HELSENORGE

Utviklingsplan - 2035 - hvor langt er prosjektet kommet?

Oslo universitetssykehus er godt i gang med Utviklingsplan 2035. Fagpersoner over hele sykehuset har de siste ukene beskrevet fagutvikling, muligheter og utfordringer for periodene 2020-2025 og 2025-2035. Det er en krevende men viktig oppgave å se inn i fremtiden for å planlegge fremtidens sykehusdrift.

Foto: Shutterstock

​I september gikk prosjektet Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 inn i sin andre fase og opprettet 17 arbeidsgrupper. I henhold til «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner i helseforetak» fra Helse Sør-Øst har arbeidsgruppene beskrevet utviklingen av sitt fag og sykdomsutvikling for store pasientgrupper (for arbeidsgrupper med klinisk virksomhet). Videre omtales tiltak som er nødvendig for å skape pasientenes helsetjeneste for periodene 2020-2025 og 2025-2035.

Beskriver nødvendige tiltak

Hovedfokuset i denne fasen av arbeidet er å beskrive tiltak som arbeidsgruppene mener er nødvendige for å dekke pasientenes behov for spesialisthelsetjenester gitt forventet demografisk utvikling, fagets utvikling og sykdomsutvikling.

Arbeidsgruppene ble bedt om å beskrive et utvalg konkrete tiltak som skal implementeres mellomlangsiktig og langsiktig.

Noen av tiltakene arbeidsgruppene beskriver dreier seg om implementering av nye teknologiske tjenester, økt eller endret samhandling og samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere.

Frist for innlevering av delrapporter fra arbeidsgruppene til den sentrale prosjektgruppen var 1. desember 2017.

Lederne for arbeidsgruppene var invitert med på totalt tre møter knyttet til arbeidet med delrapportene.

Ny frist for innlevering av ferdig rapport

I dialogmøte med Helse Sør-Øst RHF den 1. november 2017 ga OUS en statusrapportering av arbeidet med utviklingsplanen.

Opprinnelig leveransefrist var 28. februar 2018. Grunnet omfang og kompleksitet av arbeidet med utviklingsplanen ble leveransefristen forlenget til 1. mai 2018. Innen denne fristen skal intern og ekstern høring samt styrebehandling ha funnet sted.

Til tross for forlenget leveransefrist valgte prosjektgruppen å opprettholde den interne leveransefristen som arbeidsgruppene fikk for sin delleveranse. Begrunnelsen for dette er at prosjektledelsen trenger tid til å kvalitetssikre utviklingsplanen sammen med arbeidsgruppene og forankre planen internt i organisasjonen. Videre trengs tid til ekstern høring hos mange høringsinstanser.

Perioden frem til uke 2 i 2018 benyttes til å sammenstille et utkast til utviklingsplan på basis av delrapportene fra og sammen med arbeidsgruppene. I etterkant vil utkastet forankres i organisasjonen gjennom en intern høringsprosess.

Møte med bydelsdirektører

Prosjektgruppen fikk anledning til å delta på et møte med bydelsdirektører 7. desember. Her stod Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan – 2035 på agendaen, og spennende innspill ble gitt. Dette møtet var viktig fordi det er et særlig fokus på tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset i fremtiden.

Erfaringsutveksling med andre sykehus

13. desember inviterer OUS til en workshop med sykehusene i Oslo sykehusområde. Hensikten med møtet er å se på grenseflatene mellom de enkelte utviklingsplanene fra helseforetakene og hvordan disse vil påvirke hverandre. Ved å kjenne til hverandres arbeid og planer kan sykehusene gjøre hverandre bedre.

Seminar med eksterne samarbeidspartnere

I tillegg til den interne forankringen er det planlagt å gjennomføre et seminar med eksterne samarbeidspartnere før høringsutkastet sendes i begynnelsen av februar.

Endelig dokument

Etter høringsperioden vil prosjektgruppen gå gjennom høringsinnspillene og ferdigstille det endelige dokumentet som skal vedtas i styret (april) og oversendes Helse Sør-Øst RHF 1. mai 2018.