Register for Radikal prostatektomi

Register for Radikal Prostatektomi ved Avdeling for urologi (RP-registeret) ble etablert i 2004. Hensikten med registeret er å bidra til å sikre høy kvalitet på disse operasjonene.

Om registeret

Registeret inneholder «harde» kreftdata, slik som opplysninger om kreftens utbredelse, vekstmønster, PSA-verdi og om selve gjennomføringen av operasjonen (tidsbruk, teknikk, blødning, evt. komplikasjoner osv.). Dessuten er det samlet data om funksjoner hos pasientene som vi vet kan bli påvirket av operasjonen. Dette gjelder først og fremst ereksjonsforhold og urinkontroll, men vi registrerer også data om andre forhold som kan ha betydning for dagligliv og livskvalitet. Opplysningene innhentes dels gjennom direkte spørsmål til pasientene, dels gjennom spørreskjemaer før operasjonen og 3, 12 og 36 måneder etter operasjonen. Spørreskjemaene er utformet i tråd med internasjonale retningslinjer, slik at våre resultater kan sammenlignes direkte med resultatene fra utenlandske sentra.

Registeret har status som forskningsregister, med krav om aktivt samtykke for alle som inkluderes. Det er godkjent av etisk komité og personvernombud, og datainnsamling og håndtering følger deres retningslinjer. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne bruke dataene utenfor OUS og sammenlikne med andre institusjoner, og for at vi skal kunne bruke dataene til publikasjoner i fagtidsskrifter. Dataene lagres avidentifisert, dvs. at man må ha tilgang til en kodenøkkel for å identifisere enkeltpasienter. Det er bare noen få autoriserte personer knyttet til registeret som har tilgang til kodenøkkelen. Publikasjoner vil være basert statistikk-data, uten at det er mulig å spore noen opplysninger tilbake til enkeltindivider. Det er veldig få pasienter som finner grunn til å reservere seg mot å bli inkludert i dette registeret. Å være med i registeret innebærer ingen ulemper eller tilleggsbelastning, og innsamlede data blir lagret 100 % trygt (det går også å være med i registeret uten å fylle ut spørreskjemaer). God oppslutning blant pasientene som opereres, og mest mulig komplette data, er en forutsetning for å kunne få et korrekt bilde av kvaliteten på operasjonene, og for å kunne foreta korreksjoner og forbedringer der det er nødvendig.

Registerets sammensetning

Øyvind Modalsli Avdelingsleder, Avdeling for urologi
Lars Magne Eri Registerleder
Viktor Berge Registerleder
Anne Klara Sørbø Studiesykepleier
Marianne Gårderhagen Kodeansvarlig
Monica Skoglund Bratlie Kodeansvarlig

Prostatakreft

Radikal prostatektomi ved Oslo universitetssykehus

Vi har på Oslo Universitetssykehus (OUS) en 50-årig tradisjon med operasjon for prostatakreft (radikal prostatektomi, RP). Vi opererer nå ca.500 i året, fordelt mellom Aker sykehus og Radiumhospitalet. Dette representerer ca.40 % av operasjonsbehovet i Norge. Vi fikk den første operasjonsroboten i 2004, og fra 2007 er alle disse operasjonene blitt foretatt laparoskopisk (kikkehull) og robot-assistert. Roboten holder instrumentene, mens kirurgen styrer roboten ved å følge med på en tredimensjonal og forstørret videooverføring. Selv om robot ikke er noen absolutt forutsetning for å få gode resultater ved kreftkirurgi på prostata, gir robot fordeler ved at den eliminerer skjelving og uro i bevegelsene, og man kommer bedre til i trange rom. Ved OUS utføres disse operasjonen for tiden kun av 5 dedikerte og erfarne kirurger. Ved dette inngrepet er det utvilsomt nødvendig å gjøre mange operasjoner for å oppnå gode resultater. Målsettingen er at man i alle tilfeller der det er mulig, får fjernet kreften fullstendig, med bevart potens og kontinens.

Prostatabiobanken

Oslo universitetssykehus (OUS) har landets største urologiske avdeling. OUS har derfor et særlig ansvar for å påse at klinisk informasjon og biologisk materiale benyttes til å fremhente kunnskap som kommer pasientene til gode på sikt. RP-registeret er knyttet til Prostatabiobanken som er lokalisert til Radiumhospitalet, der vev, urin- og blodprøver, er lagret i nedfrosset form.

Register og biobank er underlagt «Register og biobank for urologiske sykdommer» (REK 2013/1713), som er det navnet pasienten møter når han undertegner samtykkeskjemaet. Det biologiske materialet og tilhørende informasjon er tilgjengelig for alle som forsker på prostatakreft og blir forvaltet av et styre bestående av representanter fra Avdeling for urologi, Avdeling for patologi og «gruppe for urologisk molekylærbiologi» ved institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Leder av fagrådet for Prostatabiobanken er professor Kristin Austlid Taskén, Insiutt for kreftforskning, Ullernschaussen 70, 0379 Oslo.

Bortsett fra at det tappes to ekstra blodprøveglass uten ekstra stikk, er materialet som samles i biobanken overskuddsmateriale som uansett blir tatt i forbindelse med diagnostikk og behandling. Ved å sammenstille opplysningene fra registeret med vevsmaterialet, har vi grunnlag for forskning som kan bidra til økt kunnskap om årsaker til prostatakreft. Dette kan benyttes til å forebygge sykdommen og til å bedre diagnostikk og behandling.

Ikke minst er det behov for å finne bedre såkalte biomarkører, basert på biologisk materiale fra enkeltpasienter før behandling, slik at man kan skille mellom aggressiv og mindre aggressiv prostatakreft. Dette kan brukes til å «skreddersy» behandlingen for enkeltpasienter.

Les mer om Prostatabiobanken

Eksempler på publikasjoner der register for radikal prostektomi er brukt


Wang L, Skotland T, Berge V, Sandvig K, Llorente A. Exosomal proteins as prostate cancer biomarkers in urine: From mass spectrometry discovery to immunoassay-based validation. European Journal of Pharmacological Science (2017) 98:80-85

Skotland T, Ekroos K, Kauhanen D, Simolin H, Seierstad T, Berge V, Sandvig K, Llorente A. Molecular lipid species in urinary exosomes as potential prostate cancer biomarkers. European Journal of Cancer (2017) 70:122-132

Fosså SD, Storås AH, Steinsvik EA, Myklebust TA, Eri LM, Loge JH, Dahl AA. Psychometric testing of the Norwegian version of the Expanded Prostate Cancer Index Composite 26-item version (EPIC-26). Scandinavian Journal of Urology (2016) 50(4):280-5

Moen LV, Ramberg H, Zhao S, Grytli HH, Sveen A, Berge V, Skotheim RI, Taskén KA, Skålhegg BS. Observed correlation between the expression levels of catalytic subunit, Cβ2, of cyclic adenosine monophosphate-dependent protein kinase and prostate cancer aggressiveness. Urological Oncology (2016) pii: S1078-1439(16)30307-6.

Paur I, Lilleby W, Bøhn SK, Hulander E, Klein W, Vlatkovic L, Axcrona K, Bolstad N, Bjøro T, Laake P, Taskén KA, Svindland A, Eri LM, Brennhovd B, Fosså SD, Smeland S, Karlsen AS. Tomato-based randomized controlled trial in prostate cancer patients: effect on PSA. Clinical Nutrition (2016) pii: S0261-5614(16)30147-9.

Ramberg H, Grytli HH, Nygård S, Wang W, Ögren O, Zhao S, Løvf M, Katz B, Skotheim RI, Bjartell A, Eri LM, Berge V, Svindland A, Taskén KA. PBX3 is a putative biomarker of aggressive Prostate Cancer. International Journal of Cancer (2016) 139(8):1810-20.

Øverbye A, Skotland T, Koehler CJ, Thiede B, Seierstad T, Berge V, Sandvig K, Llorente A. Identification of prostate cancer biomarkers in urinary exosomes. Oncotarget (2015) 6(30):30357-76

Itkonen HM, Minner S, Guldvik IJ, Sandmann MJ, Tsourlakis MC, Berge V, Svindland A, Schlomm T, Mills IG. O-GlcNAc transferase integrates metabolic pathways to regulate the stability of c-MYC in human prostate cancer cells. Cancer Research (2013) 73(16):5277-87

Berge V, Berg RE, Hoff JR, Wessel N, Diep LM, Karlsen SJ, Eri LM. A prospective study of transition from laparoscopic to robot-assisted radical prostatectomy: quality of life outcomes after 36-month follow-up. Urology (2013) 81(4):781-6

Berge V, Berg RE, Hoff JR, Wessel N, Svindland A, Karlsen SJ, Eri LM. Five-year progression-free survival in 577 patients operated on with laparoscopic radical prostatectomy for localized prostate cancer. Scandinavian Journal Urology and Nephrology (2012) 46(1):8-13

Lazarevic B, Hammarström C, Yang J, Ramberg H, Diep LM, Karlsen SJ, Kucuk O, Saatcioglu F, Taskèn KA, Svindland A. The effects of short-term genistein intervention on prostate biomarker expression in patients with localised prostate cancer before radical prostatectomy. British Journal of Nutrition (2012) 108(12):2138-47

Lazarevic B, Boezelijn G, Diep LM, Kvernrod K, Ogren O, Ramberg H, Moen A, Wessel N, Berg RE, Egge-Jacobsen W, Hammarstrom C, Svindland A, Kucuk O, Saatcioglu F, Taskèn KA, Karlsen SJ. Efficacy and safety of genistein treatment in patients with localized prostate cancer prior to radical prostatectomy: A randomized, placebo-controlled, double-blind phase 2 clinical trial. Nutrition and Cancer (2011) 63(6):889-98 

Kvissel AK, Ramberg H, Eide T, Svindland A, Skålhegg BS and Taskén KA. Regulation of Protein kinase A subunits in prostatic cells and up-regulation of the Cβ2 subunit of PK A in prostate cancer. Cellular Signalling (2007) 19(2):401-9

Korkmaz CG, Korkmaz KS, Kurys P, Elbi C, Wang L, Klokk TI, Hammarstrom C, Troen G, Svindland A, Hager GL, Saatcioglu F. Molecular cloning and characterization of STAMP2, an androgen-regulated six transmembrane protein that is overexpressed in prostate cancer. Oncogene (2005) 24(31):4934-45

Eksempler på pågående prosjekter

 

• Betydning av robotteknikk for postoperative komplikasjoner ved radikal prostatektomi, (OUS 2015/11355, REK 2015/992)


• Prostatacancer; Aktiv oppfølging og eventuell senere behandling («PRIAS») (OUS 2013/11110, REK 2008/13292)


• Undersøkelse av livskvalitet etter behandling av prostatakreft med HIFU (OUS 2013/8043, REK 2013/712b)


• Vannlatning og erektil funksjon etter laparoskopisk prostatektomi; doktors vurdering sammenliknet med pasientvurdering (OUS 2013/14291, REK 2013/1562)


• PSA-residiv etter robotassistert radikal prostatektomi (OUS 2014/2229, REK 2013/2321)
Identification of biomarkers discriminating lethal and indolent prostate cancer (REK 2009/1028 and 2016/2295)


• Salvage pelvic lymph node dissection in prostate cancer patients with recurrence after radical prostatectomy. 

Abstrakter i 2016


MRI prior to radical prostatectomy, why bother? Rud E, Ottosson F, Hirschberg T, Flatabø T, Wessel N, Vlatkovic L, Baco E. Kirurgisk Høstmøte 2016

Komplikasjoner ved 1081 robot-assisterte og 544 laparoskopiske radikal prostatektomier i tidsrommet 2003 til 2012 ved OUS, Aker. Johnson I, Eri LM, Ottosson F, Wessel N, Berg RE, Hoff JR, Berge V. Kirurgisk Høstmøte 2016

Salvage robot glandeltoalette ved lymfeknutemetastaser etter radikal prostatektomi. Hoff JR, Brennhovd B, Berge V. Kirurgisk Høstmøte 2016

Salvage RALP at Oslo University Hospital, Radiumhospitalet. Hoff JR, Brennhovd B, Berge V. Kirurgisk Høstmøte 2016

Progresjonsfri overlevelse hos 1138 pasienter med cancer prostata operert med robotassistert laparoskopisk radikal prostatektomi i perioden 2007-2012. Ottosson F1, Eri LM1, Hoff JR1, Berg RE1, Wessel N1, Svindland A2, Diep LM3, Berge V. Kirurgisk Høstmøte 2016

Erectile function and sexual activity 12 months after robot assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP). Berge V, Diep LM, Berentsen M, Karlsen SJ, Eri LM. Abstract på SiU kongressen i Buenos Aires, 20.-23.oktober 2016

Fant du det du lette etter?