HELSENORGE

Palliativt nettverk i Oslo

Nettverket består av sykepleiere fra sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og andre aktører innen palliasjon og kreftomsorg i Oslo.

Oslo-nettverket av ressurssykepleiere har delt sitt nettverk i tre; Lovisenberg-, Diakonhjemmet- og Oslo universitetssykehus sektor med de tilhørende bydeler de har lokalsykehusfunksjon for. De tre bydelene som tilhører Ahus er tilknyttet nettverk for ressurssykepleiere i Akershus.

Nettverket består av representanter fra sykehjem, hjemmetjeneste, Fransiskushjelpen og sykepleiere fra aktuelle avdelinger i sykehus.
Hensikten med nettverket er å arbeide for kontinuitet og bedre samhandling mellom sykehus og sektorbydelene, og spre kompetanse innen palliasjon i hele foretaksområdet. Målgruppen er kreftpasienter og andre alvorlig syke og deres pårørende.

Nettverket ledes av en styringsgruppe og en driftsgruppe. Styringsgruppen og driftsgruppen har det overordnede ansvaret for de palliative nettverkene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Oslo. Hvert av sykehusene har ansvar for nettverket i sitt lokalsykehusområde.

Kontaktpers​oner:

Nettsideansvarlig og leder i driftsgruppa Oslo: Elias David Lundereng: daellu@ous-hf.no, tlf: 23027762

Nettverksleder Oslo universitetssykehus sektor: Bodil Johanne Inderhaug: bodind@ous-hf.no

Nettverksleder Diakonhjemmet sektor: Tone Oraug: Tone.Oraug@diakonsyk.no

Nettverksleder Lovisenberg sektor: Liv Fuglum Sætre: lifs@lds.no

For å komme til hjemmesiden til Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst; klikk her

Årsrapporter fra styringsgruppen


Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2021

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2020

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2019

Årsrapport Palliativt nettverk Oslo 2018

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2017

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2016

Årsrapport palliativt nettverk i Oslo 2015

Adresselister

Ved behov for kontaktinformasjon til ressurspersoner i palliativt nettverk, ta kontakt med de lokale nettverkslederne:

Nettverksleder Oslo universitetssykehus: Bodil Johanne Inderhaug: bodind@ous-hf.no

Nettverksleder Lovisenberg Diakonale Sykehus: Liv Ida Fuglum Sætre: LivIdaFuglum.Saetre@lds.no

Nettverksleder Diakonhjemmet sykehus: Tone Oraug: Tone.Oraug@diakonsyk.no

​Liste over kreftkoordinatorer i Oslo:​ Kreftkoordinator i Oslo pr 31.05.23 (PDF)

Styrende​ do​kumenter

Revidert kompetanseplan 251018 (PDF)Avtale som regulerer nettverket revidert 2022 (PDF) Avtale som regulerer nettverket revidert 2022 (PDF)

​​Presentasjo​ner ​​​fra fag​dager:​​

Presentasjoner fra foredragsholdere på fagdag i Oslo-nettverket 30. november 2021:

Elias David Lundereng - Samhandling palliasjon (PDF)Trygve Sævareid - Forhåndssamtaler i sykehjem (PDF)Kristine Nordkvelle - Hvilken mat gir best livskvalitet i livets siste (PDF)Torunn Wester - Fagnettverk, utfordringsbildet - Hva ligger foran? (PDF)Inger Fossli - Palliativet nettverk - Historisk tilbakeblikk.pdf

​Aktuelle datoer for kurs/fagdager i Oslo-området 2023:

12. april 2023: Fagdag for ressursykepleienettverket i OUS-sektor:

Kjære ressurssykepleiere i OUS og Diakonhjemmet sektor

Vi ønsker å samle alle ressurssykepleierne i OUS-nettverket for en fagdag med faglig program og sosialt samvær. Fagdagen vil ha et bredt tema, med blant annet overgang fra barn- til voksenpalliasjon, etikk og bruk av SME-modellen, palliasjon til mennesker med demens og palliasjon til pasienter med nyresvikt. Grunnet fravær av arrangment i Diakonhjemmet sektor denne våren, ønskes ressurssykepleiere fra Diakonhjemmet sektor velkommen til OUS-fagdagen. Fagdagen er 12. april 2023 .

Program: Fagdag for palliativ​t nettverk i OUS sektor 12​ (PDF)

Pris: Fagdagen er gratis. Det vil kun bli enkel bevertning i løpet av dagen, så ta med egen lunsj. Det er kort vei til Espresso house og Kiwi for de som ønsker det, ellers er det kafeteria både på kreftsenteret og på søsterhjemmet. 

Påmelding: Innen 7. april 2022. Ønsker du å melde deg på i dag? Send navn og arbeidssted til bodind@ous-hf.no. Påmelding innen 7. april.

25. og 26. april 2023: Kurs i avansert lindrende behandling (Nivå C) for sykepleiere: "Å jobbe kunnskapsbasert og pasientsentrert i palliasjon":

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) har gleden av å invitere til kurs i avansert palliasjon for sykepleiere. Hensikten med kurset er å gi oppdatert kunnskap innen fagområdet, knytte nettverk og å gi inspirasjon til å arbeide med fagutvikling på egen arbeidsplass. Kurset søkes som tellende til Norsk Sykepleierforbund (NSF) for godkjenning som spesialist i klinisk sykepleie/spesialsykepleie.

Målgruppe: Erfarne sykepleiere med aktuell videreutdanning, eller som kan vise til minimum 5 års erfaring fra arbeid med pasienter med behov for lindrende behandling, enten på sykehus, sykehjem eller i hjemmetjenesten.
Sted: Holmen Fjordhotell - Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru
Pris: Kursavgift kr 1 000. Faktura på kursavgift sendes separat. I tillegg kommer utgifter som betales på hotellet:

Helpensjon m/enkeltrom (inkludert dagpakker, overnatting i enkeltrom og middag), kr 2630,- per pers.
Dagpakke 25.-26. april (inkludert middag uten overnatting), kr. 1980,- per pers.
Dagpakke 25. april og 26. april, kr. 1300,- per pers.


Påmelding: 24. februar 2023. Les mer på: Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere 25. – 26. april 2023 - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

7. Juni 2023: Introduksjonskurs for nye ressurssykepleiere i palliativt nettverk.

Vi har gleden å invitere nye ressurssykepleiere til introduksjonskurs. Vi regner med at det blir stor pågang, og på grunn av begrenset antall plasser prioriterer vi denne omgang ikke ledere slik vi pleier. Plassene blir fordelt mellom de tre nettverkene ut ifra størrelse på nettverket. Det vil bli servert lunsj til alle deltakere, og arrangementet er gratis. Temaene for dagen er blant annet ressurssykepleierollen, forankring av nettverket, palliasjon, samhandling, organisering samt klinisk observasjon, kartlegging og behandling av palliative pasieter. 

Program: Introduksjonskurs nye ressurssykepleiere​​​ (PDF)​​​​​​​​​​

Påmelding innen 31.05.23: lifs@lds.no Si i fra ved eventuelle matallergier NB: Begrenset antall plasser – vær raske!

September/oktober 2023: Fagdag i OUS-nettverket: (Kommer mer info)

Vi kommer til å arrangere ny fagdag i OUS-nettverket også denne høsten. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere. Dersom det er noen i nettverket som ønsker å bidra med noe innhold på fagdagen, ta kontakt med Elias Lundereng daellu@ous-hf.no eller Bodil Inderhaug bodind@ous-hf.no. Hold av datoen allerede nå

21. November 2023: Felles fagdag for Oslo-nettverket: (Kommer mer info)

Vi har gleden av å invitere til felles fagdag for Oslo-nettverket. Mer informasjon om fagdagen, program og påmelding kommer i løpet av sommeren. Fagdagen vil bli avholdt på stort auditorium ved VID Høgskole. På programmet vil det blant annet være kulturellt innslag, informasjon om nettverksarbeid, palliasjon til KOLS-pasienter, hvordan møte åndelige og eksistensielle kriser i palliasjon, akuttilstander i palliasjon og hvordan ivareta seg selv som palliativ helsearbeider. 

Hold av datoen allerede nå! 


 

Fant du det du lette etter?