HELSENORGE

Statsbudsjettet: Lån til Nye Oslo universitetssykehus

Regjeringen la 7. oktober frem Statsbudsjettet 2020. Regjeringen foreslår å gi lån til Nye Oslo universitetssykehus.

Fra pressemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet:

Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus vil nå kunne gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet, og en bevilgning på 100 millioner kroner i 2020. Som en del av planene skal Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Det er tidligere gitt lån til dette, og utbyggingen av nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet har startet.

– Jeg er glad for at lånesøknaden er kommet med i regjeringens forslag til statsbudsjett, sier styreleder Gunnar Bovim i Oslo universitetssykehus. 

– Det er et viktig steg på vegen for å få til de nye byggene Oslo universitetssykehus trenger for å kunne drive moderne pasientbehandling i framtiden. I forslaget til statsbudsjett får vi klart definerte rammer for hvordan Oslo universitetssykehus skal videreutvikles som ett akuttsykehus på Aker og ett regionsykehus med landsfunksjoner på Gaustad. Dette gir oss en modell som gjør Oslo universitetssykehus bedre rustet til å møte utfordringene framover, blant annet knyttet til knapphet på personellressurser, sier Bovim.

Konstituert administrerende direktør Morten Reymert er tilfreds med at Oslo universitetssykehus nå blir prioritert i budsjettforslaget.
– Dette gir også et særlig løft for pasientene innen psykisk helsevern og rusbehandling, som er de pasientene som opplever de dårligste bygningsmessige forholdene i dag. Vi trenger sårt nye bygg med nytt utstyr for å sikre moderne pasientbehandling. For oss blir den viktigste jobben framover uansett å arbeide med organisasjonsutvikling, forbedring av driften og hvordan vi kan gi pasientene best mulig og effektiv behandling i framtiden. Det innebærer å samarbeide med, og etablere god dialog med, fagmiljøene, tillitsvalgte og brukerne om hvordan vi skal videreutvikle organisasjonen og helsetjenestene våre til beste for pasientene. Her håper vi på fortsatt gode innspill og engasjement både i og utenfor sykehuset, sier Reymert.

Se pressemeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet

1, 5 mrd til sykehusene for å korte ned ventetiden

200 pasienter i Oslo i prøveprosjekt med heroinassistert behandling

Helsedata. Regjeringen foreslår å øke bevilgning med 131 millioner kroner for å gjøre helsedata lettere tilgjengelig

Økt gebyr for å ikke møte til avtalt time ved poliklinikken. Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp

350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen