HELSENORGE

Utbrudd av vankomycinresistente enterokokker ved OUS

(Oppdatert per 24. april) Det pågår for tiden utbrudd med to forskjellige vankomycinresistente Enterococcus faecium (VRE) ved Oslo universitetssykehus. Det ene utbruddet er med VRE vanA, det andre med VRE vanB.

Elektronmikroskopbilde av enterokokker (foto: CDC/Janice Haney Carr)
Elektronmikroskopbilde av enterokokker. Foto: CDC/Janice Haney Carr

Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr. Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er enterokokker som er motstandsdyktige (resistente) mot et antibiotikum som heter vankomycin.

Hvordan får man VRE?

Smitten overføres vanligvis via hendene til munnen. God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.
Vancomycinresistente enterokokker skilles ut med avføringen og kan finnes på huden. Bakteriene kan også finnes i omgivelsene rundt en person som er smittet, f.eks. på nattbord, sengetøy, dørhåndtak og baderomsinventar. Derfra kan de overføres til dem som berører dette.

Les mer om VRE og behandling av dette her.


Oppdatering per 24. april:

Utbruddet omfatter per 24. april 12 kjente pasienter med VRE vanA og 7 med vanB.

Berørte enheter med VRE vanA:

Medisinsk klinikkKode Sted​
​Infeksjonsmedisinsk sengepost 1INFS1​​Ullevål
​Nyremedisinsk sengepost​NYRS1​Ullevål
​Enhet for rehabilitering, Geriatrisk avdeling​GERS4​Aker
Ortopedisk klinikk
​Ortopedisk sengepost 1​ORTS2Ullevål​
​Ortopedisk sengepost 2​ORTS7​Ullevål
Klinikk for kirurgi, infl.med. og transplantasjon
​Kirurgisk mottakelse​UROM1​Aker

 

Berørte enheter med VRE vanB:

Medisinsk klinikk ​Kode Sted​
​Nyremedisinsk sengepostNYRS1Ullevål​
​Medisinsk intensivAMEI1​Ullevål​
​Gastromedisinsk sengepost​GASS1Ullevål​
​DialyseenhetenNYRD1Ullevål
​Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
​Gastrokirurgisk sengepost 1​AGKS1​Ullevål
​Gastrokirurgisk sengepost 2AGKS4Ullevål
Akuttklinikken
Generell intensiv​INTI2​Ullevål​

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier om de to stammene av Enterococcus faecium med vanA og vanB

Stammen med vanA er fenotypisk resistent mot vankomycin og kan påvises med konvensjonelle screeeningmetoder for vankomycinresistens. Stammen med vanB er ikke fenotypisk resistent mot vankomycin. Det betyr at denne stammen ikke kan påvises med ordinære screeningmetoder, men må verifiseres med vanB PCR. Mikrobiologiske laboratorier som har behov for nærmere informasjon om påvisning av den aktuelle stammen med vanB-basert resistens, kan kontakte Avdeling for mikrobiologi, Ullevål, tlf. 22118828.

Informasjon til rekvirenter ved innsending av screeningprøver Enterococcus faecium med vanA og vanB

Rekvirent må opplyse til mikrobiologisk laboratorium som skal analysere prøven om man leter etter vanA eller vanB, eventuelt begge deler. Kontakt lokalt laboratorium for avtale om fremgangsmåte ved screening.

Hva gjør Oslo universitetssykehus?

Screening av pasienter som er eksponert
Inneliggende pasienter
Alle inneliggende pasienter i OUS har siden 28/3 blitt screenet på VRE dersom de kan ha vært eksponert på en eller flere av de sengepostene som er nevnt ovenfor etter 1. januar 2017.

Pasienter som reinnlegges eller kommer til poliklinisk konsultasjon
Alle pasienter som kan ha vært eksponert på en eller flere av de sengepostene som er nevnt ovenfor etter 1. januar 2017 blir screenet ved reinnleggelse eller poliklinisk konsultasjon.

Pasienter som er skrevet ut til hjemmet
Pasienter som er utskrevet til hjemmet (uten planlagt reinnleggelse eller poliklinisk time) vil ikke bli kontaktet. Dette er basert på en samlet risikovurdering av sannsynligheten for og konsekvensen av smitte.

Pasienter som er overflyttet til andre helseinstitusjoner
Dersom helseforetakene har behov for det, kan Oslo universitetssykehus oversende en oversikt over pasienter fra de aktuelle sengepostene som er overført til de respektive foretakene. Det forutsetter at informasjonen kan sendes til én enkelt mottakeradresse for hvert helseforetak. Vi ber om at denne adressen sendes til Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus, e-post: sykehushygiene@ous-hf.no, som vil koordinere dette. Listen må av hensyn til personvernet sendes ut med ordinær post.

Informasjon til sykehus som mottar pasienter i tiden fremover
Pasienter som overføres i tiden fremover vil normalt være screenet før overføring hvis det er indikasjon for det.

Løpende oppdatering av informasjon
Status for utbruddene vil bli løpende oppdatert på Oslo universitetssykehus’ internettside, der eventuelle endringer når det gjelder affiserte sengeposter vil bli publisert.

Henvendelser med spørsmål til Oslo universitetssykehus

  • Ved behov for ytterligere informasjon om enkeltpasienter, kan utskrivende avdeling ved OUS kontaktes.
  • Mikrobiologiske avdelinger som har behov for informasjon om prøvetaking og mikrobiologiske analyser kan kontakte Avdeling for mikrobiologi, Ullevål, tlf. 22118828.
  • Henvendelser om smittevernspørsmål kan gjøres til Avdeling for smittevern, Seksjon Ullevål, tlf. 48016240.