HELSENORGE

Sykehus i endring med smarte pasientmøter

Hva får du hvis du setter legen og pasienten foran hver sin PC og lar dem snakke sammen mens pasienten er hjemme? Svar: et smartere sykehus med moderne løsninger!

Pasient har møte med lege via PC
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​Prosjektet medisinsk avstandsoppfølging, er ett av ti pågående prosjekter i porteføljen, Forbedring av driften ved Oslo universitetssykehus, OUS.

Målet med dette prosjektet er å gi pasienter og helsepersonell mulighet til konsultasjon via skjerm - samt at pasientene kan motta digitale skjemaer. Ved å etablere standardiserte arbeidsprosesser kan pasientene spare både reisevei og tid og sykehuset kan spare penger.

Oppstart i to klinikker

I første omgang skal to klinikker ta i bruk teknologien. Og i disse dager får alle klinikklederne en mail der de får muligheten til å melde sin interesse.

– For å få dette til å fungere dreier det seg om mer enn bare teknologi. Disse løsningene må også fungere godt i klinikken. I tillegg må teknologien oppleves som enkel og nyttig i bruk, sier prosjektleder Sissel Jor.

Prosjektgruppen følger Helse Sør-Øst (HSØ) sine teknologivalg da disse løsningene også skal integreres i DIPS. Dermed blir dette valget både rimeligere og mer praktisk i bruk.

Ny hverdag - ny organisering

Når bruk av videokonsultasjon og digitale skjemaer skal settes i system, må organiseringen være på plass.

– Skal enkelte dager i uken være kun til videokonsultasjon for aktuelle leger? Skal egne rom stå klare til disposisjon? De klinikkene som starter med dette tilbudet må organiseres for det nye tilbudet.

Jor forteller at prosjektet nå befinner seg i planleggingsfasen. Det er nå de skal beskrive hva de skal gjøre og hva de skal bredde i klinikkene?

– I praksis er vi nesten klare til å starte opp planleggingsarbeidet. Det gjenstår fremdeles å oppdatere noen prosedyrer samt at integrasjonen i DIPS ennå ikke er helt klar.

Nyttig med porteføljestyring

Med porteføljestyring synliggjøres prosjekter slik at vi unngår parallelle løp og prosjekter.

– Det er veldig nyttig med porteføljestyring. Dette hjelper prosjektene fremover i de neste fasene og vi får litt press på oss for å levere. Det å være en del av porteføljen, Forbedring av driften, gir også en tyngde. Dessuten disiplinerer det oss å ha gode rammer og frister. Når prosjektet er en del av porteføljen innebærer et at sykehusets ledelse har forventninger til fremdrift og gevinstrealisering. Uten disse rammene, blir konsekvensene av å skyve på frister ofte små og arbeidet preges av hva som er moro å jobbe med, sier Jor.

Hjelp og støtte fra porteføljekontoret

Prosjektlederen er fornøyd med å ha et porteføljekontor å støtte seg på. Hun har brukt porteføljekontoret som sparringspartner og samtidig fått tydelige føringer derfra.

– Uten tydelige føringer kan eventuelle uenigheter i prosjektgrupper føre til at prosjektet dras i ulike retninger. Porteføljekontoret er gode på å styre retning hvis vi er i tvil, sier den erfarne prosjektlederen.

I tillegg opplever Jor at det er veldig nyttig med et prosjektkontor som bistår med hjelp til gevinstrealisering og endringsledelse.

– Det er lett at folk tenker at den teknologien vi ikke har, hjelper for alt. Men det handler egentlig om å finne et konkret mål og deretter jobbe for å få de ønskede gevinstene. Prosjektgruppen jobber for å prøve ut teknologi og finne ut hva som fungerer.

25. august er neste porteføljestyremøte. Medisinsk avstandsoppfølging har kommet til beslutningspunkt 3 og skal over fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen.

Bakgrunn for prosjekt: Medisinsk avstandsoppfølging

  • Endringer som raskt økende og aldrende befolkning, større forventninger fra brukerne, ny teknologi og endringer i sykdomsbilde krever nye måter å organisere tjenestene på.
  • En ønsket utvikling ved OUS er å tilby flere pasienter arenafleksible tjenester (Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 2035 og IKT områdeplan for IKT 2020-2023).
  • OUS sin innovasjonsstrategi 2018-2022 har som ett av sine hovedmål at OUS skal ta i bruk allerede tilgjengelig digitale løsninger, og være en spydspiss i utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren.
  • Regional utviklingsplan 2035 har til hensikt å etablere helsetjenester utenfor sykehus i samarbeid med nasjonale myndigheter, helseforetak og kommuner.
  • Helse Sør-Øst RHF har som mål at behovet for polikliniske konsultasjoner reduseres med 20 prosent gjennom medisinsk avstandsoppfølging eller blir en nettkonsultasjon.

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside