HELSENORGE

OUS vedtok at sykehusene skal bygges- endelig beslutning må gjøres av Helse Sør-Øst

Styret ved Oslo universitetssykehus anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til grunn for byggeprosjektet.​En fornøyd direktør

- Oslo universitetssykehus har landets eldste sykehusbygg, så jeg er veldig glad for at styret i dag har vedtatt å si ja til nytt lokalsykehus på Aker og regionsykehus på Rikshospitalet. Vi trenger nye bygg for å ta i bruk nye løsninger for å sikre optimal pasientbehandling, sier administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth

- Samtidig er dette et stort prosjekt med risiko på flere områder. Det er en økonomisk risiko, en risiko ved gjennomføring og en risiko ved at ansatte har vært imot. Konklusjonen min, og til styret, er imidlertid at det er større risiko ved ikke å bygge. Det tar 25 år fra man kommer på ideen om å bygge nye sykehus til de står klare. Nå er tida inne for å gå videre med de prosjektene som er vedtatt.

- Vi er ydmyke for denne store oppgaven som ligger foran oss. Vi skal jobbe godt i tida som kommer, sammen med våre fagpersoner og tillitsvalgte, sier Bjørnbeth.


Viktig for Oslo, regionen og landet 

​Styreleder Gunnar Bovim minner om vårt samfunnsoppdrag.

- Dagens vedtak er viktig for Oslo, men også for hele regionen og landet. Nye OUS er et viktig prosjekt for hele Norge, sier Gunnar Bovim, styreleder ved OUS.

- Brukerutvalgets representant understreket i styremøtet veldig sterkt at de støtter dette – og at nye sykehus er viktig for pasientene. Det er jeg glad for. Det minner oss om vårt samfunnsoppdrag.

- Vi går inn i en tid med flere eldre og uten vekst i yrkesfør alder. Dette er en ny situasjon. Dagens vedtak tar dette inn over seg. Vi trenger nye bygg og ta i bruk ny teknologi hvor hver ansatt må bidra til større helsehjelp for hver innbygger. Dette er en fenomenal stor oppgave, men vi har ikke noe annet valg enn å gå løs på utfordringen som møter Helse-Norge i årene som kommer.

- Jeg vil understreke at styret i dagens møte har gitt administrerende direktør oppdrag om at ledelse og ansatte må jobbe godt sammen om denne viktige oppgaven for Oslo, regionen og landet, sier Bovim.

Både Bjørnbeth og Bovim understreker at OUS nå avventer behandlingen av saken i styremøtet i Helse Sør-Øst 16. desember. 

Protokoll

Sak 96/2022  Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Vedtak:

  1. Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til grunn for byggeprosjektet.

  2. Styret erkjenner at prosjektet har ulike risikofaktorer, og ber administrerende direktør i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF om kontinuerlig å gjennomføre riskoreduserende tiltak.
     
  3. Styret understreker at det er noen funksjonsområder som ikke har funnet sin endelige løsning, og at dette må det jobbes videre med i detaljprosjektet.

  4. Produksjonskjøkken, hotell og et auditorium er tatt ut av programmet for Nye Rikshospitalet. Styret anbefaler at en endelig løsning for disse tre områdene inkluderes i prosjektets etappe 2.

  5. Styret understreker viktigheten av medvirkning i den videre detaljprosessen og vil takke alle ansatte som har bidratt til at vi har fått en forprosjektrapport som på en god måte ivaretar balansen mellom ulike hensyn.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Therese Heggedal stemte mot vedtaket i sak 96/2022 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Stemmeforklaring sak 2022 – 96 – 00 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet 20221202.  Styremedlemmene Wang Førland, Skjæret-Larsen, Urstrømmen og Heggedal stemmer mot vedtaksforslaget med følgende begrunnelse:

Ansattrepresentantenes overordnede vurdering av det fremlagte forprosjektet er at det har en rekke uavklarte forhold, og identifiserte mangler uten adekvat risiko- og konsekvensutredning. Den samlede risikoen knyttet til økonomi, framdrift og ivaretakelse av pasientbehandlingen og sykehusets øvrige lovpålagte oppgaver fremstår formidabel.

Utover erkjente mangler har høy risiko også sammenheng med flere uavklarte forhold. Det er en betydelig kostnadsøkning i prosjektet – til tross for at innholdet er redusert. Manglende sannsynliggjøring av gevinstrealiseringsplanen sammen med sykehusets forverrede økonomiske situasjon, medfører at prosjektet ikke oppnår økonomisk bærekraft.

Ved videreføring av prosjektet vil det være stor sannsynlighet for svekket behandlingstilbud til pasientene og, ineffektiv drift av sykehuset.

Det følger av dette at ansattrepresentantene tilråder at prosjektet ikke bringes videre til B4 beslutning, men råder administrerende direktør til å gjøre en ny vurdering av trinnvis utbygging. Viser for øvrig til protokolltilførsel fra ansattes organisasjoner, datert 16. november 2022."

Etter ønske fra observatørene fra brukerutvalget ble det lagt ved en uttalelse til protokollen:

"Uttalelse til sak 96/2022 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet beskriver funksjonelle og fremtidsrettede sykehusbygg med en standard som møter fremtidens medisinske verden. Aktivitetene samles på færre steder og legger til rette for at fagkompetansen møter pasienter og pårørende på ett sted i moderne og godt tilrettelagte lokaler. Det legges vekt på smittevern, pasientsikkerhet, personvern og verdighet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet tar spesielt hensyn til yngre pasienter i egne lokalisasjoner for barn og unge. I de nye sykehusbyggene er alle sengerom enerom med eget bad.  OUS er avhengig av økt behandlingskapasitet i årene fremover og det kan de nye sykehusene gi.

Brukerutvalget er opptatt av viktigheten av at helsetjenesten har stor oppmerksomhet på pasientsikkerhet og kvalitet, samt gode pasientforløp både innen psykiskhelsevern og avhengighet og i somatikken.​

OUS har både lokale-, regionale- og nasjonale sykehusfunksjoner. Pasienter, brukere og pårørende har ventet lenge på nye og moderne sykehusbygg i hovedstaden. Å holde fremdriften i prosjektet er viktig. De utfordringer som ligger foran oss må vi være åpne for å håndtere og sammen finne de beste løsningene.  Pasientene har ingen tid å miste.

Brukerutvalget anbefaler at forprosjektrapporten legges til grunn for videre arbeid med Nye Aker og Nye Rikshospitalet."


​​