Team Registerstøtte

Team registerstøtte består av en teamleder, registerrådgivere og en rekke IT-utviklere. Teamet har en bred tverrfaglig og høyt spesialisert kompetanse innen registerfeltet, herunder formalisering/planleging av registre, oppstart og utvikling av registre (inklusivt konvertering av gamle registre fra ikke godkjente IT systemer), samt praktisk og teknisk drift av registre. Vi tilbyr utvikling av skreddersydde registre utviklet i den OUS godkjente IT løsningen Medinsight. 

Team registerstøtte har erfaringsbasert kompetanse innen:

 • Planlegging, formalisering, etablering og drift av registre

 • Rådgivning vedrørende valg IT-løsninger for innsamling av helsedata (registerløsninger).

 • Rådgivning vedrørende design og kvalitetssikring av IT-løsninger for innsamling av Helsedata (registerløsninger) samt utvikling av skreddersydde registerløsninger i Medinsight.

 • Rådgivning ved utarbeidelser av samtykker.

 • Råd ved utarbeidelse av registerprotokoll og vedtekter for kvalitets- og helseregistre.

 • Råd om praktiske- og administrative arbeidsrutiner registerdrift.

 • Datauttrekk- og kvalitetssikring av helsedata.

 • Kurs innen dataprosessering/tilrettelegging av data for analyser.

 • Råd ved problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler).

 • Holder jevnlig kurs og foredrag innen registerfeltet.

Les mer om

Planlegging

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være klarklart allerede på planleggingsstadiet innen man søker om formalisering av et helseforskningsprosjekt (REK) eller et kvalitets-/forskningsregister (helseregister):

 • Vurdere behov og formål (forskning, kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, rapportering). 
 • Vurdere output (hva skal måles og hvilke analyser er aktuelle).
 • Vurdering av dataflyten i prosjektet/registeret, herunder design og innhold i skjema/CFR'er.
 • Vurdering av ressursbehov i registeret.
 • Utarbeidelse av registerprotokoll.
 • Utforme vedtekter for kvalitetsregistre/helseregistre. Malen er opprinnelig for nasjonale registre - men er relevant for ikke nasjonale registre også.
 • Søke midler til etablering av et kvalitetsregister.
 • Behøver du bistand i forhold til et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister så kontakt SKDE Sør-Øst på e-post: fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no.

​​​

Oppstart og driftsfase

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass innen man starter opp og går inn i driftsfasen i et helseforskningsprosjekt eller et kvalitets-/forskningsregister.

 • Rådgivning omkring funksjonalitet og egnethet av godkjente registerløsninger opp mot det aktuelle forskningsprosjekt/register basert.
 • Rådgiving ved design og oppsett av IT-løsning (registerløsning) for innsamling av helsedata.
 • Rådgivning ved testing og kvalitetssikring av registerløsing (kontroll av data inn og data ut).
 • Rådgivning ved utarbeidelse av rutiner for dataregistrering, pågående kvalitetssikring av data, samt administrative rutiner.
 • Råd ved utarbeidelse av oversikt over sporing av alle utleverte datafiler fra et forsknings- og/eller kvalitetsregister.

 

Datauttrekk og kobling

Registerstøtte kan bistå med informasjon og rådgivning i forhold til viktige punkter som bør være på plass ved data-uttrekk og kobling av datafiler. Vi kan i tillegg bistå med råd ved problemløsning der man har problemer med databaser og datafiler.

 • Utarbeide rutiner for hvordan andre kan få tilgang til registerdata.
 • Utarbeide rutiner for hvordan det gjennomføres datauttrekk fra databasen.
 • Tilegne seg nødvendig kompetanse på gjennomføring av datauttrekk og kvalitetssikring av data.
 • Ved kobling av registerdata med andre datakilder så bør det lages en koblingsplan.
 • Tilegne seg kompetanse innen datafilkobling
 • Teknisk rådgivning/bistand ved problemer med databaser og datafiler.

Data prosessering/tilrettelegging av data for analyse

Registerstøtte holder jevnlig introduksjonskurs samt gir rådgivning innen dataprosessering i forbindelse med tilrettelegging av data for statistiske analyser:

 • Konvertering av datafiltype innen import til SPSS (CSV, Excel, txt…).
 • Eksport av data fra SPSS til STATA og SAS og omvendt.
 • Import av ulike datafil typer til SPSS, med og uten bruk av Import Wizard (Excel og SCV).
 • Kvalitetssikring av datafiler.
 • Kobling av flere datafiler.
 • Restrukturering av datafiler.
 • Seleksjon av et datautvalg med betingelser.
 • Konvertering av variabler (string til numerisk og omvendt, string eller numerisk til datoformat).
 • Re-koding av variabler (kode inn i samme variabel eller til en ny variabel).
 • Jobbe med datovariabler (endre datoformater, regne ut liggetid m.m.).
 • Trekke ut deler av en verdi fra en variabel og legge verdien i en ny variabel.
 • Slå sammen innholdet fra flere variabler og lage en ny variabel basert på innholdet (CONCAT) .
 • Regne med variabler. Addisjon og subtraksjons m.m.

Rapporter og  statistiske analyser

Helseforskningsprosjekt og kvalitetsregistre/helseregistre

For henvendelser om statistisk bistand til helseforskningsprosjekt og kvalitetsregistre/konsesjonsbaserte forskningsregistre ta kontakt med avdeling for Biostatistikk og Epidemiologi.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

For henvendelser om statistisk bistand og rapportering knyttet opp til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ta kontakt med regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre.
e-post: fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no

IT-løsninger for data-innsamling (registerløsninger)

Det finnes et fåtall OUS godkjente IT-løsninger for innsamling av data til henholdsvis helseforskning, lokale kvalitetsregistre/kvalitetsstudier eller for større konsesjonsbaserte kvalitetsregistre/forskningsregistre. Registerstøtte har god erfaring med bruk av de godkjente IT-løsningene. Riktig valg av IT-løsning samt design og kvalitetssikring av databaseløsning er kritiske faktorer og her kan avdeling for registerstøtte bistå med rådgivning.

 

Medinsight
Medinsight Classic: Godkjent registerløsning for bruk til forskningsprosjekt og kvalitetsregistre. Tilbyr skreddersydde IT-løsninger for innsamling av strukturerte kliniske data. Data lagres sikkert i en SQL database med full relasjonsbygging. Skjema og CRF'er, logikk, prosessflyt samt rapporter produseres etter kundens ønske. Kostnadsbasert produkt. Anbefales for større prosjekter og kvalitetsregistre som har spesialbehov og hvor det viktig med fleksibel søking og rapporteringsmuligheter og for større registre som må konvertere data fra en ikke godkjent IT løsning til en godkjent løsning som følge av GDPR. Ikke web-basert. Aveling for biobank- og registerstøtte drifter Medinsight. For mer informasjon kontakt Medinsight.

Medinsight koblingsliste-register: Dette er OUS offisielle IT løsning for lagring av kodelister/koblingsnøkler  til forskningsprosjekt og til kvalitetsregistre. Muliggjør import av gamle kodelister fra Excel som så lagres sikkert i løsningen, eller man kan opprette nye kodelister. Gode søkemulighter. Gratis å bruke.
For mer informasjon kontakt Medinsight

Medinsight samtykke-register: Godkjent lokalt samtykkeregister som settes opp for et register eller for en biobank. Funksjonalitet for import av skannede papir-samtykker med versjonshåndtering av samtykkemaler. Lagrer også koblingsliste og samtykkestatus per pasient. Gode søkemuligheter. Kostnadsbasert løsning.
For mer informasjon kontakt Medinsight

 

eReg editor
Godkjent for bruk til forskningsprosjekt og for kvalitetsregistre. Nasjonal godkjent løsning for datafangst lokalt og nasjonalt, utviklet på OUS. Forsker/kliniker designer selv CRF(skjema) i et applikasjonsgrensesnitt. Løsningen er designet som en web-løsning. For å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav (tilgang til, innhentning av og behandling av personsensitive data) vil løsningen, i de tilfelle der en trenger tilgang til sensitive data, være begrenset tilgang innenfor sykehusnettet. Kontakt OUS-IKT for mer informasjon/tilgang: uxgiuu@ous-hf.no

UIO nettskjema/ TSD
Kun godkjent til forskningsprosjekt. En web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data til forskningsprosjekter. Løsningen er ikke godkjent for kvalitetsregistre og egner seg best for mindre komplekse forskningsprosjekter. Enkelt brukergrensesnitt og lett for bruker å designe, samt redigere skjema. Løsningen er gratis for HSØ forskningsprosjekt. Kort ventetid på tilgang til løsningen.For mer informasjon UiO, Tjenester og verktøy

Epidata Manager og Epidata Entry Client
Kun godkjent til forskningsprosjekt. Enkel men effektiv programvare for innsamling av avidentifiserte eller anonyme data. Bruker lager selv CRF'er eller spørreskjema og redigerer disse enkel selv. Har god funksjonalitet for søking og gode eksportmuligheter til flere typer filformat. Programvaren gratis å bruke. Bestilles av Sykehuspartner. Anbefales for små og mellomstore prosjekter med lav kompleksitet som ønsker noe enkelt men brukervennlig. Ikke web-basert. For mer informasjon Epidata

Viedoc
Kun godkjent til forskningsprosjekt. Web-basert løsning for innsamling av data. Tilfredsstiller krav til legemiddelstudier (GCP). Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett. Studier settes opp i Viedoc av avdeling for klinisk forskningsstøtte ved OUS som også kan utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndteringsdokumentasjon m.m. Løsningen er kostnadsbasert. For mer informasjon kontakt Klinisk forskningsstøtte

WebCRF (NTNU)
NB! Avventer signering av databehandleravtale med NTNU innen løsningen kan tas i bruk for OUS prosjekter. Vil kun bli godkjent for bruk til forskningsprosjekt. Internettbasert løsning for innsamling av data i kliniske studier. WebCRF er plattformuavhengig og kan benyttes fra alle datamaskiner med internettilgang uten ekstra installasjoner på den lokale PC. Løsningen er tilpasset multisenterstudier og muliggjør randomisering av pasientene. WebCRF kvalitetssikrer data ved inntasting, registrerer endringer, har monitoringsmodul. Nedlasting av kliniske data til OUS må gjøres via utviklere hos WebCRF i Tronhheim og data må sendes på en kryptert IronKey.

Access, Filemaker, Checkware, Infopad, Checkbox, RedCap, Excel, SPSS m.fl.
Ikke godkjente løsninger for innsamling av helsedata til forskningsprosjekt eller kvalitetsregistre ved OUS.


NB! Analysefiler kan lagres som Excel, SPSS, R og SAS format m.m. på godkjent lagringsområde.

 

 

Kurs

Avdelingen holder regelmessig kurs. Trykk lenkene under for mer detaljert informasjon om kursinnhold og for aktuelle kursdatoer. Det sendes ut nyhetsbrev til forskere i HSØ om aktuelle kurs.


Kontakt oss

Avdeling for registerstøtte:   registerstotte@ous-hf.no

Medinsight forespørsler:       oushfpbmedinsight@ous-hf.no


Besøksadresse: Sogn Arena, inngang A, 3. etg., Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo.

 Tilbake til hovedsiden for avdeling for biobank- og registerstøtte

 

 

 

Fant du det du lette etter?