Foto av en mannlig ansatt som går i en glassgang

Fag og forskning

- i samarbeid med Universitetet i Oslo,
høgskolesektoren og andre nasjonale
og internasjonale samarbeidspartnere. 

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

23.01 mandag

Trinn 1 teorikurs for sykepleiere på spesialavdeling

Trinn 1 er et teorikurs for sykepleiere som jobber på spesialavdelinger og/eller akuttmottak. Det blir forelest i ulike emner og foreleserne er først og fremst knyttet til Oslo universitetssykehus.

27.01 fredag

Somatiske aspekter

1 dagskurs om somatiske aspekter relatert til spiseforstyrrelser. - NB! Påmeldingsfrist er ute - kurset er fulltegnet !

02.02 torsdag

Nettverksmøte i flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og unge

Møte i fagnettverk med tema habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

08.02 onsdag

Nettverksmøte for sykepleiere i habiliteringstjenestene

Årlig samling for sykepleiere som jobber i habiliteringstjenestene.

15.02 onsdag

Introduksjon til nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Nasjonal retningslinje for avrusning av rusmilder og vanedannende legemidler ble utgitt i mars 2016. Bli kjent med innholdet!

16.02 torsdag

Miljøterapi / Miljøterapeutiske perspektiver

Målgruppen er alle som jobber med spiseforstyrrelser, men kurset er spesielt rettet mot ansatte / ledere i institusjoner som har eller skal ha et miljøterapeutisk tilbud til denne pasientgruppen

02.03 torsdag

Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 2-3. mars 2017

Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

07.03 tirsdag

Fagdager om smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning.

Det er store utfordringer knyttet til å kartlegge og behandle smerte hos denne sårbare gruppen barn og unge, derfor anser vi det som viktig og aktuelt å bidra til å øke fagpersoners kompetanse på dette området.

09.03 torsdag
09.03 torsdag

Epilepsi og autisme kurs 9. mars 2017

Kurs om dobbeldiagnosen epilepsi og autisme (ASD) for personell som arbeider i habiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller i skolen

13.03 mandag

ADOS-2 kurs mars 2017

Introduksjonskurs i ADOS 2

13.03 mandag

Fagdag om barneleddgikt (JIA) for fysioterapeuter og ergoterapeuter

Fagdagen er beregnet på fysioterapeuter og ergoterapeuter som har liten erfaring med denne pasientgruppen, eller for deg som ønsker en oppdatering.

14.03 tirsdag

Tverrfaglig nasjonal nettverksdag i barnerevmatologi

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, førskole-/lærere, sosionomer, BUP, oa. innen kommune, stat og privat med noe erfaring med pasientgruppen.

16.03 torsdag

Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

22.03 onsdag

PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 1)

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

27.03 mandag

PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykose

PUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme knyttet til forståelse, utredning og behandling.

30.03 torsdag

Perinataldag 30. mars 2017

Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

24.04 mandag

Basiskurs i habilitering 2017

Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

27.04 torsdag

Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge

Samling i nettverket for leger som arbeider i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

04.05 torsdag

Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017

Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

08.05 mandag

Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habilitering

Arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

10.05 onsdag

PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

07.06 onsdag

PUA Fordypning: Differensialdiagnostikk - Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

12.06 mandag

Møte i ASK-nettverket for habiliteringstjenestene for barn og unge

Todagers samling i nettverket for fagpersoner som arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

14.09 torsdag

Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

Se flere kommende arrangementer ()

Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.

Sårskole for helsepersonell

Sårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonell

Se flere faste arrangementer ()