HELSENORGE

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling

Har du pasienter med smerter? Og opplever du at det tidvis er utfordrende å lindre smerte eller hjelpe pasienter med håndtering av smertetilstanden? Gjennom Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling lærer du mer om ulike smertetilstander og behandling av smerter. Søknadsfrist: 01.juli 2022!

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling (TViS) gir totalt 30 studiepoeng, og tilbys i regi av Avdeling for smertebehandling (OUS) og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN). Våre undervisere har spisskompetanse på smertefeltet, og jobber til daglig med klinisk behandling av pasienter med komplekse akutte og langvarige smerteplager. Utdanningen fokuserer på den nyeste kunnskapen innen feltet, med henvisning til og redegjørelse for viktige forskningsfunn som både har endret forståelsen av smerte som fenomen og diagnose, og klinisk praksis. ​


Bilde av skulpturen Tenkeren

Dette lærer du:

Smerteteori
Nevroanatomi, nevrofysiologi og smertefysiologi ved normale og patologiske tilstander
Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte
Behandlingsprinsipper
Smertens psykososiale aspekter
Akutt smerte
Langvarig ikke-malign smerte
Nevropatisk smerte
Kreftrelatert smerte og palliasjon
Eldre og smerte
Barn og smerte
Organisering av smerteklinisk virksomhet
Tverrprofesjonelt samarbeid i smertebehandling

Tidligere studenters erfaringer med T​ViS

Vi har snakket med to tidligere studenter om hva de har lært og hvilken nytteverdi

aleksandra.jpg

Foto: Privat. Alexandra Blaser-Erke.

videreutdanningen hadde for dem. «Min erfaring med å ta videreutdanning i smertebehandling er veldig god», sier Alexandra Blaser-Erke. «Jeg ble overrasket over hvor høyt nivå det var på foreleserne og de fagansvarlige. De var flinke til å lære oss emnet på en relevant, inkluderende og spennende måte. Det viktigste jeg lærte under videreutdanningen var at det ikke finnes en enkel oppskrift på å behandle smertepasienter. Man må vurdere hver enkelt pasient med en egen individuell og helhetlig plan. Det å trekke inn flere profesjoner, og ha et jevnt samarbeid med dem sammen med pasienten, er en viktig del av tverrfaglig smertebehandling.» ​«Jeg fikk mer kunnskap om hva smerte er», sier Runi Lande. «Det viktigste jeg lærte

Bilde av intervjuobjekt

Foto: OUS. Runi Lande.

​ ​under studiet er smertekartlegging og hvordan en skal møte pasienter med smerte. Jeg fikk innsikt i ulike typer smerte, og hvilken betydning diagnose har for typen tiltak som bør velges i smertebehandlingen. Utdanningen fokuserer også på medikamentell og ikke-medikamentell smertebehandling, samt forskning innenfor smertefeltet. For å forstå smerte som ikke er «synlig» kreves det forståelse av hva smerte er. Dette lærer du gjennom studiet. Kunnskap om smerte gjør at du møter denne pasientgruppen på en annen måte», utdyper Lande. Hun tilføyer om organiseringen av utdanningen at: «Studiet er godt tilrettelagt med fire samlinger. Undervisningen er tilpasset studentene. Studiet er mulig å gjennomføre ved siden av full jobb, ved å være litt strukturert og jobbe jevnt med faget. Det var god informasjon om dette fra underviserne som fulgte oss gjennom studiet. I tillegg er det mulighet for å gå videre med en master der man kan velge å fordype seg i smerte

Jobbreleva​ns

Studiet forbereder deltakerne på arbeid innenfor fagområdet smertebehandling både i første- og andrelinjetjenesten, samt private helsetjenester. Deltakerne vil etter fullført studie ha kompetanse til å utføre selvstendige arbeidsoppgaver og konsultasjoner innenfor sitt fagområde knyttet til smertebehandling ved sengeposter på sykehus, poliklinikker, sykehjem, hjemmetjenesten, i fastlegepraksis eller ved private helseinstitusjoner.

«Akkurat nå er jeg på seiltur og får derfor ikke brukt den nye kunnskapen om smerte i jobbsammenheng, forklarer Blaser-Erke. «Men under studiet fikk jeg brukt kunnskapen daglig på jobb. Jeg forstod i større grad at smerte er sammensatt, og at god kartlegging er viktig. Det er også betryggende å vite at den nye kunnskapen jeg har fått kan brukes i mange sammenhenger. Den er ikke begrenset til en pasientgruppe.» 

Lande jobbet tidligere på en smertepoliklinikk som nå er nedlagt. I klinikken møtte hun pasienter som trengte hjelp, både medikamentelt og ikke-medikamentelt, for å håndtere hverdagen. Kunnskapen fra videreutdanningen gjorde at hun kunne finne gode behandlingsalternativer for smertepasientene, ofte i situasjoner hvor hun samarbeidet med det tverrfaglige smertetemaet. «Jeg brukte kunnskapen i møte med smertepasienter slik at de følte at de ble tatt på alvor», forklarer hun. «Etter utdanningen startet jeg et kurs for smertepasienter som et ledd i å øke forståelse og kunnskap hos de som lever med langvarig smerte. Personer med langvarige smerter må oftest lære seg å leve med smerte. Det å bidra til at de kunne finne egnede verktøy for å håndtere smertene, ble en viktig del av kurset for smertepasienter. Her fikk vi mye gode tilbakemeldinger. Deltagerne opplevde det å møte andre med smerte, se at det finnes håp, samt å dele erfaringer med hverandre er nyttig. Kunnskap og forståelse av smerte gjennom videreutdanningen er viktig for å kunne gjennomføre dette. Videre har jeg siden fullført videreutdanning deltatt i et nettverk med tidligere studenter, kalt Smerteakademiet. Her møter jeg andre med samme interesse og forståelse for smertefaget. Vi jobber med nettverkssiden Smerteakademiet. Målet med denne siden er å øke kunnskap om smerte til de som er interessert», avslutter Lande.


Emneo​​versikt

Progresjon: Deltid
Studiested: Drammen
Profesjon: tverrprofesjonelt
Studieopplegg: Samlingsbasert (4 årlige samlinger av 1 ukes varighet, 2 praksisuker)
Studienivå: Videreutdanning på masternivå.​


Nyttige lenker

Studieplan og oppmelding

Videreutdanning i smertebehandling

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling