Medvirkning knyttet til planlegging av nybygg på Aker og Gaustad

Ansatte og brukerrepresentanter har viktige stemmer inn i planleggingen av nye bygg på Aker og Gaustad. Til sammen 350 personer er med i fokusgrupper for å bidra til en best mulig utbyggingsløsning for de to sykehusene.

Bilde av lapper i mange farger på en tavle

​Medvirkning er en viktig del av prosjektorganiseringen i de to prosjektene. Oslo universitetssykehus har derfor etablert et opplegg for medvirkning og oppfølging i konseptfasen gjennom fokusgrupper. Formålet er «å sikre en god forankring av løsninger, arbeid med utvikling av konsepter og tilhørende driftsmodeller og driftseffektivisering. Medvirkningsprosessen skal involvere ansatte, brukere, ansattes organisasjoner og vernetjenesten slik at Helse Sør-Øst RHF sine prinsipper for medvirkning blir ivaretatt» heter det i prosjektmandatet for konseptfasen.

Gjennom fire møteserier før sommeren skal fokusgruppene blant annet beskrive den framtidige virksomheten. De skal avklare nærhet mellom funksjoner og pasientflyt, prinsipper for logistikk, funksjonsområder og driftskonsepter, samt medvirke i utvikling av alternative utbyggingsløsninger. Etter sommeren vil fokusgruppene medvirke i utforming av skisseprosjekt for henholdsvis Aker og Gaustad.

Formålet med konseptfasene er å utrede og framskaffe et godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av utbyggingsløsninger.

- I løpet av de to første møteseriene er det lagt ned et betydelig arbeid fra fokusgruppene og engasjementet er stort. Arbeidet i fokusgruppene inngår i grunnlaget for arkitekt og rådgivers arbeid med utforming av utbygningsalternativ, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Fokusgrupper

Felles fokusgrupper for Aker og Gaustad


1. Medisin og kirurgi, døgnplasser
2. Psykiske helse og TSB
3. Akuttfunksjoner inkludert akuttmottak, traume og beredskap
4. Poliklinikk og dagbehandling
5. Medisinsk service
6. Ikke-medisinsk service
7. Universitet, undervisning og forskning
8. Operasjon, intensiv, postoperativ og overvåkning

 

Tverrgående grupper     

1. Teknisk drift og sikkerhet    
2. Logistikk
3. Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
4. IKT