YATEP - The youth addiction treatment evaluation project

Formålet med det tematiske forskningsregisteret Youth Addiction Treatment Evaluation Project (YATEP) er å være et grunnlag for forskning som kan måle effekt, kost-nytte og prosess i og etter behandling av rusavhengige i spesialisthelsetjenesten.

​YATEP er organisert under Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Oslo Universitetssykehus HF, og ble utviklet for å øke evidensbasert kunnskap om behandling av rusavhengighet. Forskningen er klinikknær, tverrfaglig, og etterstreber brukermedvirkning. Sammen med pasientene evaluerer vi behandlingen vi utfører, og vi forbedrer praksis i samsvar med vurderingene. Samtidig bidrar vi inn i den internasjonale fagutviklingen gjennom publisering av våre forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, i media og på konferanser.

Deltagelse i registeret er frivillig og basert på informert samtykke. Delstudier som benytter registeret må først være fremlagt og godkjent av regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). De som ønsker å delta under og etter behandlingen bli intervjuet og bedt om å fylle ut ulike skjemaer for å evaluere behandlingen samt egen situasjon. Under behandling blir det spurt om humør, motivasjon, personlighetsfungering og selvfølelse. Disse spørreskjemaene blir besvart elektronisk, fordi det da blir enklere å organisere og analysere informasjonen fra mange deltagere samtidig. Denne informasjonen blir registrert og behandlet av et system som blir levert av Checkware, et firma basert i Trondheim. Etter behandling kan deltagerne bli kontaktet og forespurt om de ønsker å delta i en oppfølgings-undersøkelse etter behandling. Kunnskap om hvordan det går etter behandling er viktig for å kunne si noe om kvaliteten av behandlingen. De som ønsker å delta blir bedt om å fylle ut spørreskjema på papir, der de blir spurt om yrkesstatus, bo-situasjon, aktivitet, rusmiddelbruk, fysisk og psykisk helse, samt hva de mener om behandlingen de mottok på Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung. Registeret kan også hente data fra pasientjournal og nevropsykologisk utredning, samt at det i fremtiden kan bli aktuelt å søke om registerkobling med for eksempel dødsårsaksregisteret.

Kontakt

Leder for registeret: Espen Walderhaug
Telefon: 220 29302
E-post: espwal@ous-hf.no

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Godkjente studier som benytter registeret

Nevropsykologiske funksjoner og behandlingsforløp hos rusavhengige pasienter.

Studien er godkjent av:
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnummer: 2015/906
Personvernombudet (PVO), saksnummer: 2015/11288

Databehandleransvarlig: Oslo Universitetssykehus HF

Prosjektleder: Espen Walderhaug
Telefon: 220 29302
E-post: espwal@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Mer om prosjektet.


Hesteassistert terapi for unge rusavhengige.

Studien er godkjent av:
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnummer: 2011/1642
Personvernombudet (PVO), saksnummer: 2011/7555

Databehandleransvarlig: Oslo Universitetssykehus HF

Prosjektleder: Espen Walderhaug
Telefon: 220 29302
E-post: espwal@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Mer om prosjektet.


Frafallsforebygging for unge rusavhengige pasienter.


Studien er godkjent av:
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnummer: 2011/1745
Personvernombudet (PVO), saksnummer: 2013/11473

Databehandleransvarlig: Oslo Universitetssykehus

Prosjektleder: Espen Arnevik
Telefon: 41 20 98 98
E-post: ESARNE@ous-hf.no
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Mer om prosjektet.