HELSENORGE

Pulmonal hypertensjon

Genpanel for pulmonal hypertensjon kan benyttes ved utredning av primær/idiopatisk pulmonal hypertensjon. Genpanelet bør ikke rekvireres ved venstresidig hjertesykdom, lungesykdom/hypoksemi eller annen sannsynlig bakenforliggende sykdom, inkludert eksempelvis myeloproliferativ sykdom, sarkoidose, vaskulitt, nevrofibromatose type 1, HIV, sigdcelleanemi.

​Gjeldende versjon:
Pulmonal hypertensjon v02 (pdf)