HELSENORGE

Søknad om sentrale forskningsmidler for 2021-2022 til generelle forskningsbiobanker – 2-årig tildeling

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale forskningsmidler for 2021/2022. 4 millioner kroner per år er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 10. november. 

Rammer og frister

Total ramme: 4 mill. kroner pr år.
Søknadsbeløp pr biobank: fra 50.000 opptil maksimalt 1 mill. kroner pr år.

Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 10. november 2020.

Forskningsleder i klinikk kvalitetssikrer søknadene som sendes til Biobank – og registerutvalget ved Turid Eide: tureid@ous-hf.no , med frist 17. november 2020.

 Formål

Biobank- og registerutvalget ved OUS ønsker å bidra til modernisering og samling av infrastruktur for sykehusets biobanker. I 2021 og 2022 vil derfor stimuleringsmidlene til infrastrukturtiltak eller etableringstiltak KUN deles ut til generelle (også kalt tematiske eller prospektive) forskningsbiobanker, forankret på OUS. Men, det vil også være mulig å søke om midler til import av allerede innsamlede prøver inn i sporingsløsningen eBiobank for alle typer forskningsbiobanker. Ta kontakt med eBiobank systemrådgiver før søknad sendes for å få et prisestimat. Send mail til eBiobank@ous-hf.no.

Midlene må brukes innen utgangen av hvert enkelt år (2021/2022) og er ikke overførbare.

En generell forskningsbiobank består av biologisk materiale som er samlet/samles inn uten krav om å tilhøre ett konkret forskningsprosjekt. Det betyr enten at det endelige forskningsformålet eller analysene ennå ikke er bestemt, og/eller at materialet tenkes brukt til flere forskningsprosjekter i OUS (jf. eHåndbok dok. 806 Biobank ‐ Opprettelse og organisering av generell forskningsbiobank).

Søknadsskjema for sentrale forskningsmidler 2021/2022 til forskningsbiobank

Økonomiske betingelser

Tildelingen vil gjelde for to år (2021-2022). Totalsummen til utdeling pr år er 4 mill. kroner.  Målsettingen er å bidra til etablering og/eller videreutvikling av storskala forskningsbiobanker. Det blir ikke tildelt midler til drift av forskningsbiobankene utover to år. Det tildeles heller ikke midler til investeringer /utstyrsanskaffelser /ombygginger (jf. gjeldende investeringsgrense, dvs. kostnad over 100 000 kroner inkl. installasjon og MVA, og mer enn tre års levetid).

Midlene er begrenset oppad til kroner 1 mill. kroner pr år pr innvilget søknad (dvs. totalt 2 mill. kroner). Fremtidige planer for finansiering av drift av biobanken må beskrives.

 

Fant du det du lette etter?