Wakix – ny medisin mot narkolepsi

Det er ikke mange medikamenter å velge mellom for personer som har narkolepsi. Nå har det kommet et nytt medikament på markedet i Norge. NevSom har oppsummert litt nyttig informasjon om den nye medisinen Wakix.

bilde av hender som skriver, piller, stetoskop og klokke
Wakix er en ny medisin mot narkolepsi. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Wakix er navnet på et nytt legemiddel mot narkolepsi som nå er godkjent i Norge for behandling av voksne pasienter med diagnosen narkolepsi med eller uten katapleksi. Wakix er en tablett om inneholder virkestoffet pitolisant. Pitolisant fester seg til reseptorceller i hjernen som er involvert i å stimulere våkenhet. Det er en histamin3-agonist.


Forbedrer våkenhet og katapleksi

Pitolisant forbedrer graden og varigheten av våkenhet på dagtid. Det franske tidsskriftet Prescrire har gått gjennom dokumentasjonen for pitolisant, og slår fast at det er mer effektivt enn placebo ved en dose på 36 mg, men ikke bedre enn modafinil. Studier har vist at pitolisant også kan gi bedring av katapleksi.

Hvordan virker det?

Virkningsmekanismen hos pitolisant er litt annerledes enn de andre våkenhetsfremmende medikamentene som brukes ved narkolepsi. Pitolisant virker ved å øke aktiviteten av histaminerge våkenhetsfremmende nerveceller i hjernen. Den påvirker altså et viktig aktiveringssystem med omfattende forgreninger i hele hjernen. Pitolisant modulerer også ulike nevrotransmittersystemer og øker frigjøringen av acetylkolin, noradrenalin og dopamin i hjernen.

Enkelt å bruke

Wakix tas én gang daglig, om morgenen, sammen med frokost. Den må ikke tas om kvelden, for da kan man få problemer med å sovne til natten. Man starter vanligvis med en lav dose på 9mg og trapper langsomt opp til høyere doser, maks 36mg. Vær tålmodig i oppstartsfasen. Det tar tid å trappe opp og det tar tid før man merker effekten. 

Hvem kan bruke Wakix?

Behandling med Wakix skal startes av lege med erfaring i behandling av søvnsykdommer. Behandlingens effekt og bivirkninger skal regelmessig vurderes av legen. Legen må vurdere om dette legemidlet er egnet for den enkelte pasient. Wakix kan ikke brukes av alle, av forskjellige grunner, men særlig fordi Wakix kan forandre virkningen til andre legemidler, og andre legemidler kan forandre virkningen til Wakix, såkalte interaksjoner. Gravide skal ikke bruke Wakix fordi dyreforsøk har vist teratogene (= fosterskadelige) effekter.  

Wakix kan redusere effekten av hormonbasert prevensjon (p-piller) og fertile kvinner må bruke sikker prevensjon når de bruker Wakix.  I tillegg er det økt fare for hjerterytmeforstyrrelser ved samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-tiden. Det advares mot samtidig bruk av legemidler med antihistaminerg virkning, som trisykliske antidepressiver og antihistaminer fordi det antas at disse vil motvirke pitolisantmediert frigjøring av histamin i hjernen. I Norge så langt (per oktober 2018) er det ikke rapportert om noen spesielle eller farlige bivirkninger.

Wakix som tillegg til andre narkolepsimedisiner?

Det lite dokumentasjon om bruk av pitolisant som tillegg til andre legemidler mot narkolepsi men en langtidsstudie som ennå ikke er publisert (HARMONY III) har vist at Pitolisant blir godt tolerert hos pasienter som brukte Pitolisant i opp til 36mg i 12 mnd som enten brukte den som eneste narkolepsimedisin eller i kombinasjon med modafinil, natriumoksybat eller venlafaksin. 

Bivirkninger

Som alle legemidler kan også Wakix gi bivirkninger, men ikke alle får det. Kliniske studier har vist høyere forekomst av nevropsykiatriske bivirkninger som blant annet depresjon, vektoppgang, gastroøsofageal refluks (=sure oppstøt) og oppkast sammenlignet med både modafinil og placebo.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Pitolisant til barn?

Pitolisant er ikke godkjent til bruk hos barn. Ifølge preparatomtalen er sikkerhet og effekt ved bruk av pitolisant hos barn i alderen 0-18 år ennå ikke fastslått. Det er publisert et sammendrag som beskriver en studie hvor 24 barn fordelt på undergrupper i alderen 6-11 år og 12-17 år ble gitt 18 mg pitolisant som en enkeltdose. Forfatterne av studien slår fast at toleransen av en enkeltdose var utmerket, men at daglig anbefalt dose bør være 18 mg for pasienter som veier mindre enn 40 kg. Sammendraget sier ikke noe om effekt av pitolisant ved narkolepsi hos barn.


Viktig å følge med på nye legemidler

Siden dette er et nytt legemiddel som foreløpig brukes av færre enn 50 pasienter i Norge, kan vi i NevSom ikke gi noen andre råd enn å oppsummere det man vet om Wakix fra studier.  For å holde oss oppdatert på Wakix samler vi inn erfaringer fra pasienter og behandlende leger, vi snakker med produsenten, har kontakt med RELIS- regionale legemiddelinformasjonssentre (www.relis.no) og deltar på seminarer, møter og kongresser. Det er nå pågående langtidsstudier. Vi regner med at 5-års oppfølgingsstudier vil bli publisert om 2-3 år.

Referanser

1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Wakix. / (Sjekket 17. oktober 2018).

2. Pitolisant versus placebo or modafinil in patients with narcolepsy: a double-blind, randomised trial. Y Dauvilliers, C Bassetti, GJ Lammers, et al.Lancet Neurol, 12 (2013), pp. 1068-1075

3.  Pitolisant (Wakix) et narcolepsie. Prescrire.Rev Prescrire 2017; 37(403): 333.

4. Safety and efficacy of pitolisant on cataplexy in patients with narcolepsy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Z Szakacs, Y Dauvilliers, V Mikhaylov et al. Lancet Neurol.2017 Mar;16(3):200-207.

5. Tolerance and pharmacokinetics of pitolisant (WAKIX®), a histamine H3-antagonist, in 24 narcoleptic children. Lecendreux M, Plazzi G et al. Sleep Med 2017; 40(S1): e182.

Andre viktige artikler om pitolisant

Update on the treatment of narcolepsy: clinical efficacy of pitolisant. Calik MW. Nat Sci Sleep. 2017 Apr 26;9:127-133.Review.

Narcolepsy. Kornum BR, Knudsen S et al.  Nat Rev Dis Primers. 2017 Feb 9;3:16100.


Ragnhild Berling Grande er ansatt som overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.
www.nevsom.no