullevål er ikke en god løsning på de neste tiårenes behov, skriver Bjørn Erikstein og Morten Reymert i en kronikk i Klassekampen 11. april 2018.

Ullevål er et lappeteppe av nye og gamle bygg - flere i dårlig forfatning og lite egnet til moderne sykehusdrift, mener Bjørn Erikstein og Morten Reymert.

Det er bred enighet om satsing på lokalsykehus på Aker. Men Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær i Senterpartiet skriver i et innlegg i Klassekampen 19. mars at vi også må bygge ut på Ullevål og samtidig skrinlegge utbygging på Gaustad. Tidligere sjeflege ved Ullevål sykehus Rolf Kåresen skriver 23. mars det bare er å bygge ett nytt bygg og beholde alle de gamle, så har man løst de bygningsmessige utfordringene for Oslo universitetssykehus (OUS).

Det er gode grunner til at Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet i stedet har valgt å satse på en kombinert utvikling på Aker og Gaustad.

Gamle og tungdrevne bygg

Norges største sykehus driver daglig pasientbehandling i bygg som er lite egnet for moderne sykehusdrift. Hovedbyggene på Ullevål sykehus er over 100 år gamle, har store setningsskader, og tilbyr 4 til 6-mannsrom. Høy alder på store deler av bygningsmassen, sammen med forventet befolkningsvekst tilsier at det uansett må gjennomføres store investeringer i nye bygg for Oslo-sykehusene i de nærmeste tiårene. Det ville være direkte uansvarlig dersom vi da ikke la en langsiktig strategi for hvor disse bygningene skal lokaliseres og hvordan de sammen kan fungere som et godt drevet sykehus som ivaretar de funksjonene OUS har ansvar for.

Våren 2013 startet vi derfor et arbeid for å se hvilke muligheter vi hadde for å utvikle bygningsmassen i OUS, og vi begynte å vurdere alle muligheter for fremtidig lokalisering av sykehuset.

Hvorfor ikke Ullevål?

Det var flere grunner til at alternativet med utbygging på Ullevål falt bort. En viktig årsak var at å tilrettelegge for fremtidig moderne sykehusdrift på Ullevål ville kreve en betydelig fornyelse av dagens tekniske infrastruktur før man i det hele tatt kunne gå i gang med bygging. I tillegg er det stort behov for utskiftning av dagens gamle bygningsmasse, som ikke kan dekkes ved bare å bygge ett nytt bygg. De fleste av de sentrale pasientbyggene på Ullevål måtte i så fall erstattes. Samtidig er dette et område med utfordrende grunnforhold. Vi har gjennomført en analyse der det ble vurdert å være betydelig risiko knyttet til nødvendig rivning og bygging over en lang tidsperiode - tett på et sykehus i drift. Risikoen for hendelser som påvirker pasientsikkerheten ble vurdert klart høyest ved utbygging på Ullevål sammenlignet med Aker og Gaustad.

Senterpartiets Toppe og Sandkjær og tidligere sjeflege Kåresen argumenter med at det bare er å sette opp et nytt klinikkbygg på Ullevål, og så er plassproblemet løst og utbyggingen på Gaustad kan avlyses. Det er selvfølgelig mulig å bygge et klinikkbygg, og det ville håndtere noen av de utfordringene vi har. Samtidig ville vi måtte fortsette å flikke på gamle bygg som aldri vil kunne nå opp til dagens krevende standard.

Er det plass på Aker og Gaustad?

I juni 2016 vedtok Helse Sør-Øst målbildet for OUS med et samlet komplett regionssykehus på Gaustad, et stort lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet i tillegg til ny Regional sikkerhetsavdeling. Dette er også en ønsket utvikling sett fra Oslo kommune, og en utvikling helseministeren har stadfestet.

I idéfaserapporten, som ligger til grunn for vedtaket i 2016, ble det vurdert at det er plass til utbygging både på Aker (i sørenden av området) og i området rundt Rikshospitalet (enten mot nord eller mot sør, eventuelt i kombinasjon).  Det arbeides nå videre med reguleringsplaner og avklaring av mulighetene på disse tomtene, i tett og god dialog med plan og bygningsetaten i Oslo kommune, riksantikvar og byantikvar og med medvirkning fra ansatte og brukere.

Fremtidens behov

Det snakkes mye om kapasitetsutfordringer og om å beholde Ullevål hvis behovet for enda et lokalsykehus skulle tre frem. Vi tror ikke det ekstra lokalsykehuset Oslo trenger i fremtiden bør ligge like i nærheten av de andre sykehusene i byen når befolkningsveksten er størst sør i Oslo og i Follo-regionen. Hvis vi trenger økt lokalsykehuskapasitet på lengre sikt, bør man bygge i det området der de som skal bruke sykehuset bor. Da vil det være naturlig å se på områder sørøst i byen for å finne tomter som kan egne seg. Det er en beslutning som uansett vil ligge en del år frem i tid. Nå må vi konsentrere oss om å løse de utfordringene vi har de nærmeste årene. Og de løser vi ikke ved stadige omkamper om lokalisering. 

 

Bjørn Erikstein & Morten Reymert 

 

 

 

Foto av Bjørn Erikstein og Morten Reymert
Fra venstre: viseadministrerende direktør Morten Reymert og administrerende direktør Bjørn Erikstein

 

 

Her kan du lese innlegget i Klassekampen 19.3.18 av Senterpartiets Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær