HELSENORGE

Forskningsbiobank for Avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer

Forskningsbiobank for Avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer har flere selvstendige registre tilhørende fagområdene revmatologi, hud, immunologi og infeksjonssykdommer. Informasjon om de tilhørende registrene kan du finne nedenfor.

​Formålet med biobanken

Hovedformålet med etableringen av forskningsbiobank for Avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer er å bruke innsamlet biologisk materiale til forskning i samsvar med gjeldende lovverk. Materialet skal også kunne benyttes til kvalitetssikring innen relevante fagområder.

Målet er å forbedre diagnostikk og behandling av sykdommer innen fagfeltene revmatologi, hudsykdommer, infeksjonssykdommer og klinisk immunologi. I tillegg er måle å kartlegge biologiske faktorer som kan være av betydning for utvikling og forløp av sykdommer.

Organisering og styring

Forskningsbiobank for Avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer (RHI) ved Oslo universitetssykehus forvaltes og driftes av Oslo universitetssykehus ved Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjonsklinikken (KIT).

Forskningsansvarlig er Oslo universitetssykehus ved klinikksjef for KIT Morten Tandberg Eriksen.

Ansvarshavende for forskningsbiobanken er leder ved Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer (RHI), Jorunn Hagen Rønsen.    

Styringsgruppen tar beslutninger som angår bruk og drift.

Styret består av:

  • Overlege Børre Fevang, PhD, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer. (Leder)
  • Overlege Øyvind Palm, dr med, Seksjon for revmatologi.
  • Førsteamanuensis Overlege Kristin Bergersen, PhD, seksjon for hudsykdommer. (Sekretær).

Registre som er knyttet til Biobanken

Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister. Informasjon om registret finner du her - NOSVAR

Dermareg. Kvalitets- og forskningsregister for hudsykdommer. Informasjon om registret finner du her - Dermareg

Søknad om tilgang til humant biologisk materiale fra biobank

Søknad om biologisk materiale fra biobanken gjøres ved forespørsel på mail til styringsgruppens leder Børre Fevang: Boefev@ous-hf.no

Aktive forskningsstudier knyttet til Biobanken

Antisyntetase syndrom

Prosjekttittel: "Clinical characteristics and outcome in the Antisynthetase syndrom" (ASS). Prosjektleder: Øyvind Molberg, professor og overlege ved seksjon for revmatologi. Stipendiat: Helena Andersson, overlege ved Seksjon for revmatologi siden 2006, stipendiat fra des 2013. Tverrsnittsstudie med ASS pasienter og friske kontroller. ASS-kohorten (1994-2013) med 108 pas er en av de største single-center kohorter i verden. Prosjektet søker spesielt svar på graden av lunge-, hjerte- og muskelaffeksjon ved ASS og prognostiske faktorer relatert til dette. I tillegg er der sendt serum og EDTA -blod fra NOSVAR for serologiske og genetiske analyser til flere internasjonale samarbeidsprosjekt. Disputas for PhD avholdt 2017.

ANCA-vaskulitt (GPA/Wegeners graunlomatose, EGPA/Churg Strauss vaskulitt, Mikroskopisk polyangiitt/MPA).

Genetikk ved ANCA assosiert vaskulitt

Prosjekttittel «Identifiering och funktionella studier av genetiska riskfaktorer för ANCAassocierade vaskuliter». Prosjektleder: Johanna Dahlquist, Univeritetet i Uppsala, Sverige. Dette er et genetikk-samarbeidsprosjekt om ANCA assosierte vaskulitter mellom universitetssykehusene i Uppsala, Umeå, Linköping, Lund/Malmö, Karolinska sjukhuset i Solna/Huddinge og seksjon for revmatologi ved Oslo Universitetssykehus. Det ble i januar 2015 sendt 155 prøver fra Biobanken som i løpet av året er analysert ved DNA-sekvensering. Samarbeid med NOSVAR ved overlege Øyvind Palm.

MCTD

NORMCTD

Prosjektleder: Øyvind Molberg, prof.overlege ved seksjon for revmatologi. Stipendiat: Silje Reiseter, lege i spesialisering ved Seksjon for revmatologi ved seksjon for revmatologi. Studien er en tverrsnittsundersøkelse og oppfølgingsstudie av MCTD pasienter bosatt i Norge, og som har deltatt i forskniongsprosjketet «Pumonal Hypertensjon hos norske pasienter med MCTD» Studien skal fokusere på sykdoms- manifestasjoner og sykdomsforløp hosppasietner med MCTD, samt forsøke på å identifisere biokjemiske /immunologiske prediktorer for sykdomsprogresjon hos pasienter med MCTD.

Systemisk sklerose

Biomarkører

Prosjektleder: Øyvind Molberg, prof. og overlege ved seksjon for revmatologi. Stipendiat: Henriette Didriksen, master i molekylærbiologi siden des 2015, stipendiat fra sept 2016 Prosjektet utføres som en biomarkørstudie med materiale fra systemisk sklerose pasienter og friske kontroller. Prosjektet omhandler sammenhengen mellom sykdom, og nivå av den potensielle biomarkøren CCL21 i pasienter med systemisk sklerose og pulmonal hypertensjon. Arbeidet består av tre arbeidsplaner: 1) karakterisering av CCL21 på molekylært nivå, 2) deteksjon og lokalisering av CCL21 i lungevev, og 3) analysering av uttrykk og regulering av CCL21 i menneske myofibroblaster. Serumprøver som inngår i prosjektet er lagret ved NOSVAR biobank, og lungevevsnitt fra transplanterte pasienter blir overført fra UCLA. Avhandlingen beregnes ferdig i 2019.

Cardiopumonale risikofaktorer

Prosjekt tittel: "Identification of novel tools for cardiopulmonary risk prediction in systemic sclerosis". Prosjektleder: Anna-Maria Hoffmann-Vold, lege og post doc. seksjon for revmatologi. Stipendiat: Anders Heiervang Tennøe, lege.

En prospektiv studie av systemisk sklerose(SSc)-pasienter ved seksjon for revmatologi, Rikshospitalet(RH). Hovedarbeidet består i å kartlegge utvikling av SSc-pasienters hjertefunksjon over tid. Arbeidet innebærer reanalyse av tidligere utførte ekkokardiografi-undersøkelser ved RH. Pasientenes første og siste ekko kardiografi vurderes med hensyn på dimensjoner, samt venstre- og høgresidig systolisk og diastolisk funksjon. De fleste av de rundt 350 pasientene er registrert, mens et fåtall er planlagt registrert, i NOSVAR. Pasienter som ikke inkluderes i NOSVAR, vil ekskluderes. Videre innebærer studien karlegging av eventuell sammenheng mellom ulike SSc-relaterte kjemokiner, som CCL-18, og kardiopulmonal organaffeksjon.

CYTOKINER I (Samarbeid med Univ. of California, LA)

Prosjektleder: dr.med Anna-Maria Hoffmann Vold.

Serum på 379 SSc pasienter og 100 kontroller ble sendt fra NOSVAR til UCLA (University of California, Los Angeles) til analyse av 4 paneler med cytokiner og angiogenetiske faktorer med Luminex teknologi. Hovedmålet med dette samarbeidet er å identifisere cytokiner som kan være assosiert med ILD eller PH ved SSc som kan brukes som prediktor for sykdoms progresjon eller dårlig utfall.

CYTOKINER II (Samarbeid med UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES, HÔSPITAL COCHIN, PARIS)

Prosjektleder: dr.med Anna-Maria Hoffmann Vold

Serum av 262 SSc pasienter ble sent fra NOSVAR til Paris for et samarbeids prosjekt med Dr. Allanore og dr. Muriel Elhai som inkluderer både norske og franske SSc pasienter. Sera ble analysert for CCL18, OX40L, KL6 og S-PD. Resultatene ble koblet mot NOSVAR og prediktiv verdi for ILD progresjon blir sammenlignet i begge kohorter.

DISSECT STUDIEN (SLE, Sjøgrens syndrom, Myositt)

Prosjektleder: professor dr.med Øyvind Molberg

Dissect-studien er et Astra Zeneca (AZ)-Scilifelab-nordisk myositt samarbeidsprosjekt under ledelse av Professor Lars Rönnblom ved universitetet i Uppsala. Hensikten er å kartlegge koblingen mellom genetiske variasjon, immunologiske avvik og kliniske symtom ved tre ulike systemiske autoimmune sykdommer;SLE, Sjøgrens syndrom og myositt. Prosjektkoordinator er Johanna Sandling. DNA fra 155 myositt-pasienter fra NOSVAR biobanken ble inkludert i 2015. Serum fra de samme pasientene ble sendt i mai 2016.


Genetiske markører ved systemiske, autoimmune sykdommer.
Uttak høst 2020: 102 EDTA prøver av SLE pasienter sent til Uppsala universitetssykehus for gentyping med Illuminas Global Screening Array.

 Prosjektansvarlig: Øyvind Molberg, OUS, Karoline Lerang, OUS, Lars Rönnblom, Universitetet i Uppsala, Johanna Sandling Universitetet i Uppsala, Dag Leonard,Universitetet i Uppsala

Hidradentitis suppurativa

Notch-signalering og inflammasjon ved hudsykdommen hidradenitis suppurativa studien. Stipendiat: Siri Hansen Stabell.
Prosjektleder: Olav Sundnes, PhD og overlege ved hudavdelingen.

Forskningsprosjektet med mål å karakterisere Notch-signalering og inflammasjon i hud fra pasienter rammet av hidradenitis suppurativa (HS). Genetiske studier på HS-pasienter har påvist mutasjoner i komponenter som er viktig for signalsystemet Notch. Det er ikke tidligere vist at Notch-signalering faktisk er endret hos HS-pasienter, og i dette prosjektet vil en analysere vevsprøver for å forsøke å svare på dette grunnleggende spørsmålet i patogenesen av HS.

Publikasjoner med data fra Biobanken


Antifosfolipid syndrom

Antiphospholipid antibodies are associated with low levels of complement C3 and C4 in patients with systemic lupus erythematosus. Garabet L, Gilboe IM, Mowinckel MC, Flem Jacobsen A, Mollnes TE, Sandset PM, Jacobsen EM. Scand J Immunol. 2016 May 2. doi: 10.1111/sji.12445.

Artritis temporalis (Temporalis arteritt)

A Genome-wide Association Study Identifies Risk Alleles in Plasminogen and P4HA2 Associated with Giant Cell Arteritis. Carmona FD, et al Am J Hum Genet. 2016 Dec 21. pii: S0002-9297(16)30491-8.
 
Influence of the IL17A locus in giant cell arteritis susceptibility. Márquez A, et al. J.Ann Rheum Dis. 2014 Jun 11. pii: annrheumdis-2014-205261. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205261. [Epub ahead of print]
 
A candidate gene approach identifies an IL33 genetic variant as a novel genetic risk factor for GCA. Márquez A, et al. PLoS One. 2014 Nov 19;9(11):e113476.

A Large-Scale Genetic Analysis Reveals a Strong Contribution of the HLA Class II Region to Giant Cell Arteritis Susceptibility. Carmona FD et al, Am J Hum Genet. 2015 Mar 25

Populærvitenskapelig I BestPractice: Kortikosteroid-behandling ved arteritis temporalis –Blir behandlingsregimene fulgt? Palm Ø, Gran JT, Garen T. BestPractice Nr 19, Mai 2014 

Identification of the PTPN22 functional variant R620W as susceptibility genetic factor for giant cell arteritis.Serrano A, Márquez A, et al, Ann Rheum Dis. 2013 Aug 14. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203641.

MCTD (Mixed Connective Tissue Disease, blandet bindevevssykdom).

The HLA profiles of mixed connective tissue disease differ distinctly from the profiles of clinically related connective tissue diseases. Flåm ST, Gunnarsson R, Garen T; Norwegian MCTD Study Group, Lie BA, Molberg O. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar;54
 
Associations between circulating endostatin levels and vascular organ damage in systemic sclerosis and mixed connective tissue disease: an observational Reiseter, S, Molberg, O, Gunnarsson R, Lund MB, Aalokken TM, Aukrust P, Ueland T, Garen T, Brunborg C, Michelsen A, Abraityte A, Hoffmann-Vold AM. Arthritis Res Ther. 2015 Aug 28;17:231. doi: 10.1186/s13075-015-0756-5.
 
Associations between anti-Ro52 antibodies and lung fibrosis in mixed connective tissue disease. Gunnarsson R, El-Hage F, Aaløkken TM, Reiseter S, Lund MB, Garen T; Norwegian MCTD study group, Molberg Ø. Rheumatology (Oxford). 2016 Jan;55(1):103-8. doi: 10.1093/rheumatology/kev300

Myositt

Immune-array Analysis in Sporadic Inclusion Body Myositis Reveals HLA-DRB1 Amino Acid Heterogeneity across the Myositis Spectrum. Rothwell S, Cooper RG, Lundberg IE, Gregersen PK, Hanna MG, Machado PM, Herbert MK, Pruijn GJ, Lilleker JB, Roberts M, Bowes J, Seldin MF, Vencovsky J, Danko K, Limaye V, Selva-O’Callaghan A, Platt H, Molberg Ø, Benveniste O, Radstake TR, Doria A, De Bleecker J, De Paepe B, Gieger C, Meitinger T, Winkelmann J, Amos CI, Ollier WE, Padyukov L, Lee AT, Lamb JA, Chinoy H. Arthritis Rheumatol. 2017 Jan 13. doi: 10.1002/art.40045

Dense genotyping of immune-related loci in idiopathic inflammatory myopathies confirms HLA alleles as the strongest genetic risk factor and suggests different genetic background for major clinical subgroups. Rothwell S, et al; Myositis Genetics Consortium.Ann Rheum Dis. 2015 Sep 11. pii: annrheumdis-2015-208119. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208119.

Sjøgrens syndrom

Endostatin is higher and associated with pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome. Øyvind Palm, Thor Ueland, Torhild Garen, Annika E. Michelsen, Silje Reiseter, Pål Aukrust, Trond Mogens Aaløkken, Øyvind Molberg, Clin Exp Rheumatol, 2016

Systemisk sklerose (Systemisk sklerodermi)

Stromelysin-2 (MMP-10), a novel mediator of vascular remodeling underlying pulmonary hypertension associated with systemic sclerosis. Avouac J, Guignabert C, Hoffmann-Vold AM, Ruiz B, Dorfmuller P, Pezet S, Amar O, Tu L, Van Wassenhove J, Sadoine J, Launay D, Elhai M, Cauvet A, Subramaniam A, Resnick R, Hachulla E, Molberg Ø, Kahan A, Humbert M, Allanore Y.Arthritis Rheumatol. 2017 Aug 13. doi: 10.1002/art.40229.
 
Cardiopulmonary Disease Development in Anti-RNA Polymerase III-positive Systemic Sclerosis: Comparative Analyses from an Unselected, Prospective Patient Cohort.Hoffmann-Vold AM, Midtvedt Ø, Tennøe AH, Garen T, Lund MB, Aaløkken TM, Andreassen AK, Elhage F, Brunborg C, Taraldsrud E, Molberg Ø.J Rheumatol. 2017 Jan 15. pii: jrheum.160867. doi: 10.3899/jrheum.160867. [Epub ahead of print]

Cross-disease Meta-analysis of Genome-wide Association Studies for Systemic Sclerosis and Rheumatoid Arthritis Reveals IRF4 as a New Common Susceptibility Locus. López-Isac E, et al. Arthritis Rheumatol. 2016Apr 25. doi: 10.1002/art.39730. [Epub ahead of print]
 
High level of chemokine CCL18 is associated with pulmonary function deterioration, lung fibrosis progression and reduced survival in Systemic Sclerosis.Hoffmann-Vold AM, Tennøe AH, Garen T, Midtvedt Ø, Abraityte A, Aaløkken TM, Lund MB, Brunborg C, Aukrust P, Ueland T, Molberg Ø. Chest. 2016 Mar 18. pii: S0012-3692(16)41642-9. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.004. [Epub ahead of print]
 
Implication of IL-2/IL-21 region in systemic sclerosis genetic susceptibility.Diaz-Gallo LM, et al. Ann Rheum Dis. 2013 Jul;72(7):1233-8. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202357. Epub 2012 Nov 21
 
Confirmation of TNIP1 but not RHOB and PSORS1C1 as systemic sclerosis risk factors in a large independent replication study.Bossini-Castillo L, et al AM Hoffmann-Vold medforfatter,Ann Rheum Dis 2013;72:602-607 doi:10.1136/annrheumdis-2012-201888
 
A multicenter study confirms CD226 gene association with systemic sclerosis-related pulmonary fibrosis. Bossini-Castillo L, AM Hoffmann-Vold medforfatter. Rheumatology (Oxford). 2011 Nov;50(11):1976-81.

Influence of the IL6 Gene in Susceptibility to Systemic Sclerosis. Cénit MC, et al, J Rheumatol. 2012 Oct 1
 
KCNA5 gene is not confirmed as a systemic sclerosis-related pulmonary arterial hypertension genetic susceptibility factor. Bossini-Castillo L, et al .. Arthritis Res Ther. 2012;14:R

Immunochip analysis identifies multiple susceptibility loci for systemic sclerosis. Mayes MD, Bossini-Castillo L et al. Am J Hum Genet. 2014;94:47-61. doi: 10.1016/j.ajhg.2013.12.002

Association of a non-synonymous functional variant of the ITGAM gene with systemic sclerosis.; Carmona FD, Ann Rheum Dis. 2011 Nov
 
Identification of novel genetic markers associated with clinical phenotypes of systemic sclerosis through a genome-wide association strategy. Gorlova O. . PLoS Genet. 2011 Jul; 7(7)
 
The autoimmune disease-associated IL2RA locus is involved in the clinical manifestations of systemic sclerosis. Martin JE et al. Genes Immun. 2011 Oct 20.
 
Confirmation of association of the macrophage migration inhibitory factor gene with systemic sclerosis in a large European population. Bossini-Castillo L et al. Rheumatology (Oxford). 2011 Nov.
 
A GWAS follow-up study reveals the association of the IL12RB2 gene with systemic sclerosis in Caucasian populations. Bossini-Castillo L et al. Hum Mol Genet. 2011 Nov 29.

A replication study confirms the association of TNFSF4 (OX40L) polymorphisms with systemic sclerosis in a large European cohort.; Bossini-Castillo L et al. Ann Rheum Dis. 2010 Dec 27.
 
Genome-wide association study of systemic sclerosis identifies CD247 as a new susceptibility locus. Radstake TR et al. Nat Genet. 2010 May; 42(5):426-9. Epub 2010 Apr 11.

Årsrapporter

Årsrapport_FBI_RHI_2019_final (PDF)

Årsrapport_FBI_RHI_2020 (PDF)

Årsrapport_FBI_RHI_2021_final (PDF)

Fant du det du lette etter?