HELSENORGE

Problemer med pasienttransport i taxi

Det har den siste tiden vært stort mediefokus på pasientreiser i Oslo og Akershus.

Vi har avtaler med to taxiselskaper om pasienttransport, og begge disse har hatt problemer med å levere de tjenestene de har forpliktet seg til.

​Oslo universitetssykehus jobber med tiltak både på kort og lang sikt for å få løst problemene.

- Vi beklager sterkt de ulempene disse har for pasientene våre, sier Terje Stand, leder ved prehospital klinikk OUS.

Kjøp av private transporttjenester

Pasientreiseordningen baserer seg på kjøp av transporttjenester fra private leverandører. Det er to hovedleverandører; buss og minibusselskaper som bruker kjøretøy med 9 seter eller mer og taxibransjen, som har monopol på kjøring med personbil som har 8 seter eller mindre. Buss og minibuss selskapene har løyve tildelt av Statens vegvesen. Taxiløyver deles ut av Oslo kommune og fylkeskommunene som løyvemyndighet. Antallet taxiløyver er behovsprøvd og taket i Oslo er 2 000 løyver. I Oslo og Akershus utføres ca 97% av transportoppdragene innenfor pasientreiseområdet med bruk av taxi.  Anskaffelsene er gjort i tråd med lov om offentlige anskaffelser.

Volum

Årlig utføres det om lag  770 000 pasienttransporter på oppdrag fra oss. Om lag 550 000 av disse er interne turer i Oslo og Akershus.

Utfordringene

Per i dag er situasjonen slik at vi har kontrakt med to taxisentraler i Oslo, Norges Taxi og Christiania Taxi. Utfordringen per i dag, er at selv om kontraktene ikke blir oppfylt, har vi ingen alternative leverandører nå. Vi kan derfor ikke si opp dagens avtaler, det er ingen andre leverandører som er store nok til å dekke vårt behov og når næringen har et de facto monopol, kan heller ikke andre transportselskap overta kjøringen med personbil.

Sentralene har tilknyttet seg løyvehavere, som er selvstendige næringsdrivende og bindingen til sentralen er svak. Vår kontraktspart har ikke reel styringsrett over sine løyvehavere. Etter nye anbud i 2016/ 2017 er løyvehavere og sjåfører misfornøyde med prisene de får fra sentralene på våre oppdrag. Vi har ingen kontroll over hvor stor andel av prisene vi har i kontraktene med sentralene som tilfaller det utførende ledd. Samtidig er vi bundet til å bruke taxinæringen som leverandør siden de har monopol på personbefordringen, jf. Yrkestransportloven. For å endre på dette, må det en lovendring til. OUS har kontaktet Helse Sør-Øst RHF for å følge opp dette med aktuelle myndigheter.

Tiltak fra OUS

  • Tett oppfølging av leverandørene med daglige telefonmøter på operativt nivå
  • Regelmessige møter med leverandørene på leder/ eier nivå
  • Omdisponering av minibusser fra omliggende områder til Oslo, dette gir ringvirkninger og redusert tilbud i Akershus
  • Vi har hatt møter med løyvemyndigheten i Oslo og Akershus etter at vi sendte bekymringsmelding 8. desember 2017
  • Gjør vurderinger om vi kan gjøre noen av transportene i egenregi.