Personvernombudet

Nedenfor finner du informasjon om hvilke oppgaver personvernobudet blant annet har ved Oslo universitetssykehus.

Personvernombudets oppgaver

 • påse at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet,og at meldingen inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger,
 • føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over
  behandlingene,
 • påse at dataansvarlig (sykehuset) har et system for internkontroll som tilfredstiller forordning (EU) 2016/679)
 • bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om
  behandling av personopplysninger,
 • påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig (administrerende direktør),
 • gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker,
 • holde seg orientert om utviklingen innen personvern,
 • gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av
  personopplysninger og reglene for dette.


Fant du det du lette etter?