HELSENORGE

Avdeling for organdonasjon

Avdeling for organdonasjon er organisert i Akuttklinikken og arbeider med organdonasjon fra avdøde givere ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avdelingen har et overordnet ansvar for å sikre at alle potensielle organdonorer blir identifisert og gitt mulighet for å donere organer til transplantasjon og at pårørende ivaretas på en best mulig måte. Når det ikke lenger er mulig å redde livet til en pasient, kan organdonasjon være en mulighet. Døden må inntreffe før det er mulig å donere organer.


Avdelingens ansatte har et faglig ansvar for å sikre kunnskapsoverføring til ansatte ved OUS slik at de på en best mulig måte kan håndtere organdonasjon. Kunnskapsoverføringen sikres blant annet gjennom prosedyreutarbeidelse, undervisning og drift av faglige nettverk. Videre så er vi tilgjengelig for spørsmål i konkrete organdonasjonsforløp der vi veileder ansatte og bidrar praktisk.


Avdeling for organdonasjon bidrar også inn mot Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon som er lagt til OUS. Vi driver utstrakt undervisning og rådgivning regionalt og nasjonalt.

 

 

--------------------------------

Organdonasjon og vevsdonasjon vil bli vurdert ved alle dødsfall i en intensivavdeling. For å avklare egnethet blir det tatt blodprøver og gjort en medisinsk vurdering. Dersom organ- og/eller vevsdonasjon er aktuelt vil pårørende i alle tilfeller bli forespurt for å avklare avdødes holdning til donasjon.

--------------------------------

Fant du det du lette etter?