Rivestart for Storbylegevakta på Aker

Byrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.

Rivestart forsamlingen foran bygg 41
Bygg 40 og 41 skal rives. Her skal Storbylegevakta bygges. Nærmeste nabo blir nye Aker sykehus i 2030.

Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Tone Tellevik Dahl som inviterte til markeringen og rivestarten på bygg 40 og 41 på Aker. Fra spesialisthelsetjenesten var det administrerende direktør for Helse Sør Øst RHF, Cahtrine Lofthus som holdt tale.

Gjennomgangstonen i talene var at Oslos befolkning trenger en ny og bedre Storbylegevakt. De involverte partene roste hverandre for et godt samspill og godt samarbeid med brukerne i planleggingsfasen.

Det planlegges for at Oslo storbylegevakt i hovedsak skal ha samme rolle i behandlingskjeden som legevakten i Storgata har i dag, men at det legges til rette for at rollen kan utvikle seg videre.

Både Raymond Johansen og Cathrine Lofthus minnet om at Storbylegevakten får ytterligere utviklingsmuligheter når nye Aker sykehus står ferdig i 2030.

Oslo kommune er byggherre. Oslo universitetssykehus vil bruke rundt 60 prosent av arealene til spesialisthelsetjenester.

Oslo kommune har siden år 1900 hatt en sentral legevakt i Storgata 40. Virksomheten består i dag av et bredt tverrfaglig tilbud som ytes dels av Oslo kommune og av Oslo universitetssykehus. Lokalenes innretning og funksjonelle standard lar seg vanskelig forene med dagens krav til akuttmedisinsk tjeneste. Kapasiteten i lokalene er begrenset, samtidig som antall konsultasjoner stiger. Den faglige utviklingen stiller krav til nye løsninger og godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten

Legevakten skal tilby nødvendig helsehjelp og sosialfaglig bistand til personer som har et akutt hjelpebehov og som bor eller oppholder seg i Oslo.

Storbylegevakt omfatter stasjonære legevakttjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, og ambulante legevakttjenester. Dertil kommer utvalgte spesialisthelsetjenester. Storbylegevakten skal være en sentral samhandlingsarena og en viktig brikke for å løse samhandlingsreformens utfordringer i Oslo. Det er et sentralt mål å oppnå mer effektive pasientsløyfer. For en del pasienter vil dette si «avklaring i ett punkt» – på storbylegevakten. For andre vil det si rask videreføring til sykehus eller dagapparat.