Slik preger OUS Arendalsuka 2019

12-17. august arrangeres Arendalsuka, Norges største politiske møteplass. OUS arrangerer seminaret "På liv og død" og debatterer palliasjon til alvorlig syke og døende.

Styreleder Gunnar Bovim deltar i debatt om sykehusene i Oslo. I tillegg vil rundt 15 personer med tilknytning til OUS delta med innlegg og i debatter.

Bilde av Arendal
Foto: Peder Austrud, Visit Sørlandet.

​"På liv og død" er særlig aktuelt da utredning (NOU 2017: 16) som ble ledet av Stein Kaasa, skal behandles som melding til Stortinget til høsten.

Leger er opplært til og ønsker å behandle sykdom og pasientene vil gjerne behandles. Men er helsevesenet flinke nok til å involvere pasientene?

Så spørsmålet er: Skal vi ha en sykdomsrettet tilnærming i behandling og pleie eller en pasientrettet tilnærming?

Pasienter skal tas med i beslutninger

Kaasa har ledet utvalget som har gjennomgått og vurdert dagens palliative tilbud.

De har vurdert innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre forhold, gjennom hele sykdomsperioden og frem til livets avslutning.

Portrett av Stein Kaasa

"På liv og død" (NOU 2017:16) ble ledet av avdelingsleder Stein Daasa. Foto: Lena Sæternes.

På denne bakgrunn har utvalget foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid innenfor palliasjonsfeltet.

"I all behandling, pleie og omsorg, skal pasientene tas med i beslutninger.

Dette prinsippet bør gjelde uavhengig om målet er å kurere, forlenge livet, lindre plager eller å ivareta pasienter som er døende. 

Dette er ikke tilfelle i Norge i dag. Derfor er det nødvendig med et utvidet perspektiv, bort fra en ensidig sykdomssentrert tilnærming, til å ta pasientperspektivet inn i alle områder i helse og omsorgstjenestene." (fra NOUen)

Debatten arrangeres tirsdag 13. august kl. 08.00-10.00 i Bricolagen, Bankgården.

(Denne artikkelen vil oppdateres med lenke til videoopptak fra seminaret.)

NOUen På liv og død .

Bilde logo av Arendalsuka

Styreleder Gunnar Bovim deltar i debatt om sykehusene i Oslo. I tillegg vil rundt 15 personer med tilknytning til OUS delta med innlegg og i debatter.

Andre arrangementer der OUS deltar:

OUS er medarrangør på seminaret "Ensomhet": Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?

Ole A. Andreassen, Professor og senterleder og Linn Rødevand, Stipendiat og Jan Ivar Røssberg, Professor II, Enhet voksenpsykiatri, UiO har innlegg på seminaret.

I tillegg deltar en rekke OUS ansatte med innlegg og i debatter på andres arrangement, enten som UIO-ansatt, eller som OUS representant:

Tirsdag 13/8:

"En tydelig brukerstemme på sjeldenområdet: Hva kan vi lære av Danmark?"

Arvid Heiberg, Professor Emeritus, UiB og OUS.

"Gammel og syk,- får du best behandling ?"

Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri og overlege, UIO/OUS.

Onsdag 14/8:

"Helsenæring – dette skal vi bli best på!"
Fredrik Schjesvold , forsker, Kreftklinikken, OUS. 

"Din kropp vår arbeidsplass. Fagfolkene forteller."

Sigrun Halvorsen, avdelingsleder Hjertemedisinsk avdeling, OUS.

"Hvor kommer all denne kjærligheten til noen falleferdige bygninger på Ullevål fra? Hvorfor er det så steile fronter?" Dagens Næringsliv arrangerer.

Gunnar Bovim, styreleder OUS.

"Diagnostikk og behandling av blodkreft: hvor står vi i dag & hva vil fremtiden bringe?"

Nina Gulbrandsen, Seksjonsoverlege, OUS.

"Hva skjer med helsetjenesten når vi får fasiten om bruk av kreftlegemidler?"

Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret.

Torsdag 15/8:

"Det går fort framover for persontilpasset kreftbehandling i Norge – la oss henge med!"

Åslaug Helland, overlege og forsker, OUS og Kjetil Taskén, direktør Institutt for kreftforskning OUS, Kreftklinikken, OUS.

"Hva gjør vi for kvinner som har smertefull sex?"

Anne Lise Helgesen, leder av Vulvaforum og hudlege ved Vulvaklinikken, OUS. 

"Er dagens innleggelsestider i psykisk helsevern for korte?"

Jan Ivar Røssberg, professor UIO.

"Nasjonal stamcellebank - En sentral ressurs for fremtidens medisin."

Joel Glover professor UIO og Morten Carstens Moe, professor UIO.

"Livet starter i genene, men å leve er så mye mer – om genetikk, søsken og Virtual Reality og Typisk norsk å være god – på sjelden sykdom?"

Kristin Rosnes Holte, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

"Psykisk helsetjeneste - I skjæringspunktet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten"

Marit Krogsrud, Seksjonsleder ved Søndre Oslo DPS.

Her kan du se hele programmet fra Arendalsuka: