HELSENORGE

Personer som har mild PHPT trenger trolig ikke operasjon

Det ser ikke ut til å være nødvendig å operere pasienter som har den milde varianten av sykdommen PHPT, hvor kalsiumnivået i blodet bare er litt høyere enn vanlig.

Sykdommen PHPT rammer først og fremst kvinner etter overgangsalderen. Men de fleste med mild PHPT klarer seg bra uavhengig av om de blir operert eller ikke, ifølge en ny studie. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Tekst av: Elin Doeland, UiO. Foto: Anders Bayer, OUS, Øystein Horgmo, UiO og Shutterstock.

Primær hyperparatyreoidisme (PHPT) er en sykdom som fører til at nivået av kalsium i blodet øker. Kalsium er et viktig mineral i kroppen som det hverken bør være for mye eller for lite av. Personer som har mild PHPT, har bare en liten økning av kalsium. Det gir vanligvis ingen symptomer.

Nivået av kalsium i blodet reguleres av fire små kjertler i halsen som kalles biskjoldbruskkjertler. Hos personer som har PHPT, er én eller flere av kjertlene overaktive.

Biskjoldbruskkjertlene skiller ut biskjoldbruskkjertelhormonet PTH. Det er dette hormonet som sørger for at kalsium flyttes fra skjelettet til blodbanen. En overaktiv kjertel skiller ut for mye av hormonet, som fører til høyere kalsiumnivå i blodet.

Vanlig behandling har vært å fjerne overaktive kjertler kirurgisk. Grunnen til det er at man har vært redd for at sykdommen øker risikoen for tidlig død og for å få andre sykdommer.  

Imidlertid har forskere i Norge, Sverige og Danmark funnet ut at det ikke er nødvendig å operere pasienter som har den milde varianten av sykdommen, hvor kalsiumnivået bare er litt høyere enn vanlig.

– Studien vår antyder at det er trygt å ikke operere pasienter med mild PHPT, i alle fall over et tiårsperspektiv, sier Mikkel Pretorius. 

Han er ph.d.-kandidat ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og overlege ved Avdeling for endokrinologi ved Oslo universitetssykehus.

Bilde av forskere
Fire av forskerne bak studien. Fra venstre: Ansgar Heck, Jens Bollerslev, Kristin Godang og Mikkel Pretorius. Foto: Oslo universitetssykehus.

Pasientene som ikke ble operert hadde det like godt som de som ble operert

I studien fant Pretorius med kolleger ut at de aller fleste som har mild PHPT klarer seg bra over et tiårsperspektiv, uavhengig av om den overaktive kjertelen opereres bort eller ikke.

Noen pasienter med mild PHPT utviklet andre sykdommer og komplikasjoner, og noen få døde i løpet av de 10 årene som studien varte. Men det var ingen forskjell mellom de som ble operert og de som ikke ble operert.

– Studien vår viser at pasientene som ikke ble operert hadde det like godt som de som ble operert, sier Jens Bollerslev.

Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus. Bollerslev ledet studien.

– Studien gjør at vi kan gi bedre råd til pasienter og at pasienter har mer informasjon når man skal velge mellom operasjon eller en avventende holdning, sier Ansgar Heck.

Han er veileder for Pretorius i ph.d.- prosjektet, forsker og overlege ved Seksjon for spesiell endokrinologi ved Oslo universitetssykehus.

Kvinner etter overgangsalder er de som rammes mest av PHPT

Sykdommen PHPT rammer først og fremst kvinner etter overgangsalderen. Tall fra de skandinaviske landene slår fast at to til tre av 100 kvinner i denne gruppen har den milde varianten av PHPT.

– Mild PHPT er en forholdsvis vanlig tilstand i denne aldersgruppen. Dessverre blir den ofte oversett i rutinemessige helseundersøkelser, forteller Bollerslev.

PHPT kan øke risikoen for andre sykdommer

Forskere og fagfolk antar at forstyrrelsen i biskjoldbruskkjertelen og sykdommen PHPT øker risikoen for å få andre sykdommer som hjerte-karsykdom, nyresykdom og osteoporose.

Osteoporose er det samme som beinskjørhet. Det er en sykdom som gjør skjelettet svakere og mer utsatt for benbrudd. 

Den antatte økte risikoen for å få andre sykdommer er grunnen til at man ofte velger å fjerne den overaktive kjertelen. Men det finnes lite forskning som begrunner dette.

– Reelt sett vet vi ikke om antagelsen om økt sykelighet og død stemmer for personer med mild PHPT, forklarer Bollerslev, og legger til:

– Vi vet heller ikke om utvikling av sykdom henger sammen med at kalsiumnivået er høyere eller med at nivået av hormonet PTH er høyere, eller begge deler.

Lurt å følge med på kalsiumnivået over tid

Selv om pasienter som har den milde varianten av sykdommen ikke ser ut til å trenge operasjon, bør de følges opp i helsevesenet. 

– Det er viktig å følge med på utviklingen av kalsiumnivået årlig og eventuelle andre sykdommer. Hvis pasientene får osteoporose, må man ta stilling til om operasjon eller annen behandling er nødvendig likevel, sier Bollerslev.

Det at en person har et litt høyere nivå av kalsium i blodet enn vanlig, oppdages ofte tilfeldig i en blodprøve.

– Finner man dette er det viktig å utrede videre om personen også har høyere nivåer av hormonet PTH eller om det er andre årsaker til et høyere kalsiumnivå, sier Heck.

Bilde av blodprøvetaking
Det at en person har et litt høyere nivå av kalsium i blodet enn vanlig, oppdages ofte tilfeldig i en blodprøve. Personer med mild PHPT bør følges opp i helsevesentet. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Behov for flere studier på menn, yngre og de med alvorlig PHPT

Sykdommen PHPT er mye sjeldnere blant menn og blant personer under 50 år. Det finnes foreløpig lite forskning på disse gruppene.

– Vi vet ikke om det er slik at også menn og yngre personer som har sykdommen har økt risiko for å få andre sykdommer, sier Bollerslev.

Et annet uavklart spørsmål er om det er en glidende overgang mellom det som blir sett på som mild PHPT og det som blir sett på som alvorlig PHPT.

Ved alvorlig PHPT er nivået av kalsium i blodet mye høyere og pasientene har vanligvis symptomer eller komplikasjoner. Som regel er da operasjon anbefalt.

Pasientene i PHPT-studien ble fulgt opp i en tiårsperiode

I studien deltok 191 pasienter med mild PHPT. Alle var over 50 år og hadde et lett forhøyet nivå av kalsium i blodet. Pasientene hadde ingen symptomer eller andre sykdommer som umiddelbart kunne kobles til PHPT-sykdommen.

Pasientene ble så tilfeldig delt inn i to grupper hvor den ene gruppen ble operert og den andre gruppen observert uten operasjon.

Forskerne fulgte så opp pasientene i de to gruppene over en tiårsperiode for å kunne sammenligne helsetilstand og eventuell sykdom med og uten operasjon.

Og det var slik forskerne fant ut at pasientene som ikke var blitt operert hadde det like bra som pasientene som var blitt operert.

– Dette er den største og lengst varende randomiserte studien på denne vanlige sykdommen. Studien viser også at ved godt Skandinavisk samarbeid kan vi svare på forskningsspørsmål som er relevante for resten av verden, sier Pretorius.

Illustrasjon
Figuren viser en oppsummering av studien. 191 pasienter med mild PHPT ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk operasjon av en overaktiv biskjoldbruskkjertel, kalt parathyroidectomy på engelsk. Den andre gruppen ble observert uten operasjon. Forskerne fulgte pasientene over ti år. Grafen til høyre viser at det ikke ble funnet noen forskjell i dødelighet mellom de to gruppene. Studien ble publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine. 

Kontakt

Referanse

 

Denne artikkelen ble først publisert av Elin Doeland, UiO.