HELSENORGE

Vil bedre helsen blant psykisk syke

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har 10-20 års kortere forventet levetid enn befolkningen ellers. Dødsfall på grunn av somatisk sykdom er hovedårsaken til dette. Nå starter Oslo universitetssykehus et prosjekt som har som formål å bedre den somatiske helsen til pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

​Mens resten av befolkningen har fått stadig lengre levetid, har gruppen med alvorlig psykisk lidelse ikke fått ta del i denne utviklingen. De har økte risikofaktorer for særlig hjerte- karsykdommer og sykdommer i luftveiene.

I 2016 fikk Oslo universitetssykehus (OUS) og bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo 1,2 millioner kroner i samhandlingsmidler av Oslo kommune. Gjennom et samarbeidsprosjekt vil sykehuset og bydelene utvikle nye og bedre måter å intervenere på i forhold til pasientenes somatiske helse.

Hjertefrisk

Samhandlingsprosjektet vil koble seg til et forskningsprosjekt som allerede har startet og som har fått navnet "Hjertefrisk". I forskningsprosjektet kartlegges den somatiske helsen til pasientene før oppstart og 12 måneder etter innføring av en ny rutine for overvåkning og oppfølging av risiko for hjerte-karsykdom. . «Hjertefrisk» er initiert ved Klinikk psykisk helse og avhengighet på OUS, og man vil i prosjektet også samarbeide med andre sykehus andre steder i landet.

Ingen tilbud

Verken DPS eller bydel har i dag tilpassede intervensjoner for å redusere somatisk sykelighet og dødelighet for psykisk syke pasienter. Få bydeler har frisklivssentraler, ingen har tilpassede lærings- og mestringssenter tiltak.
En mulig intervensjon kan være systematisk kontroll hos fastlege, behandling av diabetes, hypertensjon og andre ting hos fastlegen. Videre kan det etableres trimgrupper, kostholdskurs, røykesluttkurs oppfølging i det daglige med mat. Det vil også utvikles et tverrfaglig og tverrsektorielt LMS tilbud som standard for denne pasientgruppen.

Ca 100 pasienter

Psykosepoliklinikken ved Søndre Nordstrand DPS tar inn i underkant av 100 nye pasienter per år. I tillegg er det pasienter ved allmennpoliklinikkene som også har alvorlig psykisk lidelse. Dette betyr at rundt 100 pasienter kan bli med i det to år lange prosjektet i året. Men det kan også bli aktuelt å rekruttere deltakere blant de pasientene som allerede går i behandling.

Stor overføringsverdi

Den dårlige somatiske helsen for personer med alvorlig psykisk lidelse og mangel på gode metoder for å forbedre helsen er et nasjonalt og internasjonalt problem. Hvis dette prosjektet gir bedre livskvalitet og somatisk helse for deltakerne vil det ha stor overføringsverdi.