Trenger nye og gode sykehusbygg i Oslo

Byggeplanene for Oslo universitetssykehus innebærer at det skal være nyfødtintensivavdeling på framtidens nye Aker sykehus. Planene prioriterer også satsing på og samling av psykisk helsevern og rusbehandling.
Nyfødt barn

Styret i Helse Sør-Øst sa 31. januar ja til å søke om lån til videreutvikling av sykehusene på Aker og Gaustad. Et lån vil sikre prosjektet finansering. Etter styrevedtaket jobber OUS videre for å nå målet om et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Planene inkluderer også et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, og en regional sikkerhetsavdeling på Ila.

Aker sykehus blir et fullverdig lokalsykehus som inkluderer fødsler. På Aker vil størstedelen av normalfødsler foregå. Det blir også nyfødtintensivavdeling på Aker. 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling blir samlet på Aker. Det vil styrke fagmiljøene og bedre tjenestene.

I nærmeste framtid skal Helse Sør Øst og Oslo universitetssykehus sammen: 

  • vurdere å endre fordelingen av fødsler mellom Aker og Gaustad, slik at en noe større andel fødsler skal håndteres på Gaustad
  • gjøre tydelig hvilke behandlingstilbud som skal ligge til grunn for nye  Aker og Gaustad, spesielt innen fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft
  • beskrive hvordan de valgte løsningene legger til rette for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig utvikling
  • sikre at det blir tilstrekkelig kapasitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling