HELSENORGE

Synergier mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

Arbeidsmiljø- og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet og kvalitet. Motsatt kan svikt i pasientsikkerhet og kvalitet påvirke trivsel, arbeidsglede og psykisk helse. En fersk rapport tar dette på alvor i OUS.

Illustrasjonsbilde fra akuttmottaket på Ullevål
Illustrasjonsfoto: akuttmottaket ved Ullevål.

​Det er et uttalt politisk og medisinskfaglig mål at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid skal være en integrert del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS).

– Både forskning og praksis viser at arbeidsmiljø og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet og kvalitet. Derfor får uønskede hendelser på disse områdene konsekvenser både i en ansatt- og i en pasientdimensjon, sier Hien Berntsen, yrkeshygieniker i Arbeidsmiljøavdelingen.

Ulikt lovverk

Selv om pasientsikkerhet og kvalitet og HMS følger ulike sett med lovverk, har de som fag mange likhetstrekk med hverandre. Og begge fag har en felles overordnet hensikt; å beskytte liv og helse.

– I 2016 ble det opprettet en arbeidsgruppe ved OUS. Vi har sett på synergier mellom pasientsikkerhet og HMS. Gruppen har skrevet en rapport som tydeliggjør arbeidsmål og aktiviteter for å understøtte en mer integrert satsning på pasientsikkerhet og kvalitet og HMS, forteller Berntsen, som ledet arbeidsgruppen.

Felles systemer

I arbeidet med pasientsikkerhet og HMS brukes mange av de samme systemene.

– I dag er det slik at en uønsket hendelse kan registreres i Achilles som to saker i to parallelle løp. En HMS-sak og en pasientsikkerhets-sak. Dette er uhensiktsmessig når vi vet at disse områdene påvirker hverandre gjensidig, påpeker Berntsen.

Så hvordan forbedre oss på dette området?

– Målet og ønsket er at registrering og oppfølging av uønskede hendelser som angår både pasienten og den ansatte blir mer integrert, sier Berntsen.
Slik unngår man to parallelle løp, som i beste fall er dobbeltarbeid og i verste fall fører til tiltak som går på bekostning av hverandre, forklarer Berntsen.

En lærende organisasjon

Arbeidsgruppen har levert mange konkrete forslag til tiltak for at OUS i større grad skal bli en lærende organisasjon. Kultur, medvirkning og ledelse er viktige stikkord som går igjen i mange av arbeidsgruppens konklusjoner.

– Ved å registrere uønskede hendelser kan vi se hvor systemet svikter, og lære av det. Samtidig ser vi at man kan lære mye av hverandre. Arbeidsgruppen har foreslått tiltak som fremmer læring på tvers av organisasjonen og økt samarbeid mellom de som jobber med pasientsikkerhet og HMS. Målet er hele tiden å forebygge, ikke reparere, sier Berntsen.

Vanskelig å måle

Men forebyggende arbeid er vanskelig å måle.

– Hvordan synliggjør du at ansatte ikke blir syke, at pasienter ikke blir skadet eller dør? Det er lettere å måle hendelser enn ikke-hendelser, sier Berntsen.

Og det er ikke alltid enkelt å drive forbedringsarbeid.

– En ting er å skifte en lyspære eller å bytte ut defekt utstyr. Imidlertid kan det være langt mer krevende å jobbe med endringer og forbedringer på system- og organisasjonsnivå. Der det for eksempel er feil i en prosedyre, gjør mange ansatte det beste ut av det fremfor å melde ifra eller foreslå en endring av selve prosedyren, sier Berntsen.

Teamarbeid, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

På sykehus jobbes det ofte i tverrfaglige team.

– Høy pasientsikkerhet stiller krav til et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt når så mange mennesker arbeider for en og samme pasient. For å få til dette må vi snakke sammen og tørre å si ifra om noe ikke er slik det skal, sier Berntsen.

Psykologisk trygghet, at ansatte tør si fra uten å frykte represalier, er svært viktig. Forskning viser også at fravær av sanksjoner ikke er nok til å skape trygghet. Ansatte fra alle yrkesgrupper må aktivt oppmuntres til å vise initiativ og si fra.

– Vi må ha en større grad av åpenhetskultur, noe Fafo-undersøkelsen også påpeker. Samtidig må kommunikasjonen foregå på en respektfull måte, noe forskning på sykehus og pasientsikkerhet understreker. Like viktig er det at det å gi beskjed utløser en handling. Dersom ansatte opplever at de gir beskjed gjentatte ganger uten respons vil mange til slutt gi opp.

Berntsen påpeker at det er viktig med klare kjøreregler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre.  OUS har god erfaring med at ledere og ansatte sammen drøfter og definerer ønsket samarbeids- og kommunikasjonskultur.

– Dette må vi bygge videre på. Derfor er «kulturplakater» ett av tiltakene som arbeidsgruppen har foreslått.  Det kan hjelpe oss slik at vi unngår konflikter. I tillegg må vi ha systemer for å si i fra og disse må ansatte oppmuntres til å bruke, påpeker Berntsen.

– Godt arbeidsmiljø har mye å si. Først da blir samarbeidet godt. Og med godt samarbeid øker pasientsikkerheten når vi jobber i team, avrunder Berntsen.

Fakta:

Formål med arbeidsgruppen:
 Arbeidsgruppen skal jobbe mot «satsninger og tiltak slik at sykehuset bedrer samlet resultatoppnåelse i krysningspunktet pasientsikkerhet og kvalitet og helse-, miljø- og sikkerhet.

Gjennom gruppens arbeid og videre implementering skal det:

  • utvikles større oppmerksomhet og kunnskap på feltet
  • vurderes organisatoriske tilpasninger
  • legges til rette for forbedring og læring på individ og
    organisasjonsnivå.

Les rapporten her:

rapport PSKHMS ver 1.pdf