Amerikansk-norsk samarbeid om å måle feedback på behandling

– Norge har kultur og lovverk som støtter opp under bruk av feedbackverktøy, sier Barry Duncan. Verktøy som årlig brukes av 200.000 pasienter er i stor grad utviklet ved hjelp av norske erfaringer.
- Feedback fikk et boost med nettbrettet, sier terapeuten og forskeren som har viet et yrkesliv til å gi pasienter redskap til å melde tilbake på terapien.

Psykologen Barry L. Duncan (PhD) har viet nesten et helt yrkesliv til å utvikle feedback-systemer til bruk i terapi. Det startet i hans egen praksis som terapeut og veileder i Palm Beach i Florida på slutten av 90-tallet.

– Jeg ble opptatt av hvordan vi både i rusbehandling og familieterapi patroniserte pasienter framfor å møte dem på like fot, forteller han. – Både studentene mine og jeg så behovet for systemer for å fremme brukerens stemme i terapi. Samt tjenester som retter seg etter tilbakemeldingene som kommer.  

Tallfester opplevelser

Da Duncan kastet seg over utfordringen med å utvikle kunnskapsbaserte feedback-systemer, var ikke klinikere ukjente med å benytte ulike spørreskjemaer for å måle feedback på tilbudene. Hvilke som tjente formålet best var det imidlertid få som kunne si, og effektene av slike målinger var ikke vitenskapelig belagt.

Resultatet ble at han samlet erfaringene med å gi spørreskjemaer til pasientene, der de etter samtalene gir tallskårer på tema som for eksempel relasjonen til terapeuten, mål og tema i samtalen, tilnærmingen som blir brukt og i hvilken grad de har følelse å være på rett vei.

Ville virkeliggjøre pasientrettighetene

De første Duncan samarbeidet med om å prøve ut skjemaer, var barne-, ungdoms- og familiepsykiatrien i Norge, og siden rusbehandlingsenhetene ved Borgestadklinikken.
– Da Pasientrettighetsloven kom i 1999 var Norge det første landet i verden som lovfester pasientrettighetene. Mange behandlere ga uttrykk for egalitære holdninger, og var opptatt av at brukermedvirkning skulle bli virkelighet; ikke bare være honnørord, husker han. 

Dokumentert klinisk nytte

I 2003 begynte arbeidet der Duncan sammen med forskerkolleger validerte verktøyene Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) for bruk på ulike pasientgrupper  i og utenfor USA[1]. Mellom 2007 og 2009 ble det gjennomført store undersøkelser  det utvalg som prøvde ut verktøyene ble sammenliknet med ellers like grupper som fikk standard rammer for behandlingen. Den første var et norsk utvalg som ga respons på parterapi, der Duncan samarbeidet med Morten Anker og Jacqueline Sparks. [2] 

Vil du vite mer om SRS/ ORS: Ta e-læringskurs
I 2009 kunne Duncan og forskerkollegene slå fast at bruken av feedbackmålinger hadde klinisk nytteverdi:  
– Et funn som har stått seg gjennom flere nye uavhengige studier, er at personer som benytter seg av SRS eller andre såkalte PCOMS[3] har en 3,5 ganger større sannsynlighet for å oppnå framgang i behandlingen, sier han. I tillegg er det bevist at behandlingstiden er kortere og drop-outraten redusert med minst 25 prosent sammenliknet med grupper som ikke gir systematisk feedback.   

Populært blant yngre behandlere

I dag anslår Barry Duncan at 30 prosent av behandlerne i USA benytter PCOMS. Etter hans syn er det altfor lite.  
– Hva bunner skepsisen i?
– En holdning hos helsepersonell kan f eks være at «det er ikke min stil» eller «jeg liker ikke tall». Slike holdninger forekommer mest blant eldre terapeuter. Unge terapeuter bruker det stadig mer. Alder er nok en fremmer i seg selv, men også at «outcome managament» blir en mer sentral del av utdanningene av helsefagarbeidere. 
– Argumenter som vinner styrke er at PCOMS gjør behandlingen mer effektiv og målrettet, med mindre drop-out, i tillegg til å involvere og priviligere brukere. 

Når bredere ut

I den videre forskningen har Duncan og kolleger prøvd ut SRS/ORS på en rekke kliniske målgrupper, blant annet i rusbehandling[4].

Ett sentralt mål med feedback-målinger er ifølge Duncan at behandlerne skal bli modigere.
– Når pasientene hjelper oss på sporet ved hjelp av feedbackmålinger, kan det være lettere å bevege seg utenfor komfortsonen, og blant annet bredde ut tilbudene så det når pasienter som vi til å begynne med ikke trodde at vi kunne nå.
– Feedback kan virke strukturerende på behandlingen; det er noe enkelte brukergrupper har veldig nytte av.  For andre hard-to-reach-grupper kan det nytte at vi ved hjelp av målinger finner tidspunkter der det er funksjonelt å møtes.

Brukes også i behandling uten samtykke

Senere effektstudier inkluderer behandling i regi av straffeapparatet.
– I slike utvalg er pasientenes ønske om og behov for medvirkning ekstra viktig å ta hensyn til, sier Duncan. – Deltakere i programmer for promilledømte har for eksempel profittert sterkt på mulighetene for å gi systematisk feedback.   

Populariteten blant pasienter og brukere gjorde et stort hopp da det ble mulig å svare på spørreskjemaene ved hjelp av nettbrett. Nå er 1,5 millioner inne i basen: 200.000 er årlige brukere.


Fakta om Barry Duncan

  • Amerikansk terapeut og forsker
  • Har vært med på å utvikle Outcome Rating Scale (ORS), Session Rating Scale (SRS), Child ORS og Child SRS med formål å gi kundens tilbakemeldinger på tjenester, og dermed muliggjøre mer effektiv og skreddersydde tjenester basert på pasientens preferanser.
  • Har skrevet flere bøker blant dem Become a better therapist (2010) (norsk utgave: Bli en bedre terapeut (2012)
  • Har samarbeidet med Borgestadklinikken og nå Nasjonal kompetansetjeneste TSB om trening i bruk av feedbackmålinger, senest 5. -8.sept. 2017
  •  Les mer: The heart and soul of change https://heartandsoulofchange.com/

 


 [1] ) Duncan, Barry m fl (2003): The Session Rating Scale: Preliminary Psychometric Properties of a "Working" Alliance MeasureJournal of Brief Therapy, Volume 3, Number 1

[2] ) Anker, M. G., Duncan, B. L., & Sparks, J. A. (2009). Using client feedback to improve couple therapy outcomes: A randomized clinical trial in a naturalistic setting. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(4), 693-704. doi:10.1037/a0016062

[3] Partners for Change Outcome Management System

[4] Schuman DL, Slone NC, Reese RJ, Duncan B (2015): Efficacy of client feedback in group psychotherapy with soldiers referred for substance abuse treatment. Psychother Res. 2015; 25(4):396-407