HELSENORGE

Viderefører krav om prosedyrer og obligatoriske kurs i legeutdanningen

Det har skapt reaksjoner at prosedyrelistene og obligatoriske kurs er tatt ut av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). – Her ved Oslo universitetssykehus viderefører vi krav om prosedyrer og obligatoriske kurs, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein. 

- OUS vil stille krav til å benytte de prosedyrene og de praktiske ferdighetene som er blitt anbefalt av legeforeningens spesialistkomiteer, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein.

​I forrige uke publiserte Helsedirektoratet hvilke læringsmål som skal legges til grunn for å oppnå godkjenning innen 43 medisinske spesialiteter. Oslo universitetssykehus (OUS) vil utdanne spesialister i alle fag.

– Ved OUS jobber vi med å implementere ny LIS-utdanning slik at den er klar 01.03.19. Det er viktig for sykehuset at kvaliteten på spesialistene er høy. Derfor vil OUS stille krav til å benytte de prosedyrene og de praktiske ferdighetene som er blitt anbefalt av legeforeningens spesialistkomiteer, forteller Erikstein.

I mange spesialiteter, og spesielt de kirurgiske fagene, er praktiske ferdigheter kjernen i det å utøve spesialiteten. Derfor forstår Erikstein at leger reagerer når dette ikke forskriftsfestes.

– Sykehusledelsen mener de kravene om prosedyrer som vil bli gitt fra OUS, viderefører dagens standard. Videre at denne standarden kan sammenliknes med kravene til prosedyrer i andre land.

Kvalitet sentralt i OUS

Erikstein sier det er viktig for OUS at spesialistutdanningen holder et høyt nivå og at spesialistene vi utdanner i årene fremover vil holde høy kvalitet. Dette er sykehuset helt avhengig av for å drive forsvarlig pasientbehandling av ypperste kvalitet.

– Jeg har stor forståelse for bekymringen som oppstår blant en del leger. Og jeg støtter deres vurdering av at det kan oppstå variasjon i kravene som blir stilt til LIS-ene avhengig av hvilket sykehus de tar spesialistutdanningen ved, kommenterer Erikstein.

Derfor vil OUS ta ansvar og sørge for at både prosedyrekrav og læringsmål er oppnådd før sykehuset godkjenner at læringsmålene er oppnådd. Tilsvarende gjelder også de tidligere obligatoriske kursene. Disse videreføres og det blir et krav å ta disse ved OUS. Foretaket må godkjenne at alt er fullført før Helsedirektoratet i sin tur godkjenner spesialisten.

Regional og nasjonal forankring

Helseregionene, ved de fire administrerende direktørene, besluttet allerede i 2017 at prosedyrelistene og de obligatoriske kursene skal ivaretas i ny utdanning. Dersom utdanningsinstitusjonene, foretak og private ideelle, vurderer dette ulikt kan det bli variasjon i kvaliteten på ferdige spesialister i fremtiden og derfor er det viktig at dette er forankret regionalt og nasjonalt.

– Vi er lite tjent med å ha A- og B-lag, og OUS ønsker å være en pådriver for at vi trekker i samme retning. Hele utdanningsreformen av LIS har som formål å heve kvaliteten og dette perspektivet må vi sørge for å beholde.
 
Les om saken ved Helse Sør-Øst