HELSENORGE

Trenger deltagere til studie på stressmestringsapp

Cirka 200 kreftpasienter skal rekrutteres til studien der stressmestringsappen - StressProffen blir forsket på i en randomisert kontrollert studie. Kjenner du noen som kan tenke seg å delta?

Bilde av kvinne som sitter med en mobil med apper
Gå til http://www.stressproffen.no dersom du vet om noen som har kreft og kunne tenke seg å delta i testing av en stressmestringsapp.

Kan kreftpasienter oppleve bedret livskvalitet ved å benytte en stressmestringsapp på mobil eller nettbrett? Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) i Medisinsk Klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) har utviklet en app som nå testes ut på pasienter med kreft. Overføringsverdien til andre pasientgrupper er potensielt stor.

SPS har utviklet en app som skal hjelpe pasienter med kreft og forhåpentligvis gjøre det litt lettere å mestre det å leve med en kreftsykdom. Appen kalles StressProffen og benytter aspekter fra såkalt kognitiv adferdsterapi, som retter seg mot problemløsning og forståelse av sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. I tillegg har appen en rekke ulike øvelser, råd og tips.

Teknikkene som benyttes i appen er evidensbaserte metoder for stressmestring som har vært i bruk lenge. Dette innebærer at det er vitenskapelig bevis for at teknikkene er effektive i bruk. Alt du kan lære gjennom denne appen er basert på forskning, og teksten i appen er skrevet av senterlederen selv, Lise Solberg Nes, som er klinisk psykolog med spesialisering i helsepsykologi blant annet fra Mayo Klinikken i USA.

Appen er utviklet ved SPS med støtte fra Kreftforeningen. Forskere, innholdseksperter, systemutviklere og ikke minst brukerrepresentanter står bak. I tillegg har det vært et samarbeid med andre eksperter innen såkalt psykososial onkologi, både nasjonalt fra OUS og internasjonalt fra blant annet Mayo Klinikken.

Kreft, mestring og livskvalitet

For forskerne har hovedmålet med å utvikle denne appen vært å skape et verktøy som kan hjelpe pasienter med kreft til bedret livskvalitet, til tross for sykdommen.
Det er ikke meningen at denne appen skal erstatte kontakt med helsepersonell, men den kan definitivt være et supplement eller et alternativ.

Appen er ikke en kommunikasjonskanal mellom behandler og pasienter. Men det at det finnes fagpersoner bak som kan kontaktes ved behov tilfører appen en ekstra kvalitet. Første del av StressProffen foregår nemlig ansikt til ansikt, hvor pasientene får en introduksjon til appen og til stressmestring som tema. Deretter får pasientene tilgang til en ny modul hver tredje dag. Ved å bruke appen kan de lære mestringsteknikker med fokus på temaer som stress, livskvalitet, tanker og følelser, planlegging, støtte fra andre, kommunikasjon, sinnemestring og egenomsorg. Helseadferd som for eksempel søvn, fysisk aktivitet, ernæring og liknende, er også tema.

Mange som lever med alvorlige eller langvarige sykdommer sliter for eksempel med søvnproblemer, og gjennom appen kan man få råd og tips om hva som kan gjøres for å sove bedre. I tillegg har StressProffen også mange typer anbefalte avslappingsøvelser, inkludert pusteøvelser, mindfullness, visualisering, progressiv muskelavslapping og meditasjon. Man kan merke av sine favorittøvelser, og de er lette å finne tilbake til.

Brukermedvirkning

SPS har «kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser» som sitt hovedmotto. Brukeren, enten det er pasienter eller helsepersonell, er i sentrum.

Appen er utviklet og forankret i teori, metode og evidens,  etter prinsipp av brukersentrert tjenestedesign. Dette betyr at vi har hatt med oss pasienter med kreft og helsepersonell innen psykssosial onkologi i hele utvikllingsprosessen og kombinert forskningsbasert kunnskap med brukernes egne ønsker og behov.
I utgangspunktet er StressProffen utviklet og testet med tanke på kreftpasienter. Men overføringsverdien er stor.

Vet du om noen som vil være med å teste StressProffen?
En testing av appen foregår nå. Her testes øsningen  i en randomisert kontrollert studie med 260 pasienter med kreft, og SPS søker etter personer som kunne tenke seg å prøve ut appen. De som er med i studien vil bli tilfeldig fordelt i en av to grupper: gruppen som bruker stressmestringsappen eller sammenligningsgruppen. Sammenligningsgruppen får appen etter studien.

For å delta i studien:

Kontakt senterleder Lise Solberg Nes, Lise.Solberg.Nes@rr-research.no,
ring studietelefonen: 97 59 05 31 (hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00) eller gå til http://www.stressproffen.no

Fakta:

  • Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) i Medisinsk Klinikk ved Oslo universitetssykehus HF er en forskningsavdeling med fokus på pasientmedvirkning og hvordan elektroniske løsninger kan bidra til å styrke pasientens perspektiv i møte med helsevesenet og egen behandling.
  • SPS utvikler, implementerer og tester elektroniske løsninger som kan bidra til å styrke pasientens kompetanse, inkludere pasientens perspektiv i behandlingen, og bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell på ulike nivåer.
    De elektroniske løsningene/verktøyene som utvikles er unike ved at de i sin helhet er utviklet fra pasientens/brukerens ståsted.
  • Forskningen ved SPS representerer på mange måter et gjennombrudd i moderne pasientbehandling. Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster er betydelig; mer målrettet og samordnet behandling, mindre behov for legebesøk og innleggelser, bedre og mer skreddersydd oppfølging, styrking av pasientens egenkompetanse, raskere rehabilitering, færre sykemeldingsdager – og dermed mindre behov for helse- og sosialtjenester.